Decriminaliseer sekswerk en steun sekswerkers en bewoners in beperken drukte Wallengebied

Op 21 maart had de com­mis­sie Alge­me­ne Zaken het over druk­te in de bin­nen­stad en het rap­port “Fees­ten of Bees­ten?” van de Ombuds­man. Wij zijn blij met de maat­re­ge­len om de over­last te beper­ken, een die­pe wens van bewo­ners én seks­wer­kers net als we de oproep van de Ombuds­man om seks­werk te decri­mi­na­li­se­ren van har­te onder­steu­nen!

Read More

Zorg voor voldoende woningen voor mensen in een kwetsbare positie

Op 14 maart besprak de gemeen­te­raad het huis­ves­tings­plan voor men­sen in een kwets­ba­re posi­tie. Zij zijn vaak niet zomaar in die posi­tie terecht geko­men, daar­om zet BIJ1 zich in voor sys­teem­ver­an­de­rin­gen om alle men­sen in een kwets­ba­re posi­tie een woon­plek te kun­nen bie­den.

Read More

Bijzondere hulp voor alleenstaande ouders

Samen met de stich­ting Sin­gle Super Moms heeft Amster­dam BIJ1 de afge­lo­pen maan­den gewerkt aan het ver­ster­ken van de posi­tie van alleen­staan­de ouders. Van­daag is onze motie over een onder­zoek naar de pro­ble­men waar deze men­sen tegen­aan lopen aan­ge­no­men door de gemeen­te­raad. Lees hier het per­soon­lij­ke ver­haal van Syl­va­na Simons.

Read More

De strijd voor vrouwenrechten gaat door

Op 13 maart debat­teer­de de gemeen­te­raad over de Moni­tor Vrou­wen­eman­ci­pa­tie. Lees hier onze vol­le­di­ge bij­dra­ge: 100 jaar gele­den kre­gen vrou­wen in dit deel van het konink­rijk alge­meen kies­recht en in de afge­lo­pen eeuw heb­ben vrou­wen op vele bar­ri­ca­des gestaan om onze…
Read More

Maak werk van aanpak wapens in de stad

Op 13 maart sprak de gemeen­te­raad over plof­kra­ken en het schijn­baar toe­ge­no­men gebruik van vuur­wa­pens in de stad. BIJ1 maakt zich hier zor­gen over en stel­de en aan­tal kri­ti­sche vra­gen.

Read More

Steun voor islamitische gemeenschap en leerlingen Haga Lyceum

Van­mid­dag debat­teer­de de Amster­dam­se gemeen­te­raad over het Cor­ne­li­us Haga Col­le­ge. “Het nieuws heeft ons geraakt. We maken ons zor­gen van­we­ge haar leer­lin­gen én omdat de het­ze tegen de islam hier­door nog ver­der kan toe­ne­men. Het laat­ste dat we als Amster­dam kun­nen gebrui­ken. Dat de recht­se par­tij­en onder aan­voe­ring van de VVD de school zon­der wet­te­lij­ke grond­slag wil slui­ten is niets meer dan rechts popu­lis­me.”

Read More

Sekswerkers weten hoe we de problematiek moeten aanpakken’

In het debat over De Wal­len wordt er veel teveel over, en niet met seks­wer­kers gepraat, beto­gen So Roustayar en Marie­ke Herm­sen. ‘Praat met seks­wer­kers, niet over seks­wer­kers.’ Door: So Roustayar, duo-raads­lid Marie­ke Herm­sen, frac­tie­me­de­wer­ker A’dam BIJ1 De afge­lo­pen…
Read More

Mannen, stop geweld tegen vrouwen — Opiniestuk Jazie Veldhuyzen

Van­daag is het Inter­na­ti­o­na­le Vrou­wen­dag en dus een goe­de gele­gen­heid om man­nen aan te spre­ken op hun rol als het gaat om geweld tegen vrou­wen. De daders van geweld tegen vrou­wen zijn name­lijk vrij­wel altijd man­nen. Als we geweld tegen vrou­wen wil­len stop­pen dan is…
Read More

Manifest BIJ1 Internationale Vrouwendag 2019 — Op de bres voor alleenstaande moeders

Van­daag is het inter­na­ti­o­na­le vrou­wen­dag. BIJ1 wil dit jaar extra aan­dacht vra­gen voor alleen­staan­de moe­ders. Lees hier het Mani­fest van frac­­tie-mede­wer­­ker Marie­ke Herm­sen en Amster­dams bestuurs­lid Anja Meu­len­belt.

Read More

Rectificatie — Opinie de Wallen

Afge­lo­pen dins­dag publi­ceer­den we een opi­nie­stuk in het Parool over seks­werk waar­in uit­spra­ken staan waar wij niet ach­ter staan. Dit is het gevolg van mis­com­mu­ni­ca­tie van onze kant. Wij heb­ben een ver­keer­de ver­sie opge­stuurd waar­in geen onder­scheid is gemaakt tus­sen de posi­tie van raam­seks­wer­kers en thuis­seks­wer­kers en waar­mee we de indruk heb­ben gewekt dat thuis­seks­werk onvei­lig is. Wij wil­len graag bena­druk­ken dat wij nooit onder­scheid heb­ben gemaakt tus­sen ver­gund en onver­gund seks­werk. Wij zijn altijd voor­stan­der geweest van het decri­mi­na­li­se­ren van seks­werk, het afschaf­fen van het ver­gun­ning­stel­sel en de regels die in de APV zijn opge­no­men. Onze oprech­te excu­ses voor deze fout.

Read More