18 vragen aan stadsbestuur over corona in Amsterdam

Eerder hebben wij hier een boodschap van het bestuur en de fractie over de coronacrisis in Amsterdam gedeeld. Op basis van het tienstappenplan uit deze boodschap, de bespreking hiervan in de commissie Algemene Zaken op 19 maart 2020 en de meest actuele ontwikkelingen, hebben wij zojuist 18 vervolgvragen aan het stadsbestuur ingediend.

Alle vragen zijn gericht op de komst, de bestrijding en de gevolgen van het coronavirus (COVID-19) in Amsterdam. De betreffende vragen worden waarschijnlijk komende donderdag (26 maart) behandeld tijdens een technische sessie van de gemeenteraad. Wij koppelen de beantwoording en bespreking hiervan z.s.m. naar jullie terug. Voor nu delen wij hieronder alvast de vragen met jullie. Heb jij vragen, tips of suggesties voor ons? Mail ze naar amsterdam@bij1.org.

 1. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft zich kritisch geuit over de strategie van het Nederlandse kabinet. Hoe verhoudt het Amsterdamse college zich tot deze kritiek? Hoe denkt het stadsbestuur bijvoorbeeld over de oproep van de Wereldgezondheidsorganisatie om intensief te testen, iets waar het Noorden van Nederland - in tegenstelling tot de rest van het land - recent mee is begonnen? Blijft Amsterdam de landelijke lijn volgen, of is het mogelijk dat wij in Amsterdam ook gaan ‘testen, testen, testen’? In Duitsland wordt uitvoerig getest en zijn er ondanks meer dan 20 duizend geregistreerde besmettingen nog geen 100 mensen overleden aan het coronavirus. Hoe kijkt het college naar deze situatie in vergelijking met de situatie in Nederland? Kunnen wij hier volgens het college als stad lessen uit trekken? Zo ja, welke?
 2. Veel Amsterdammers signaleren dat hun stadsgenoten zich niet aan de richtlijnen houden. Dit is een gevaar voor de gezondheid van alle Amsterdammers. Hoe kijkt het college naar de mate waarin Amsterdammers zich aan de richtlijnen houden? Hoe denkt het college er op dit moment over om bijvoorbeeld een grootschalige meertalige publiekscampagne op te zetten om Amsterdammers van alle leeftijden en achtergronden te informeren over de richtlijnen en te waarschuwen over de risico’s van het niet naleven daarvan?
 3. Overal in het land staan oud-zorgmedewerkers op om hun steentje bij te dragen in deze crisistijd. Hoe denkt het college erover om ook migranten met een achtergrond in de zorg, van wie het diploma niet in Nederland wordt erkend, actief op te roepen om zich te melden, zodat zij kunnen worden ingewerkt om zo snel aan de slag te kunnen gaan op de plekken waar zij nodig zijn?
 4. Wat is de situatie van het Slotervaartziekenhuis op dit moment? Is het een mogelijkheid dat dit ziekenhuis toch weer in gebruik wordt genomen? Zo ja, worden hier al voorbereidingen voor getroffen? Zo nee, is het mogelijk om het gebouw dan te gebruiken als tijdelijke opvanglocatie voor de groep ongedocumenteerde vluchtelingen die nu in parkeergarage De Kempering verblijven?
 5. Hoeveel aanvragen voor tijdelijke ondersteuningen en kapitaalinjecties zijn er tot nu toe gedaan door ondernemers en ZZP’ers? Is er op dit moment al zicht op het aantal ondernemers en ZZP’ers voor wie deze regelingen niet voldoende zijn om het hoofd boven water te houden? Welke maatregelen is het college bereid te nemen om deze ondernemers en ZZP’ers tegemoet te komen?
 6. Het college heeft aangegeven soepeler om te gaan met het innen van bepaalde belastingen. Hoe denkt het college over het idee om, waar nodig en mogelijk, ontheffingen te geven voor andere vormen van belastingen, maar daarnaast ook ontheffingen te geven voor de betaling van huur voor individuen, organisaties en ondernemers die zijn gehuisvest in gemeentelijk vastgoed?
 7. Inmiddels is duidelijk dat de Amsterdamse Voedselbanken last hebben van grote tekorten als gevolg van hamsteraars. Wat heeft het college tot nu toe gedaan om de Voedselbank Amsterdam te helpen? Is het college bereid om toe te zeggen en garantie te bieden dat er altijd genoeg financiële middelen beschikbaar zullen zijn voor de Voedselbank Amsterdam om voldoende voedsel in te kopen?
