Een terugblik op week 21, 2020

Beste Amsterdammers,

Hieronder vind je een overzicht van een aantal van de onderwerpen die wij in de gemeenteraad hebben besproken. Voortaan houden wij jullie iedere week op deze manier op de hoogte.

Amsterdamse aanpak bestrijding corona-virus

Het coronavirus heeft veel slachtoffers gemaakt in de afgelopen twee maanden. Van de eerste besmette persoon in de Veiligheidsregio die niet werd getest door de GGD, omdat dit volgens landelijke richtlijnen niet nodig was, tot het overlijden van de 45-jarige Rachel Verbaan nadat zij als zorgverlener in de ouderenzorg zonder beschermende materialen - toen nog zonder landelijke richtlijnen - aan het werk moest. Maar het virus heeft natuurlijk ook veel dodelijke slachtoffers gemaakt in zorgcentra zoals Beth Shalom en het Flevohuis.

Alle signalen wijzen erop dat het kabinet nog steeds een strategie hanteert waarmee een geleidelijke verspreiding van het coronavirus wordt toegestaan, zoals werd aangekondigd in de televisietoespraak van Rutte op 16 maart. Dit in tegenstelling tot de ‘containment’ strategie, die bijvoorbeeld in Duitsland wordt gehanteerd, waarmee wordt gestreefd het aantal besmettingen - en daarmee het aantal doden - zoveel mogelijk te beperken door het virus in te dammen. RIVM-topman Jaap van Dissel zegt bovendien dat de aangekondigde versoepelingen voor de horeca zijn gebaseerd op politieke afwegingen en niet op wetenschappelijk advies. Het kabinet weigert ook om inzichtelijk te maken op basis van welk afwegingskader en adviezen zij hun exit-strategie bepalen.

BIJ1 maakt zich hier ernstige zorgen om. In de discussie over het corona-beleid lijken we te vergeten dat het mensen en niet getallen zijn die ziek worden, op de IC belanden of overlijden. Daarom heeft fractievoorzitter Sylvana Simons een motie ingediend in de raad van 19 en 20 mei om een lokale corona-strategie te hanteren waarmee de gemeente alles moet doen wat in haar macht ligt om de verspreiding van het coronavirus onder haar inwoners te beperken. Helaas kreeg onze motie van geen enkele partij steun, ondanks het feit dat verschillende experts waarschuwen voor een regionale lockdown, en dus nog meer economische schade voor de Amsterdamse economie, als de gemeente geen aanvullende maatregelen neemt.

Ook heeft BIJ1 voor de tweede keer gevraagd hoe het zit met de financiële steun voor sekswerkers die met opting-in werken. De burgemeester refereerde naar landelijk beleid: wie ‘wit’ werkt krijgt financiële steun en wie ‘zwart’ werkt niet. Maar sekswerkers die met opting-in werken, zijn belastingbetalende ZZP’ers en werken dus ‘wit’. Toch kunnen zij niet rekenen op financiële steun, terwijl zij niet kunnen werken tot 1 september. Hierom dient BIJ1 een motie in om sekswerkers die met opting-in te werken financieel tegemoet te komen.

Corona-boetes en schuldenproblematiek

De maatregelen om het corona-virus te bestrijden hebben een negatieve impact op de geestelijke, sociale en economische gezondheid van veel Amsterdammers. BIJ1 denkt niet alleen aan de risicogroepen, de uitvoerders van cruciale beroepen, de ZZP’ers en de kleine ondernemers. Wij denken ook aan de slachtoffers van huiselijk geweld, mensen met een beperking en neurodiverse mensen. Maar bijvoorbeeld ook aan mensen die nauwelijks rond kunnen komen en een corona-boete van bijna 400 euro krijgen. Nog los van het strafblad dat je krijgt, kan deze boete de katalysator zijn van jarenlange schuldenproblematiek. Daarom vroeg fractievoorzitter Sylvana Simons in de raad van 19 en 20 mei aan de burgemeester op welke manier het college hier rekening mee houdt. De burgemeester gaf aan dat zij onze zorgen deelt en dat zij de kwestie landelijk probeert aan te kaarten. Wij komen hier op een later moment dus nog op terug.

Kunst en cultuur

De huidige steunmaatregelen voor de cultuursector zijn noodzakelijk, maar niet toereikend genoeg. Het Badhuistheater ontvangt bijvoorbeeld geen subsidie en valt daarom buiten de boot. Hierom heeft fractievoorzitter Sylvana Simons in de raad van 19 en 20 mei aan het college gevraagd wat zij gaan doen om deze instellingen te helpen en wat haar reactie is op het advies van de Kunstraad om een grootstedelijk fonds op te zetten om de cultuursector overeind te houden. Wethouder Meliani was positief over het grootstedelijk fonds. Wel waarschuwde zij dat het college niet iedereen kan helpen. Het college verwijst de instellingen die niet gesubsidieerd worden door naar de loketten van de generieke maatregelen en de mogelijkheid tot een lening voor makers en organisaties bij het ministerie van OCW.

