Werk en inkomen

Werknemers boven winst

Lage lonen, onzekerheid en een slechte balans tussen werk en privé: het komt allemaal door onze neoliberale economie. Ook in onze gemeente is het aan de orde van de dag. BIJ1 strijdt tegen alle vormen van uitbuiting en spreekt zich uit voor een eerlijke beloning, bestaanszekerheid en een veilige werkomgeving voor alle Amsterdammers. We doen er dan ook alles aan om de lonen in onze stad fors omhoog te krijgen. Daarnaast moet het gebruik van flex- en uitzendcontracten worden tegengegaan.

Bestaanszekerheid betekent ook bescherming tegen racisme, validisme en andere vormen van discriminatie op de werkvloer. BIJ1 maakt het bestrijden van arbeidsdiscriminatie binnen de gemeente dan ook topprioriteit, en houdt Amsterdamse bedrijven verantwoordelijk voor hun gedrag. We komen met concrete maatregelen om de inkomensongelijkheid tussen verschillende groepen mensen tegen te gaan. Ook mensen in de bijstand hebben het recht op zekerheid en zelfbeschikking. Op het gebied van de mislukte Participatiewet pleiten we dan ook voor bestuurlijke ongehoorzaamheid binnen de gemeente. Daarnaast stoppen we de hetze tegen sekswerkers en zorgen we dat iedereen veilig en legaal kan werken, ook ongedocumenteerden.

Om de arbeids- en inkomenszekerheid van álle Amsterdammers te garanderen, maakt Amsterdam BIJ1 zich hard voor het volgende:

Voor 14 en tegen uitbuiting

 • Wat BIJ1 betreft is in onze gemeente € 14,- het minimum uurloon. Ook voor minderjarigen. Hiermee schaffen we het minimumjeugdloon af. Samen met het FNV-initiatief Voor 14 willen we dit overal doorvoeren.
 • De gemeente en haar instanties maken alleen gebruik van diensten (schoonmaak, bedrijfscatering, etc.) van bedrijven die dit nieuwe minimumloon gebruiken. Een minimumloon van € 14,- wordt verplicht voor alle bedrijven en organisaties die een opdracht of geld van de gemeente krijgen. Dit geldt ook voor de afval- en plantsoendiensten.
 • ​​De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt verzocht om in de cao de laagste loonschalen op te trekken naar € 14,-.
 • ​​De gemeente Amsterdam zet zich in om samen met andere gemeenten aan te sluiten bij de Coalitie voor 14. Deze coalitie roept de landelijke politiek op om het wettelijk minimumloon te verhogen naar € 14,-. De wethouder gaat ook in gesprek met andere gemeenten om hen aan te laten sluiten bij de Coalitie voor 14.
 • De gemeente sluit geen contracten meer af met bedrijven of organisaties waarvan de directie een salaris verdient dat hoger is dan afgesproken in de cao. Ook worden er aan deze organisaties geen subsidies meer gegeven.
 • De gemeente maakt vóór 2025 een einde aan loon- en inkomensongelijkheid tussen de verschillende genderidentiteiten. We stimuleren bedrijven waarmee de gemeente samenwerkt om dit ook te doen.
 • De gemeente Amsterdam biedt opleidingsmogelijkheden en creëert banen voor de enorme duurzaamheidsslag die onze gemeente nog steeds moet maken. BIJ1 gelooft niet in de illusie van volledige werkgelegenheid maar in een leefbaar inkomen voor iedereen. Daarom moet niet alleen het minimumloon omhoog, maar ook de uitkeringen.
 • We steunen de vakbonden in hun onderhandelingen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de Cao Gemeenten en Cao SGO. Dit doen we door binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te onderhandelen.
 • Onderbetaald werk moet een eerlijke waardering krijgen. Dit betekent dat er gepaste lonen en gepaste arbeidsvoorwaarden moeten komen. De gemeente steunt de strijd van vakbonden voor betere beloning van slecht betaald werk in de (semi)publieke sector, zoals voor zorgmedewerkers, leraren en medewerkers van het openbaar vervoer. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door deze eerlijke beloning en arbeidsvoorwaarden ook aan haar eigen medewerkers te geven.
 • De gemeentelijke (semi)overheid gaat het gebruik van flex- en uitzendwerk verminderen. Uitzendkrachten die al in dienst zijn van de gemeente krijgen een vast contract. Flex- en uitzendwerk wordt alleen nog bij uitzondering ingezet, zoals in het geval van ziekte of abnormale drukte. Er komt daarnaast een onafhankelijk onderzoek naar de impact van flexcontracten. We willen dat er onderzocht wordt wat de effecten van een flexcontract zijn op lichaam en geest van mensen.
 • Als vrijwilligers dat wensen, zetten we zinvol onbetaald werk om in betaalde arbeidsplaatsen bij de gemeentelijke (semi)overheid. Dit geldt ook voor vrijwilligers en activisten die zich inzetten voor grassroots organisaties op buurtniveau.
 • Bij de gemeentelijke overheid werken we aan een verkorting tot de dertigurige werkweek met behoud van inkomen tot en met modaal. Dit zorgt voor (financiële) rust voor ambtenaren die daardoor de inwoners van onze stad beter van dienst kunnen zijn. Hoge inkomens mogen niet hoger zijn dan vastgelegd in de Wet normering topinkomens.
 • Jongeren uit de ‘ontwikkelbuurten’ moeten makkelijker aan een stageplek kunnen komen. Dit geldt vooral voor mbo-studenten. Via de Masterplannen Zuidoost, Noord en Nieuw-West worden meer stageplekken gecreëerd in deze stadsdelen. Er moet een voorkeur komen voor jongeren uit deze stadsdelen voor een stageplek bij de overheid.
 • Bij stages hoort het leren centraal te staan. Stagiairs zijn geen (goedkope) arbeidskrachten. Voor stages bij de gemeente en waar de gemeente een vinger in de pap heeft, komt er altijd een eerlijke vergoeding. Iedere student met een stageverplichting moet de mogelijkheid krijgen om een stageplek te vinden. Een succesvol sollicitatiegesprek voeren is niet verplicht. Toewijzing van een stageplek moet ook mogelijk zijn, indien gewenst of nodig.
 • Om tegenwicht te bieden aan platforms die mensen uitbuiten, richt de gemeente samen met maatschappelijke partners een coöperatie op voor flexwerkers en zzp’ers (een zelfstandig ondernemer zonder personeel). Hierbij denken we aan de informele of huishoudelijke zorg, de horeca, of de mobiliteit. Deze coöperatie kan tegelijk ook zorgen voor een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering en een pensioen voor de deelnemers (net als een Broodfonds).

