Jelle de Graaf neemt afscheid als duo-raadslid

Na ander­half jaar neemt Jelle de Graaf afscheid als duo-raads­­lid van Amster­dam BIJ1. Hij gaat met zijn part­ner wer­ken aan hun droom om een duur­zaam­heids­cen­trum op te rich­ten.

Read More

Waarom geen kraakverbod?

15 sep­tem­ber is uit­ge­roe­pen tot een lan­de­lij­ke actie­dag tegen het kraak­ver­bod. VVD en het CDA heb­ben onlangs een amen­de­ment ‘Wet hand­ha­ving kraak­ver­bod’ inge­diend, met het doel kra­ken te bestrij­den. In het kader van deze actie­dag is in Amster­dam een pand opnieuw…
Read More

De klimaatcrisis is uitgeroepen; wat nu?

Op 20 juni riep Amster­dam op ini­ti­a­tief van BIJ1 als eer­ste Neder­land­se stad de eco­lo­gi­sche cri­sis en kli­maat­cri­sis uit. Een belang­rij­ke eer­ste stap, want pas als je een cri­sis erkent kun je haar bestrij­den. Maar het is ook slechts een eer­ste stap. Want zelfs Amster­dam, met haar zelf­be­noem­de ‘meest groe­ne, pro­gres­sie­ve col­le­ge ooit’, neemt niet de maat­re­ge­len die nodig zijn om de kli­maat­cri­sis te bestrij­den. Aldus duo-raads­­lid van Amster­dam BIJ1 Jelle de Graaf.

Read More

Voorbij Witte Onschuld — BIJ1komst

BIJ1komst: ‘Voor­bij de Wit­te Onschuld’ Een avond met Glo­ria Wek­ker, Glenn Hel­berg en Syl­va­na Simons Radi­ca­le gelijk­heid is een van de kern­pun­ten van BIJ1. Maar hoe bren­gen we dat in prak­tijk? Nu bij­na twee jaar na de Neder­land­se publi­ca­tie van Glo­ria Wek­kers boek…
Read More

Vul AOW-gat; betaal ook Nederlanders uit het overzeese deel van het koninkrijk volledige AOW

Veel Neder­lan­ders uit Suri­naam­se en het over­zee­se deel van het konink­rijk die niet hun hele wer­ken­de leven in Neder­land heb­ben geleefd, wor­den gecon­fron­teerd met een kor­ting op hun AOW. Dit leidt bij een aan­tal van hen tot struc­tu­re­le armoe­de. Dit is voor BIJ1 niet accep­ta­bel. Daar­om onder­steu­nen we de inzet van Amster­dam, Den Haag, Rot­ter­dam en Utrecht om dit AOW-gat te vul­len.

Read More

Amsterdam moet haar excuses aanbieden voor haar rol tijdens het slavernijverleden

Op 1 juli 2020 moet Amster­dam excu­ses aan­bie­den voor haar rol in het sla­ver­nij­ver­le­den. Dat vindt een rui­me meer­der­heid van de Amster­dam­se gemeen­te­raad. De Amster­dam­se frac­ties van DENK, Groen­Links, BIJ1, Chris­ten­Unie, PvdA, SP en D66 heb­ben daar­voor een ini­ti­a­tief­voor­stel inge­diend om onder­zoek te doen naar de rol van Amster­dam. Dit onder­zoek moet die­nen als eer­ste stap naar for­me­le excu­ses en dient bin­nen een jaar te zijn afge­rond, zodat op de sym­bo­li­sche datum van 1 juli 2020 op Keti Koti Amster­dam offi­ci­eel haar for­me­le excu­ses kan maken voor haar rol in het sla­ver­nij­ver­le­den.

Read More

Amsterdam roept de klimaatcrisis uit

Amster­dam heeft als eer­ste Neder­land­se stad een kli­maat­cri­sis uit­ge­roe­pen. Hier­mee geeft zij navol­ging aan wereld­ste­den als Lon­don, Que­bec, Praag, Mil­aan, Cork, Auck­land, Basel en Vati­caan­stad. Het uit­roe­pen van de kli­maat­cri­sis en eco­lo­gi­sche cri­sis was een…
Read More

Behoud het Mandela Park!

Waar­om geen 1000 wonin­gen in het Von­del­park maar wel in het Nel­son Man­de­la Park? De gemeen­te Amster­dam heeft plan­nen lig­gen om het park in de Bijl­mer vol te bou­wen met nieu­we wonin­gen. Wonin­gen die zeker nodig zijn in onze stad, maar niet in het Man­de­la Park. Par­ken…
Read More

Roep een klimaatcrisis uit; pas als je een crisis erkent kun je haar bestrijden

Op 23 mei besprak de com­mis­sie duur­zaam­heid het voor­stel van BIJ1, de Par­tij voor de Die­ren en Denk om een eco­lo­gi­sche en kli­maat­cri­sis uit te roe­pen. De ande­re par­tij­en rea­geer­den over­we­gend posi­tief en in de gemeen­te­raad zal defi­ni­tief over het voor­stel wor­den gestemd.

Read More

Etnisch profileren is niet onwenselijk, het is onacceptabel

Op 16 mei besprak de com­mis­sie Alge­me­ne Zaken van de gemeen­te­raad het onder­zoek naar etnisch pro­fi­le­ren. Syl­va­na Simons hield een krach­tig betoog om nu een ein­de te maken aan deze men­sen­rech­ten­schen­den­de prak­tijk. De mid­de­len (stop­for­mu­lie­ren, body­cams, stren­ge sanc­ties) zijn er, nu moet nog de keu­ze wor­den gemaakt ze in te zet­ten. Etnisch pro­fi­le­ren is niet onwen­se­lijk, het is onac­cep­ta­bel.

Read More