BIJ1 in solidariteit met Rojava

Op zater­dag 14 decem­ber was BIJ1 aan­we­zig op de mani­fes­ta­tie in Amster­dam in soli­da­ri­teit met Roja­va. Dit Syrisch-Koer­di­sche gebied is deze herfst door het Turk­se leger aan­ge­val­len en bezet. Deze zater­dag demon­streer­den men­sen in vele ste­den wereld­wijd tegen de…
Read More

Begrotingsbijdrage 2020

Op woens­dag 6 novem­ber besprak de gemeen­te­raad de begro­ting van 2020. Frac­tie­voor­zit­ter Syl­va­na Simons sprak namens BIJ1 over de zorg­plicht die het stads­be­stuur heeft voor de pla­neet en de bewo­ners van de stad.

Read More

Over de kwestie Palestina/Israël en antisemitisme — van de fractie en het Amsterdamse bestuur

BIJ1 gaat uit van twee grond­waar­den: radi­ca­le gelijk­waar­dig­heid en eco­no­mi­sche recht­vaar­dig­heid. Van­uit deze grond­waar­den spre­ken we ons in dit mani­fest uit voor de rech­ten van joden om in ons land in vrij­heid en vei­lig­heid te kun­nen leven en het stre­ven van Pales­tij­nen om in hun land in vrij­heid en vei­lig­heid te kun­nen leven.

Read More

Jelle de Graaf neemt afscheid als duo-raadslid

Na ander­half jaar neemt Jelle de Graaf afscheid als duo-raads­­lid van Amster­dam BIJ1. Hij gaat met zijn part­ner wer­ken aan hun droom om een duur­zaam­heids­cen­trum op te rich­ten.

Read More

Waarom geen kraakverbod?

15 sep­tem­ber is uit­ge­roe­pen tot een lan­de­lij­ke actie­dag tegen het kraak­ver­bod. VVD en het CDA heb­ben onlangs een amen­de­ment ‘Wet hand­ha­ving kraak­ver­bod’ inge­diend, met het doel kra­ken te bestrij­den. In het kader van deze actie­dag is in Amster­dam een pand opnieuw…
Read More

De klimaatcrisis is uitgeroepen; wat nu?

Op 20 juni riep Amster­dam op ini­ti­a­tief van BIJ1 als eer­ste Neder­land­se stad de eco­lo­gi­sche cri­sis en kli­maat­cri­sis uit. Een belang­rij­ke eer­ste stap, want pas als je een cri­sis erkent kun je haar bestrij­den. Maar het is ook slechts een eer­ste stap. Want zelfs Amster­dam, met haar zelf­be­noem­de ‘meest groe­ne, pro­gres­sie­ve col­le­ge ooit’, neemt niet de maat­re­ge­len die nodig zijn om de kli­maat­cri­sis te bestrij­den. Aldus duo-raads­­lid van Amster­dam BIJ1 Jelle de Graaf.

Read More

Voorbij Witte Onschuld — BIJ1komst

BIJ1komst: ‘Voor­bij de Wit­te Onschuld’ Een avond met Glo­ria Wek­ker, Glenn Hel­berg en Syl­va­na Simons Radi­ca­le gelijk­heid is een van de kern­pun­ten van BIJ1. Maar hoe bren­gen we dat in prak­tijk? Nu bij­na twee jaar na de Neder­land­se publi­ca­tie van Glo­ria Wek­kers boek…
Read More

Vul AOW-gat; betaal ook Nederlanders uit het overzeese deel van het koninkrijk volledige AOW

Veel Neder­lan­ders uit Suri­naam­se en het over­zee­se deel van het konink­rijk die niet hun hele wer­ken­de leven in Neder­land heb­ben geleefd, wor­den gecon­fron­teerd met een kor­ting op hun AOW. Dit leidt bij een aan­tal van hen tot struc­tu­re­le armoe­de. Dit is voor BIJ1 niet accep­ta­bel. Daar­om onder­steu­nen we de inzet van Amster­dam, Den Haag, Rot­ter­dam en Utrecht om dit AOW-gat te vul­len.

Read More

Amsterdam moet haar excuses aanbieden voor haar rol tijdens het slavernijverleden

Op 1 juli 2020 moet Amster­dam excu­ses aan­bie­den voor haar rol in het sla­ver­nij­ver­le­den. Dat vindt een rui­me meer­der­heid van de Amster­dam­se gemeen­te­raad. De Amster­dam­se frac­ties van DENK, Groen­Links, BIJ1, Chris­ten­Unie, PvdA, SP en D66 heb­ben daar­voor een ini­ti­a­tief­voor­stel inge­diend om onder­zoek te doen naar de rol van Amster­dam. Dit onder­zoek moet die­nen als eer­ste stap naar for­me­le excu­ses en dient bin­nen een jaar te zijn afge­rond, zodat op de sym­bo­li­sche datum van 1 juli 2020 op Keti Koti Amster­dam offi­ci­eel haar for­me­le excu­ses kan maken voor haar rol in het sla­ver­nij­ver­le­den.

Read More

Amsterdam roept de klimaatcrisis uit

Amster­dam heeft als eer­ste Neder­land­se stad een kli­maat­cri­sis uit­ge­roe­pen. Hier­mee geeft zij navol­ging aan wereld­ste­den als Lon­don, Que­bec, Praag, Mil­aan, Cork, Auck­land, Basel en Vati­caan­stad. Het uit­roe­pen van de kli­maat­cri­sis en eco­lo­gi­sche cri­sis was een…
Read More