Participatiewet

 • Helaas kan de gemeente de mislukte Participatiewet niet zelf afschaffen. Volgens BIJ1 kan de gemeente wel nagaan welk beleid uit de Participatiewet komt en welke regels er ingeslopen zijn en dus weggelaten kunnen worden. Hierdoor kan de gemeente Amsterdam zich meer richten op het ondersteunen in plaats van controleren van mensen.
 • Amsterdam BIJ1 streeft ernaar om alle onmenselijke regels van de Participatiewet niet uit te voeren, totdat deze wet landelijk is afgeschaft. Wij gaan bijvoorbeeld de sollicitatieplicht en andere tegenprestaties niet handhaven. Ook streven we naar een vrijwillige begeleiding naar betaald en onbetaald werk. Een ander voorbeeld van bestuurlijke ongehoorzaamheid is een stop op het handhaven van de mislukte kostendelersnorm.
 • We richten in Amsterdam een sociaal ontwikkelbedrijf op dat de Wet sociale werkvoorziening gaat uitvoeren. Mensen met een arbeidsbeperking, die wel willen en kunnen werken, worden aan passend betaald werk geholpen. Ook gaat dit bedrijf interne beschutte werkplaatsen aanbieden. Dit bedrijf doet niet aan onbetaalde leerwerktrajecten. We stoppen het werken zonder loon voor bijstandsgerechtigden.
 • Mensen die arbeidsongeschikt zijn en onterecht in de bijstand zitten, worden door de gemeente begeleid in het vinden van een meer geschikte uitkering. Als dat laatste niet lukt, worden deze uitkeringsgerechtigden volledig met rust gelaten.

Inclusiviteit en toegankelijkheid

 • We willen een eerlijkere verdeling van werk tussen mensen van verschillende genderidentiteiten. De gemeente start een campagne om Amsterdammers te stimuleren om betaald en onbetaald werk opnieuw te verdelen tussen partners.
 • Mensen met een (onzichtbare) beperking krijgen bij de lokale overheid evenveel betaald als mensen zonder beperking met hetzelfde werk. De financiële gevolgen voor mensen met een beperking door een urenbeperking vullen we aan tot het minimum uurloon van € 14,-.
 • De gemeente zorgt dat medewerkers die niet-juridische ouders zijn of een meeroudergezin hebben, ook gebruik kunnen maken van verlofregelingen die gelden voor medewerkers met een traditioneel gezin.
 • We vergoeden de eigen bijdrage voor de kinderopvang voor alle Amsterdammers met een inkomen tot en met modaal.
 • Overal, waar mogelijk, voldoen werkplekken aan toegankelijkheidseisen. Alle arbo-functionarissen moeten in staat zijn om mensen met een beperking te ondersteunen. De wensen van de vrager staan daarin centraal en dus niet de wensen van de werkgever.
 • We stellen bij de gemeente en de semioverheid een menstruatieverlof in. Ook stellen we hier het transitieverlof in voor trans personen. Dit verlof hoeft niet in één keer opgenomen te worden. De gemeente stimuleert dit ook bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en voor het lokale bedrijfsleven.
 • We gaan in de gemeente strenger handhaven op de geldende regels voor het mogelijk maken van bijvoorbeeld kolven of bidden op de werkvloer.
 • Thuiswerk wordt een vaste mogelijkheid binnen de gemeentelijke (semi)overheid.
 • Mensen die ouder zijn dan vijftig hoeven niet verplicht te solliciteren.