Tevens heeft fractievoorzitter Sylvana Simons neen motie ingediend, die ook werd ondertekend door CDA, DENK en Partij van de Ouderen, om kunstenaars in nood te helpen door de huren van kunstenaars en creatieve ZZP’ers, die in acute financiële nood verkeren en een pand huren van Gemeentelijk Vastgoed, (gedeeltelijk) kwijt te schelden voor de maanden maart t/m oktober 2020. De motie kreeg helaas een negatief preadvies van wethouder Meliani. De wethouder begrijpt de vraag en gaf aan dat het college het belangrijk vind om te kijken wat er mogelijk is om lucht te geven aan huurders. Eerder was kwijtschelding nog geen optie, maar nu is het in ieder geval wel een mogelijkheid waar naar wordt gekeken. Maar het college kan op dit moment geen toezegging doen naar deze specifieke groep, wel gaf de wethouder aan dat ze gaat kijken welke groepen het hardst hulp nodig hebben. Onze motie heeft het ondanks steun van CDA, ChristenUnie, DENK, LCF en PvdO uiteindelijk niet gehaald. D66, FvD, GroenLinks, PvdD, PvdA, SP en VVD stemden tegen onze motie.

Uitstel herinrichting Waterlooplein

Er is veel te zeggen over de manier hoe de gemeente de voorbereiding omtrent de herinrichting van het Waterlooplein heeft aangepakt. Hierom heeft fractievoorzitter Sylvana Simons een motie ingediend in de raad van 19 en 20 mei waarmee BIJ1 het college verzoekt de herinrichting van het plein uit te stellen.

Wij hebben deze motie ten eerste ingediend omdat het college de betreffende 6,3 miljoen maar één keer kan uitgeven. Dat was de argumentatie om de uitbreiding van de armoede regeling uit te stellen, als dit college consequent is, dan zou dit ook de reden moeten zijn om dit besluit uit te stellen. Het geld is mogelijk immers harder nodig om de meest behoeftigen in onze stad te beschermen. Ten tweede dienen hebben wij deze motie ingediend omdat verschillende betrokkenen aangeven niet tevreden te zijn met de huidige invulling van de geplande herinrichting van het plein. Het lijkt BIJ1 dan ook onverstandig om dit besluit er nu door te drukken. Want wat zijn al je ideeën over democratisering en participatie waard, als je als gemeente uiteindelijk toch doet wat ze zelf wil?

Onze motie kreeg alleen steun van ChristenUnie en DENK, PvdO onthield zich van stemming. Alle andere partijen stemde tegen onze motie. De wethouder gaf gelukkig wel aan dat er nog genoeg ruimte is om de herinrichting van het plein te bespreken met alle betrokkenen. Maar het blijft krom dat het college de herinrichting van het Waterlooplein blijkbaar belangrijker vindt dan het uitbreiden van de armoede regeling.

Seksuele intimidatie en seksueel geweld

Seksueel geweld en intimidatie komt overal voor, in alle lagen van de samenleving, in alle religies, in alle culturen, werelddelen en in alle sociaal economische lagen. De #MeToo beweging heeft ons laten zien dat seksisme overal heerst en de daders zijn overal hetzelfde, namelijk cismannen. Daarom heeft fractievoorzitter Sylvana Simons bij de bespreking van een brief over het programma Seksuele Intimidatie en Seksueel Geweld in de raad van 19 en 20 mei gepleit dat er meer aandacht moet komen voor mannenemancipatie. Als het gaat om hulp en ondersteuning van slachtoffers van seksueel geweld, moeten we zorgen dat de hulp structureel en adequaat in de hele stad wordt uitgerold. Dat alle partijen met wie wij als gemeente samenwerken, de expertise hebben om slachtoffers zo snel mogelijk te helpen. Dat betekent dat buurtteams hierin een belangrijke rol moeten krijgen. Overigens viel het BIJ1 wel op dat trans vrouwen geen enkele keer werden genoemd in de brief, wat opmerkelijk is aangezien deze groep bovengemiddeld vaak te maken krijgt seksueel geweld.

Gebiedsagenda Amsterdam

In de nieuwe gebiedsagenda stelt dit college dat de gebiedscyclus-producten zijn voor het democratisch gekozen stadsbestuur in de representatieve democratie. Echter weet wethouder Groot-Wassink ook dat er veel kritiek is geweest op het nieuw bestuurlijk stelsel, waarbij burgers die zichzelf kandidaat hebben gesteld, nauwelijks plek hebben gekregen in de nieuwe democratische stelsel. Daarom is het belangrijk dat Amsterdammers en sleutelfiguren, structureel betrokken worden in het proces. Ten aanzien van Zuid-Oost zijn een aantal ambities opgesteld, waaronder het dichten van de kloof in het onderwijs. BIJ1 is verbaasd over de lage ambities van dit college, namelijk een verbetering van slechts 16% tot 2028, terwijl er nog zoveel valt te winnen in het onderwijs.

BIJ1 is blij met de activiteiten voor jongeren om zichzelf te ontwikkelen, echter zolang ouders in armoede blijven, zullen de jongeren deze gevolgen blijven voelen. Zeker als het gaan om éénoudergezinnen. De meeste van deze ouders werken, maar leven alsnog onder de minimumloon; de werkende armen. De ambitie voor de H-buurt is het percentage van werklozen met 4% te verminder in 2020, terwijl dit college het het percentage ZZP-ers wil laten groeien. ZZP contracten en flexibele contracten brengen juist enorm veel onzekerheid, dit laat de corona-tijd juist zo goed zien. En met de toename van economische daklozen in ons stad, stelt BIJ1 dat we juist looncontracten moeten nastreven met een minimumloon van 14 euro.

Met strijdbare groet,

De fractie van Amsterdam BIJ1

Zondag 31 mei