Tijdelijk bestuur en Kandidatencommissie

Tijdelijk bestuur

Alle leden die in de gemeente Amsterdam wonen en minimaal 6 maanden lid of aantoonbaar actief zijn binnen de partij, kunnen zich kandidaat stellen voor het tijdelijk bestuur. Kandidaten worden aan de ledenvergadering voorgedragen door de kandidatencommissie. De ledenvergadering kiest het tijdelijk bestuur.

Een belangrijke taak voor het tijdelijk bestuur is het werven van kandidaten voor een nieuw afdelingsbestuur. De taken van het tijdelijke bestuur zijn minder uitgebreid dan van het bestuur dat hen zal opvolgen. Het afdelingenteam zal bestuursondersteuning leveren aan het tijdelijk bestuur.

Taakomschrijving tijdelijk bestuur

 • Het vormgeven van een transparant, eerlijk en veilig proces om tot een nieuw bestuur te komen. Dit omvat onder andere het instellen van een kandidatencommissie en het organiseren van de verkiezingen van het nieuwe bestuur.
 • Het op een transparante manier opstellen van een uitgebreide taakomschrijving van het nieuwe bestuur. Het tijdelijke bestuur doet dit in nauwe samenwerking met de fractie.
 • Het uitvoeren van de dagelijkse bestuurstaken, de afdeling Amsterdam BIJ1 verder ontwikkelen en de organisatorische basis versterken. Een nieuw verkozen bestuur kan zo op het werk van het tijdelijk bestuur voortbouwen. Het uitgangspunt is dat het tijdelijke bestuur daarbij terughoudend gebruikt maakt van haar bevoegdheden als bestuur.
 • Het organiseren van een aantal ALV’s om bovengenoemde processen te faciliteren.
 • Het opstellen van tijdelijke werkafspraken met de fractie (inclusief stadsdeel fracties), en het informeren van de leden daarover.
 • Het organiseren van een of twee ledendagen (buiten de reguliere ALV’s om) om een dialoog over de partij te faciliteren.
 • Het organiseren en uitvoeren van een helingsproces in verband met de schade die is ontstaan in de afdeling en bij leden. Dienstbaar en behulpzaam zijn naar de leden in dit proces.
 • Het open communiceren over bovenstaande processen naar buiten toe, naar de leden en de pers.
 • Het voltooien van de taken van het tijdelijke bestuur, uiterlijk 9 maanden na diens instelling.
 • Het op een open manier uitvoeren van bovenstaande processen.

Kandidatencommissie

De sollicitatieprocedure voor tijdelijke bestuursleden loopt via een onafhankelijke kandidatencommissie. De kandidatencommissie zal gesprekken voeren met de kandidaten. De kandidatencommissie zal per kandidaat beoordelen in hoeverre deze persoon geschikt is voor het tijdelijk bestuur en de leden hierover adviseren. De minimumeisen om bestuurder te worden van Amsterdam BIJ1 zijn dat de kandidaat BIJ1 lid is of actief is (geweest) voor de partij en inwoner is van de gemeente Amsterdam.

Taakomschrijving kandidatencommissie

 • De kandidatencommissie overlegt met de fractie (inclusief stadsdeel fracties) over het proces van de verkiezing van het tijdelijke bestuur.
 • De kandidatencommissie beoordeelt in hoeverre kandidaten voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in de vacature.
 • De kandidatencommissie maakt een helder verslag van deze beoordeling, inclusief de stappen die genomen zijn om tot de beoordeling te komen (informatie-inwinning, gesprekken) en de overwegingen bij het beoordelen.
 • De kandidatencommissie verstrekt het verslag van de beoordeling aan de leden, ruim voordat over de kandidaten gestemd wordt op de ALV.
 • De kandidatencommissie doet haar best om een zo divers mogelijke groep van kandidaten voor te dragen. Het is belangrijk dat er kandidaten zijn met ervaring met intersectionaliteit, met grassrootsbewegingen en met besturen.
 • De kandidatencommissie houdt zich niet bezig met overige afdelingszaken en inhoudelijke zaken met betrekking tot de fractie.

Leden kandidatencommissie

 • Vayhishta Miskin - stadsdeelbestuurder Zuid-Oost
 • Marjan Sax - één van de Elders
 • Chautuileo Tranamil - kandidaat gemeenteraadslid Amsterdam en medeoprichter Aralez
 • Dajana Duka - Vice-voorzitter bestuur Rotterdam BIJ1
 • Edson Olf - bestuur landelijk BIJ1, algemeen bestuurslid