 8. Deze crisis is niet volgende week of maand voorbij. Ook op de langere termijn is er behoefte aan voedselzekerheid voor alle Amsterdammers en voor minima in het bijzonder. Is de burgemeester, tevens als voorzitter van de veiligheidsregio, bereid een voedselzekerheidsplan in het calamiteitenplan te laten opnemen?
 9. Amsterdam BIJ1 ontvangt signalen dat niet alle WPI-afspraken telefonisch worden afgehandeld en dat er nog steeds persoonlijke afspraken worden gemaakt. Klopt dit? Zo ja, waarom sluit Amsterdam zich niet aan bij de instructie van het UWV (alleen telefonisch contact tijdens de crisis)?
 10. Normaliter geldt er een wachttijd van vier weken voor een bijstandsuitkering. Inmiddels is dit voor ZZP’ers buiten werking gesteld. Kan het college dezelfde maatregel doorvoeren voor anderen, zoals mensen die net uit de WW komen? Zo nee, waarom niet?
 11. Amsterdam BIJ1 ontvangt signalen dat Amsterdammers in deze crisistijd uit hun woning en op straat worden gezet door woningcorporaties. Is het college hiervan op de hoogte? Hoe denkt het college hierover? Tot in hoeverre kunnen Amsterdammers erop rekenen dat het college zich inzet om alle huisuitzettingen in ieder geval uit te stellen zolang het coronavirus een bedreiging vormt voor Amsterdammers? Kan het college hier een garantie toe geven?
 12. Heeft het college zicht op de mate waarin Amsterdammers in deze crisistijd worden afgesloten van elektriciteit, water en internet? Wat is het standpunt van het college hierover? Tot in hoeverre kunnen Amsterdammers erop rekenen dat het college zich inzet om afsluitingen van elektriciteit, water en internet te voorkomen?
 13. De huurprijzen mogen vanaf 1 juli 2020 worden verhoogd. Tot in hoeverre is het college in staat en bereid om een uitstel van de huurverhoging af te dwingen?
 14. Op dit moment worden dak- en thuislozen iedere dag op straat gestuurd. Dit vormt een groot risico voor dak- en thuislozen zelf, maar ook voor de gezondheid van Amsterdammers in het algemeen. Het is bovendien onnodig, aangezien er honderden hotels en tienduizenden hotelkamers zijn in Amsterdam waarvan er veel leeg staan. In andere landen worden hotels inmiddels al ingezet om dak- en thuislozen te huisvesten. Ook verschillende Amsterdamse hulporganisaties vragen hierom. Het college heeft eerder toegezegd om te kijken naar de mogelijkheid om zogenaamde ‘zelfredzame’ dak- en thuislozen te huisvesten in hotels. Zijn er al ontwikkelingen op dit gebied? Wat kunnen we verder van dit college verwachten als het gaat om het inzetten van hotels om dak- en thuislozen van de straat te halen in deze crisistijd?
 15. Welke informatievoorziening is er vanuit de gemeente georganiseerd voor dak- en thuislozen? Op de website van de gemeente is hier bijvoorbeeld nog geen informatie over te vinden. Welke stappen onderneemt het college om dak- en thuislozen te informeren over de mogelijkheden om veilig door deze crisistijd heen te komen?
 16. Verschillende experts benadrukken dat het risico op huiselijk geweld toeneemt door de maatregelen die noodzakelijk zijn in de strijd tegen corona. Hoe denkt het college hierover? Welke stappen worden er ondernomen om de slachtoffers van huiselijk geweld te beschermen in deze crisistijd?
 17. Welke acties heeft het college tot nu toe genomen om initiatieven te ondersteunen van Amsterdammers gericht op het helpen van mensen in nood? Is er bijvoorbeeld een ambtenaar aangewezen als aanspreekpunt voor al deze initiatieven? Zo nee, is het college bereid om hier iemand voor aan te stellen?
 18. Amsterdam BIJ1 begrijpt dat alle voorgestelde maatregelen geld kosten. Buitengewone situaties vragen om buitengewone maatregelen. Hoe denkt het college erover om met in Amsterdam gevestigde multinationals in gesprek te gaan om te kijken tot in welke mate zij (én hun aandeelhouders) (financieel) bereid zijn om de stad door deze crisistijd heen te loodsen?
aan het laden