Bestuur Amsterdam BIJ1 over schietincident DNB

Woens­dag 13 febru­a­ri stel­de frac­tie­voor­zit­ter Syl­va­na Simons vra­gen over het schiet­in­ci­dent bij DNB. Het is de taak van een volks­ver­te­gen­woor­di­ger om kri­ti­sche vra­gen te stel­len betref­fen­de het over­heids­func­ti­o­ne­ren – ook voor­dat een onder­zoek is gestart. Onze vra­gen…
Read More

Stop klimaatverandering, tijd voor systeemverandering!

Op 14 febru­a­ri besprak de gemeen­te­raad de aan­zet tot de rou­te­kaart kli­maat­neu­traal. Samen met de stad gaat wor­den bedacht hoe Amster­dam in 2040 aard­gas­vrij en in 2050 kli­maat­neu­traal kan wor­den. Lees hier onze bij­dra­ge terug: De afge­lo­pen vijf jaar zijn de heet­ste…
Read More

Tijd om de gedupeerden van arbeidsdiscriminatie aan het woord te laten

Op 13 febru­a­ri ging de gemeen­te­raad in debat over arbeids­dis­cri­mi­na­tie. Lees hier de oor­spron­ke­lij­ke bij­dra­ge van Syl­va­na Simons:

Read More

BIJ1 voor een diverse stad

Op 13 febru­a­ri sprak de Amster­dam­se raad over het diver­si­teits­be­leid van de gemeen­te en over het bestrij­den van arbeids­dis­cri­mi­na­tie. Bij onze bij­dra­ge dien­den we 12 moties in. Lees hier de vol­le­di­ge spreek­tekst van Syl­va­na Simons terug:

Read More

Reactie BIJ1 op schietincident DNB

Op woens­dag­avond 6 febru­a­ri heeft zich een dra­ma afge­speeld bij de Neder­land­se Bank. Voor alle betrok­ke­nen moet dit ver­schrik­ke­lijk zijn geweest. Een 31-jari­­ge man met een nep­wa­pen is neer­ge­scho­ten door de poli­tie en een voor­bij­gaan­de fiet­ser is in het been geraakt en gewond afge­voerd naar het zie­ken­huis. Op 13 febru­a­ri is hier op aan­vraag van BIJ1 een spoed­de­bat over gevoerd in de gemeen­te­raad van Amster­dam. Hier is veel ophef over ont­staan, die ook het ebat gro­ten­deels beheerste. Lees hier de bij­dra­ge terug die Syl­va­na Simons had wil­len hou­den.

Read More

Tijd voor een rechtvaardige energietransitie en radicale systeemverandering

Op 7 febru­a­ri besprak de Amster­dam­se gemeen­te­raad voor het eerst de plan­nen om Amster­dam kli­maat­neu­traal en aard­gas­vrij te maken. Duo-raads­lid Jelle de Graaf sprak zich namens BIJ1 uit voor een recht­vaar­di­ge tran­si­tie en radi­ca­le sys­teem­ver­an­de­ring. Lees hier zijn…
Read More

Mobiele-Eenheid ontruimd voor leegstand: vreer stelt vragen

Col­lec­tief Mobie­le-Een­heid heeft het pand dat zij in Amster­dam Noord kraak­te op 1 febru­a­ri op last van de rech­ter moe­ten ver­la­ten. Enig uit­zicht op gebruik van het pand is er niet. Duo-raads­­lid vreer ver­ker­ke stel­de vra­gen.

Read More

Maak gendersensitiviteit de norm

Ik had het onder­zoek van TNN niet nodig om te weten dat trans men­sen zoals ik ons altijd onvei­lig voe­len.” Met die woor­den open­de duo­raads­lid Vreer Ver­ker­ke het debat over het rap­port “Over­al op je hoe­de!” over geweld tegen trans per­so­nen.

Read More

Gemeente opnieuw in de fout met flexwerkers

Nog geen maand nadat de gemeen­te­raad er op ini­ti­a­tief van BIJ1 voor zorg­de 35 mede­wer­kers bij het gemeen­te­lijk call­cen­ter een vast con­tract kre­gen gaat de gemeen­te opnieuw in de fout. 29 tot 42 flex­wer­kers (afhan­ke­lijk van of je het col­le­ge of de uitzendbureau’s gelooft) die al lan­ger dan 3,5 jaar bij het stadslo­ket van de gemeen­te wer­ken krij­gen geen con­tract­ver­len­ging.

Read More

In de bres voor alleenstaande moeders

De kwets­ba­re posi­tie van alleen­staan­de moe­ders is door BIJ1 op de agen­da van de Amster­dam­se gemeen­te­raad gezet. Mas­saal stroom­den alleen­staan­de moe­ders toe om hun hart­ver­scheu­ren­de ver­ha­len te delen.   Alleen­staan­de moe­ders leven vaak in een soci­aal iso­le­ment, kam­pen…
Read More