Coronavirus in Amsterdam, wat nu?

Beste Amsterdammers,

Het kabinet heeft de afgelopen week maatregelen getroffen in de strijd tegen het Coronavirus. Uit kritiek van de wereldgezondheidsorganisatie WHO en anderen blijkt dat deze maatregelen niet onomstreden zijn. BIJ1 herkent en erkent de grond voor deze kritiek. Desalniettemin benadrukken wij de noodzaak om de huidige maatregelen serieus te nemen en op te volgen.

Als mensen de maatregelen niet opvolgen, worden er teveel mensen tegelijkertijd ziek waardoor de ziekenhuizen overbelast raken. Het zijn de allerzwaksten in onze samenleving die de prijs zullen betalen als dit gebeurt. Het is dan ook letterlijk van levensbelang dat iedereen, zolang het nodig is, doet aan ‘social distancing’: ga écht alleen voor het hoogstnoodzakelijke naar buiten en bewaar te allen tijde zoveel mogelijk fysieke afstand tot anderen.

Medeleven, steun en solidariteit

Dat gezegd hebbende: wat nu? Hoe nu verder? Voordat we ingaan op die vraag, willen we eerst stilstaan bij de slachtoffers die het Coronavirus al heeft gemaakt. Wij betuigen onze steun en medeleven aan alle nabestaanden van mensen die al zijn getroffen door en overleden aan het Coronavirus.

Amsterdam BIJ1 spreekt ook haar solidariteit uit richting de uitvoerders van cruciale beroepen. Ironisch genoeg zijn het vaak deze mensen, die het meest essentiële werk doen om onze samenleving draaiende te houden, die het minst betaald worden en het minst waardering krijgen. Wij geven deze helden daarom niet alleen een groot applaus, wij blijven óók strijden voor de verbetering van hun inkomenspositie. In de woorden van Volkskrant- columniste Asha ten Broeke:

“Als dit straks allemaal voorbij is, mogen we onze politici nooit laten vergeten hoe afhankelijk we nu waren van onderbetaalde mensen, zoals (o.a.) de verpleegkundigen, vakkenvullers, leraren, kinderopvangers, schoonmakers. En hoe gemakkelijk we bankmanagers e.d. konden missen.”‌

Maar het zijn niet alleen betaalde werkenden die nu cruciale taken uitvoeren, het gaat uiteraard ook om vrijwilligers. Mensen die op eigen initiatief, individueel of in georganiseerd verband, ondersteuning bieden aan hen die dit het meest nodig hebben in deze moeilijke tijden. Deze vrijwilligers zijn óók helden. Wil jij ook iets betekenen voor een ander? Of heb je juist behoefte aan ondersteuning? Hieronder vind je een aantal initiatieven waar je terecht kan.

Politieke werkzaamheden

De gemeenteraad van Amsterdam bespreekt voorlopig alleen onderwerpen waarvan bespreking of besluitvorming echt niet kan wachten en heeft alle reguliere commissievergaderingen tot nader order opgeschort. Daarom is er op donderdag 19 maart een commissievergadering Algemene Zaken waarin slechts de meest urgente zaken aan bod komen, ook de zaken die normaal in andere commissies worden besproken. Bij de vergadering kunnen geen insprekers en publiek aanwezig zijn. Meer informatie hierover vind je hier.

Dit betekent natuurlijk niet dat de fractie van Amsterdam BIJ1 op haar gat zit. Sterker, onze politiek is juist nu hartstikke nodig. Hieronder tref je ons tienstappenplan voor Amsterdam in tijden van het Coronavirus. Op donderdag 19 maart bespreken we deze punten in de commissie Algemene Zaken.

  1. Alle supermarkten zijn minstens één uur per dag enkel toegankelijk voor ouderen, zodat zij zo min mogelijk risico lopen wanneer zij boodschappen doen.
  2. Migranten met een achtergrond in de zorg, wiens diploma niet in Nederland wordt erkend, worden zo snel mogelijk klaargestoomd om wanneer het nodig is aan de slag te kunnen gaan in een ziekenhuis.
  3. De gemeente creëert een Amsterdams Noodfonds Zelfstandigen waar ZZP’ers terecht kunnen als de huidige landelijke noodsteun-regeling niet toereikend genoeg blijkt.
  4. De gemeente geeft waar nodig en mogelijk ontheffingen voor de betaling van huur en belastingen, om zo te voorkomen dat Amsterdammers, Amsterdamse ondernemingen en Amsterdamse organisaties financieel ten onder gaan.
  5. Horecaondernemingen worden actief door de gemeente gestimuleerd om zoveel mogelijk (vers) voorraad te doneren aan de voedselbank.
  6. De gemeente ondersteunt de voedselbank met extra financiële middelen en het vinden van nieuwe vrijwilligers.
  7. Alle oproepen aan bijstandsgerechtigden in het kader van reïntegratie worden per direct gestaakt, tenzij het gaat om werving voor cruciale beroepen.
  8. Er vinden geen huisuitzettingen, ontruimingen en/of afsluitingen van elektriciteit en water plaats zolang de maatregelen tegen het Coronavirus voortduren.
  9. De gemeente stelt (leegstaand) gemeentelijk vastgoed zo snel mogelijk ter beschikking aan dak- en thuislozen, inclusief ongedocumenteerde migranten, en gaat in gesprek met hotels en vastgoedbeheerders om hen zover te krijgen hetzelfde te doen met lege hotelkamers en leegstaande panden.
  10. Er komt per direct een halt op het op straat sturen van dak- en thuislozen. De winteropvang voor dak- en thuislozen gaat 24 uur per dag open, alle andere voorzieningen voor dak- en thuislozen moeten ook toegankelijk blijven. Dak- en thuislozen met een bijstandsuitkering worden per direct vrijgesteld van de verplichting om wekelijks hun post op te halen bij de Jan van Galenstraat.

Wij houden jullie via onze socials op de hoogte van ontwikkelingen in de Amsterdamse politiek. Wil je toch alvast meer BIJ1, check dan ook onze landelijke berichtgeving over het Coronavirus en de invloed daarvan op vluchtelingen en ZZP’ers.

Ter afsluiting: zorg goed voor jezelf en zorg goed voor elkaar. We hebben elkaar nodig als we de strijd tegen dit virus en de sociale en economische gevolgen ervan willen overwinnen.

Met hartelijke groet,

Namens het bestuur en de fractie van Amsterdam BIJ1,

Sylvana Simons

aan het laden