Discriminatie en diversiteit

 • Discriminatie op het werk pikken we niet. De gemeente doet alles in haar macht om discriminerende bedrijven en organisaties verantwoordelijk te houden. Bij het vermoeden van overtredingen van het arbeidsrecht en van arbeidsmarktdiscriminatie, informeert de gemeente de Inspectie SZW. Als dat niet helpt zet de gemeente in op naming and shaming via een ‘zwarte lijst’, stoppen de subsidies en wordt de samenwerking met de lokale overheid beëindigd.
 • De aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie betreft ook de gemeentelijke organisatie en deelnemingen. Daarom wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld om misstanden in de interne organisatie vast te stellen.
 • Amsterdam stelt structurele en regelmatige controles in bij werkgevers en uitzendbureaus om te onderzoeken of men zich schuldig maakt aan discriminatie. Hierbij worden mystery guests vaker ingezet. De bevindingen en de opvolging moeten jaarlijks zichtbaar gemaakt worden in een openbaar rapport.
 • Binnen gemeentelijke (re-integratie)bedrijven worden aan alle medewerkers trainingen geboden over directe en indirecte vormen van discriminatie op grond van seksuele oriëntatie, genderidentiteit en geslachtskenmerken. Ook worden de specifieke problemen die trans personen meemaken op de arbeidsmarkt meegenomen in de re-integratieaanpak.
 • De gemeente gaat een proef doen met een onafhankelijk waarderingssysteem waarin diversiteit in bedrijven en organisaties wordt gemeten. De resultaten worden op een website gepubliceerd, die ook via de website van de gemeente valt te bereiken. Uiteraard wordt de (semi)overheid hier ook in meegenomen.
 • Ongedocumenteerden die te maken krijgen met geweld, dwang of andere misstanden op het werk, moeten dit kunnen melden bij personeelszaken, de ondernemingsraad of hogerop bij de Inspectie SZW. Dit gaat de gemeente mogelijk maken waar het de eigen organisatie betreft of organisaties waar ze invloed op heeft. Een ongedocumenteerde mag het land niet uitgezet worden bij een melding, daar ziet de gemeente op toe. Ook begeleidt de gemeente ongedocumenteerden wanneer zij dit wensen.
 • De gemeente is waakzaam bij uitbuiting van arbeidsmigranten en doet indien nodig melding van misstanden bij Inspectie SZW. De gemeente zorgt ook voor toegankelijke en beschikbare informatie over de rechten van arbeidsmigranten en informeert arbeidsmigranten actief over hun rechten.
 • De gemeente gaat onderhandelen bij de Rijksoverheid om de ILO-conventie 189 te ondertekenen. Zo worden de mensenrechten van huishoudelijk werkers nageleefd.
 • Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag in branches waar dit níét wettelijk verplicht is wordt ontmoedigd. Dit doet de gemeente door het bieden van een vervangende gedragsverklaring. Deze verklaring krijg iemand bij ‘goed gedrag’ binnen een bepaalde periode voor de aanvraag. Daarnaast ontvang je de verklaring ook als je kunt laten zien dat je je gedrag wilt aanpassen. Hierdoor wordt het gemakkelijker gemaakt voor ex-gedetineerden en jongeren met een criminele achtergrond om aan werk te komen.

Sekswerk

 • De gemeente verzekert dat de arbeidsrechten van sekswerkers gelijk zijn aan die van andere zelfstandigen en werknemers, ondanks dat dit op landelijk niveau nog niet goed is geregeld. Sekswerk wordt in onze gemeente een baan waar je je alleen aan bepaalde regels hoeft te houden, zoals hygiëneregels.
 • Sekswerkers maken altijd deel uit van al het beleid dat ze raakt. Als direct betrokkenen hebben zij volledige inspraak en een bepalende stem in wat er met hen en hun werk gebeurt via gemeentelijk beleid. Dit organiseert de gemeente door regelmatig focusgroepen te houden.
 • De vergunningseis voor zelfstandige sekswerkers wordt opgeheven in onze gemeente. Sekswerkers krijgen de mogelijkheid om thuis een eenmanszaak te starten. Daarbij stelt de gemeente sekswerkers in staat diensten bij derden in te kopen, zonder dat die partij gecriminaliseerd wordt.
 • Sekswerkers worden nooit verplicht bijzondere persoonlijke informatie te delen of zich te laten registreren. De gemeente gaat de voorgestelde Wet regulering sekswerk (als deze er al komt) ook niet handhaven.
 • De gemeente versimpelt het vergunningenstelsel voor verhuurders. Als sekswerkers in onze stad het willen, moet het gemakkelijk zijn werkplekken te creëren waar zij kunnen werken met gedeelde voorzieningen en in nabijheid van collega’s.
 • BIJ1 verzet zich tegen het bouwen van een ‘erotisch centrum’ voor sekswerk ver buiten de stad. Sekswerkers zijn een belangrijk deel van onze stad en mogen dan ook zichtbaar blijven in Amsterdam Centrum.

Ga terug naar het programma overzicht | Ga door naar Klimaat