Etnisch profileren is niet onwenselijk, het is onacceptabel

Op 16 mei besprak de com­mis­sie Alge­me­ne Zaken van de gemeen­te­raad het onder­zoek naar etnisch pro­fi­le­ren. Syl­va­na Simons hield een krach­tig betoog om nu een ein­de te maken aan deze men­sen­rech­ten­schen­den­de prak­tijk. De mid­de­len (stop­for­mu­lie­ren, body­cams, stren­ge sanc­ties) zijn er, nu moet nog de keu­ze wor­den gemaakt ze in te zet­ten. Etnisch pro­fi­le­ren is niet onwen­se­lijk, het is onac­cep­ta­bel.

Read More

Maak Amsterdam circulair!

Op 18 april besprak de com­mis­sie duur­zaam­heid het uit­voe­rings­pro­gram­ma cir­cu­lai­re eco­no­mie. Later dit jaar gaat de gemeen­te­raad in gesprek over de nieu­we stra­te­gie cir­cu­lair. Namens BIJ1 gaf duo-raads­­lid Jelle de Graaf al een aan­tal pun­ten mee.

Read More

Gegoochel met getallen in de rapportage woonplannen

Op 17 april besprak de com­mis­sie Wonen en Bou­wen de voort­gang van de plan­nen om wonin­gen te bou­wen tus­sen 2018 en 2025. Doe­len wor­den niet gehaald, cij­fers ver­war­rend opge­schre­ven. Zoals duo-raads­­lid So Roustayar zei: “Ik ben dol op getal­len, maar niet op goo­chel­trucs ermee.” Daar­om stel­de hij een flink aan­tal vra­gen.

Read More

Opvang in Buitenveldert

Opvang en bege­lei­ding voor Amster­dam­mers zon­der papie­ren. Daar ging het over in de com­mis­sie Alge­me­ne Zaken van de gemeen­te­raad. Het was een hef­tig debat met vele inspre­kers die zich, opge­hitst door de recht­se par­tij­en en media uit­spra­ken tegen de komst van de opvang. Zoals duo-raad­­lid Jazie Veld­huy­zen zei: “Men­sen zon­der papie­ren zijn niet het pro­bleem. Het pro­bleem is de ophit­sing door VVD, FVD en recht­se media. Keer op keer blijkt uit de prak­tijk name­lijk dat de over­last hart­stik­ke mee­valt als er ergens een opvang wordt gere­a­li­seerd voor vluch­te­lin­gen.”

Read More

Amsterdam voor iedereen toegankelijk

Op 11 april besprak de com­mis­sie Zorg, Jeugd­zorg en Sport van de gemeen­te­raad het beleid voor een toe­gan­ke­lij­ke stad. Elke Amster­dam­mer zou gelijk­waar­dig mee moe­ten kun­nen doen, maar in de prak­tijk blij­ven er pro­ble­men. BIJ1 stel­de een aan­tal kri­ti­sche vra­gen.

Read More

Spoeddebat over dakloos raken groep ongedocumenteerden

Sinds de slui­ting van de win­ter­op­vang van de gemeen­te Amster­dam op 1 april is een groep van rond de 60 onge­do­cu­men­teer­den op straat komen te staan. Op ver­zoek van BIJ1 hield de Com­mis­sie Zorg van de gemeen­te­raad een spoed­de­bat. Duo-raads­­lid Jazie Veld­huy­zen: “Sinds de slui­ting van de win­ter­op­vang staan er, ondanks dat het nog gaat vrie­zen de aan­ko­men­de nach­ten, min­stens 60 men­sen op straat. Ik heb dit spoed­de­bat aan­ge­vraagd omdat deze groep vluch­te­lin­gen geen eigen net­werk heeft om op terug te val­len.” Ondanks de raads­bre­de wens een tij­de­lij­ke oplos­sing te vin­den gaf het col­le­ge niet thuis. Wet­hou­der Kuken­heim wees op de pro­jec­ten waar de gemeen­te al mee bezig is en de wacht­lijs­ten die daar­voor nu bestaan.

Read More

Versterk zeggenschap over bestuur én economie

Op woens­dag 10 april besprak de gemeen­te­raad de demo­cra­ti­se­rings­agen­da in de com­mis­sie Kunst, Diver­si­teit en Demo­cra­ti­se­ring. Duo-raads­­lid Jelle de Graaf stel­de dat we niet alleen de zeg­gen­schap over het loka­le bestuur maar ook over de eco­no­mie moe­ten ver­ster­ken.

Read More

Onderdak voor ongedocumenteerden

In de gemeen­te­raads­ver­ga­de­ring van 3 april stel­de BIJ1 mon­de­lin­ge vra­gen over een gro­te groep Amster­dam­se onge­do­cu­men­teer­den die na het slui­ten van de win­ter­op­vang op straat terecht zijn geko­men.

Read More

Reactie op spoeddebat over de landelijke antiracisme demonstratie

Van­daag stond er tij­dens de raads­ver­ga­de­ring een spoed­de­bat gepland over de tumult die is ont­staan omtrent de lan­de­lij­ke anti­ra­cis­me demon­stra­tie. De aan­vraag van het spoed­de­bat is van­mid­dag toch inge­trok­ken door de indie­ners. Amster­dam BIJ1 was van meet af aan al van mening dat dit debat onno­dig was, des­al­niet­te­min delen wij graag onze bij­dra­ge met jul­lie!

Read More

Decriminaliseer sekswerk en steun sekswerkers en bewoners in beperken drukte Wallengebied

Op 21 maart had de com­mis­sie Alge­me­ne Zaken het over druk­te in de bin­nen­stad en het rap­port “Fees­ten of Bees­ten?” van de Ombuds­man. Wij zijn blij met de maat­re­ge­len om de over­last te beper­ken, een die­pe wens van bewo­ners én seks­wer­kers net als we de oproep van de Ombuds­man om seks­werk te decri­mi­na­li­se­ren van har­te onder­steu­nen!

Read More