Vul AOW-gat; betaal ook Nederlanders uit het overzeese deel van het koninkrijk volledige AOW

Veel Neder­lan­ders uit Suri­naam­se en het over­zee­se deel van het konink­rijk die niet hun hele wer­ken­de leven in Neder­land heb­ben geleefd, wor­den gecon­fron­teerd met een kor­ting op hun AOW. Dit leidt bij een aan­tal van hen tot struc­tu­re­le armoe­de. Dit is voor BIJ1 niet accep­ta­bel. Daar­om onder­steu­nen we de inzet van Amster­dam, Den Haag, Rot­ter­dam en Utrecht om dit AOW-gat te vul­len.

Read More

Amsterdam moet haar excuses aanbieden voor haar rol tijdens het slavernijverleden

Op 1 juli 2020 moet Amster­dam excu­ses aan­bie­den voor haar rol in het sla­ver­nij­ver­le­den. Dat vindt een rui­me meer­der­heid van de Amster­dam­se gemeen­te­raad. De Amster­dam­se frac­ties van DENK, Groen­Links, BIJ1, Chris­ten­Unie, PvdA, SP en D66 heb­ben daar­voor een ini­ti­a­tief­voor­stel inge­diend om onder­zoek te doen naar de rol van Amster­dam. Dit onder­zoek moet die­nen als eer­ste stap naar for­me­le excu­ses en dient bin­nen een jaar te zijn afge­rond, zodat op de sym­bo­li­sche datum van 1 juli 2020 op Keti Koti Amster­dam offi­ci­eel haar for­me­le excu­ses kan maken voor haar rol in het sla­ver­nij­ver­le­den.

Read More

Amsterdam roept de klimaatcrisis uit

Amster­dam heeft als eer­ste Neder­land­se stad een kli­maat­cri­sis uit­ge­roe­pen. Hier­mee geeft zij navol­ging aan wereld­ste­den als Lon­don, Que­bec, Praag, Mil­aan, Cork, Auck­land, Basel en Vati­caan­stad. Het uit­roe­pen van de kli­maat­cri­sis en eco­lo­gi­sche cri­sis was een…
Read More

Behoud het Mandela Park!

Waar­om geen 1000 wonin­gen in het Von­del­park maar wel in het Nel­son Man­de­la Park? De gemeen­te Amster­dam heeft plan­nen lig­gen om het park in de Bijl­mer vol te bou­wen met nieu­we wonin­gen. Wonin­gen die zeker nodig zijn in onze stad, maar niet in het Man­de­la Park. Par­ken…
Read More

Roep een klimaatcrisis uit; pas als je een crisis erkent kun je haar bestrijden

Op 23 mei besprak de com­mis­sie duur­zaam­heid het voor­stel van BIJ1, de Par­tij voor de Die­ren en Denk om een eco­lo­gi­sche en kli­maat­cri­sis uit te roe­pen. De ande­re par­tij­en rea­geer­den over­we­gend posi­tief en in de gemeen­te­raad zal defi­ni­tief over het voor­stel wor­den gestemd.

Read More

Etnisch profileren is niet onwenselijk, het is onacceptabel

Op 16 mei besprak de com­mis­sie Alge­me­ne Zaken van de gemeen­te­raad het onder­zoek naar etnisch pro­fi­le­ren. Syl­va­na Simons hield een krach­tig betoog om nu een ein­de te maken aan deze men­sen­rech­ten­schen­den­de prak­tijk. De mid­de­len (stop­for­mu­lie­ren, body­cams, stren­ge sanc­ties) zijn er, nu moet nog de keu­ze wor­den gemaakt ze in te zet­ten. Etnisch pro­fi­le­ren is niet onwen­se­lijk, het is onac­cep­ta­bel.

Read More

Maak Amsterdam circulair!

Op 18 april besprak de com­mis­sie duur­zaam­heid het uit­voe­rings­pro­gram­ma cir­cu­lai­re eco­no­mie. Later dit jaar gaat de gemeen­te­raad in gesprek over de nieu­we stra­te­gie cir­cu­lair. Namens BIJ1 gaf duo-raads­­lid Jelle de Graaf al een aan­tal pun­ten mee.

Read More

Gegoochel met getallen in de rapportage woonplannen

Op 17 april besprak de com­mis­sie Wonen en Bou­wen de voort­gang van de plan­nen om wonin­gen te bou­wen tus­sen 2018 en 2025. Doe­len wor­den niet gehaald, cij­fers ver­war­rend opge­schre­ven. Zoals duo-raads­­lid So Roustayar zei: “Ik ben dol op getal­len, maar niet op goo­chel­trucs ermee.” Daar­om stel­de hij een flink aan­tal vra­gen.

Read More

Opvang in Buitenveldert

Opvang en bege­lei­ding voor Amster­dam­mers zon­der papie­ren. Daar ging het over in de com­mis­sie Alge­me­ne Zaken van de gemeen­te­raad. Het was een hef­tig debat met vele inspre­kers die zich, opge­hitst door de recht­se par­tij­en en media uit­spra­ken tegen de komst van de opvang. Zoals duo-raad­­lid Jazie Veld­huy­zen zei: “Men­sen zon­der papie­ren zijn niet het pro­bleem. Het pro­bleem is de ophit­sing door VVD, FVD en recht­se media. Keer op keer blijkt uit de prak­tijk name­lijk dat de over­last hart­stik­ke mee­valt als er ergens een opvang wordt gere­a­li­seerd voor vluch­te­lin­gen.”

Read More

Amsterdam voor iedereen toegankelijk

Op 11 april besprak de com­mis­sie Zorg, Jeugd­zorg en Sport van de gemeen­te­raad het beleid voor een toe­gan­ke­lij­ke stad. Elke Amster­dam­mer zou gelijk­waar­dig mee moe­ten kun­nen doen, maar in de prak­tijk blij­ven er pro­ble­men. BIJ1 stel­de een aan­tal kri­ti­sche vra­gen.

Read More