15 sep­tem­ber is uit­ge­roe­pen tot een lan­de­lij­ke actie­dag tegen het kraak­ver­bod.
VVD en het CDA heb­ben onlangs een amen­de­ment ‘Wet hand­ha­ving kraak­ver­bod’ inge­diend, met het doel kra­ken te bestrij­den.
In het kader van deze actie­dag is in Amster­dam een pand opnieuw gekraakt, wat eer­der al gekraakt was door de actie­groep Wij Zijn Hier — van onge­do­cu­men­teer­de gevluch­te men­sen. Al maan­den gele­den werd WZH ont­ruimd uit het pand, toch stond het tot van­daag leeg. Dat kra­kers wor­den aan­ge­pakt, maar leeg­stand niet, is type­rend voor het falen­de kraak- en leeg­stands­be­leid in Neder­land.

Wat is het pro­bleem?
Wonin­gen wor­den in toe­ne­men­de mate gebruikt als een mid­del om geld mee te ver­die­nen. Zowel in Lon­den, Ber­lijn, Parijs en Amster­dam als tal­lo­ze ande­re ste­den, stij­gen sinds meer­de­re jaren de woon­prij­zen razend­snel. Veel Amster­dam­mers kun­nen hun wonin­gen niet meer beta­len, en wor­den de stad uit­ge­drukt. Amster­dam BIJ1 staat voor een stad waar­in ieder­een een betaal­ba­re en fij­ne woning kan vin­den. Hui­zen zijn voor men­sen, niet voor winst.

Waar­om kra­ken?
Kra­ken is een mid­del dat al meer dan een hal­ve eeuw wordt inge­zet om actie te voe­ren tegen falend woon- en leeg­stand­be­leid. Sinds 2010 is kra­ken bij wet ver­bo­den, maar sinds­dien is de woning­nood in Amster­dam alleen maar erger gewor­den, stij­gen de woon­prij­zen, en wordt leeg­stand niet ver­min­derd.

Boven­dien vormt kra­ken voor Wij Zijn Hier een mid­del om het onmen­se­lij­ke Neder­land­se asiel­be­leid zicht­baar te maken. Veel onge­do­cu­men­teer­de gevluch­te men­sen kun­nen om uit­een­lo­pen­de rede­nen niet terug naar het land van her­komst, maar in Neder­land wordt hen bestaans­recht ont­zegd. Ze heb­ben geen toe­gang tot onder­dak, zorg, onder­wijs en werk. De eni­ge manier voor deze men­sen om een dak boven hun hoofd te heb­ben, is door leeg­staan­de gebou­wen te kra­ken.

Hoe houdt dit pro­bleem stand?
Recht­se media en poli­tie­ke par­tij­en voe­ren een het­ze tegen kra­kers, in het bij­zon­der tegen kra­ken­de onge­do­cu­men­teer­de men­sen. Het onder­lig­gen­de pro­bleem is ech­ter het idee dat winst boven alles gaat. Dit ‘markt­fun­da­men­ta­lis­me’ legi­ti­meert het beleid dat soci­a­le huur­wo­nin­gen ver­dwij­nen, en dat wonin­gen steeds duur­der wor­den. Kort­om, dat Amster­dam­mers geen woning kun­nen vin­den en dat onge­do­cu­men­teer­de vluch­te­lin­gen gedwon­gen wor­den zo mens­ont­e­rend te leven, is een gevolg van recht­se idee­ën, en het beleid van recht­se poli­tie­ke par­tij­en.

Amster­dam BIJ1 pleit ervoor om niet hard op te tre­den tegen kra­kers en onge­do­cu­men­teer­de vluch­te­lin­gen, maar om juist ver­an­de­ring teweeg te bren­gen aan de ach­ter­lig­gen­de pro­ble­men waar­door men­sen genood­zaakt zijn om te kra­ken. Daar­om zeg­gen wij: Vluch­te­lin­gen wel­kom! Betaal­ba­re wonin­gen voor ieder­een!

Lees het pers­be­richt uit Amster­dam
Lees het lan­de­lij­ke pers­be­richt

https://www.indymedia.nl/node/46669

https://www.indymedia.nl/node/46669