De ste­nen die jij op jouw pad laat lig­gen, daar strui­ke­len je kin­de­ren over”.

- Oud Suri­naam­se gezeg­de

Op 1 juli 2020 moet Amster­dam excu­ses aan­bie­den voor haar rol in het sla­ver­nij­ver­le­den. Dat vindt een rui­me meer­der­heid van de Amster­dam­se gemeen­te­raad. De Amster­dam­se frac­ties van DENK, Groen­Links, BIJ1, Chris­ten­Unie, PvdA, SP en D66 heb­ben daar­voor een ini­ti­a­tief­voor­stel inge­diend om onder­zoek te doen naar de rol van Amster­dam. Dit onder­zoek moet die­nen als eer­ste stap naar for­me­le excu­ses en dient bin­nen een jaar te zijn afge­rond, zodat op de sym­bo­li­sche datum van 1 juli 2020 op Keti Koti Amster­dam offi­ci­eel haar for­me­le excu­ses kan maken voor haar rol in het sla­ver­nij­ver­le­den.

Offi­ci­ë­le excu­ses doen recht aan allen die, toen en nu, de gevol­gen onder­vin­den van de jaren­lan­ge, struc­tu­re­le en mens­ont­e­ren­de han­del en uit­bui­ting van men­sen, en is een belang­rij­ke stap in het eman­ci­pa­tie­pro­ces van naza­ten die nu nog de soci­a­le en eco­no­mi­sche gevol­gen onder­vin­den”, aldus frac­tie­voor­zit­ter van BIJ1 Syl­va­na Simons.

Hoe­wel er in het Euro­pe­se deel van Neder­land offi­ci­eel geen sla­ver­nij bestond, speel­de het een cru­ci­a­le rol in haar kolo­ni­ën. Amster­dam speel­de daar­in een sleu­tel­rol. De his­to­rie van sla­ver­nij is ver­stren­geld met onze gemeen­te. Zo was de gemeen­te Amster­dam lid van de “Soci­ë­teit van Suri­na­me” en daar­mee voor 1/3 eige­naar van de kolo­nie Suri­na­me. Van de rijk­dom die het Amster­dam en haar bevol­king ople­ver­de, getuigt onder meer het geschenk van de bevol­king van Amster­dam aan het konings­huis: de Gou­den Koets. Naast de pane­len van deze koets laat ook de Black Heri­ta­ge Tour van Jen­ni­fer Tosh, ver­schei­de­ne (zeer recen­te) publi­ca­ties c.q. weten­schap­pe­lij­ke onder­zoe­ken zien hoe de kolo­ni­ën én de daar­aan ver­bon­den sla­ver­nij zijn inge­bed in onze stad Amster­dam. En wel­ke rol Amster­dam daar­in heeft gespeeld.

Meer­de­re over­he­den en instan­ties heb­ben al excu­ses aan­ge­bo­den voor hún rol in het sla­ver­nij­ver­le­den; de Raad van Ker­ken (2013), meer­de­re Euro­pe­se en Noord-Ame­ri­kaan­se ste­den – zoals de stad Liver­pool (1999) in Groot Brit­tan­nië en Char­les­ton (2018) in Zuid-Caro­li­na, het Capi­tool en Senaat van de Ver­e­nig­de Sta­ten – en ste­den c.q. lan­den uit nota bene Afri­ka. Het is tijd dat Amster­dam zich bij deze reeks aan­sluit.

Het wordt tijd dat we ons niet meer ver­ber­gen voor onze eigen geschie­de­nis, maar dat we ver­ant­woor­de­lijk­heid dra­gen. Dat zijn we ver­plicht aan de toe­komst van dit land en alle diver­se groe­pen die hier in Neder­land wonen. Door te pra­ten over pijn­lij­ke onder­wer­pen kun­nen we groei­en en wordt ons land écht vol­was­sen. Daar heeft ieder­een iets aan.

Het maken van excu­ses stelt een bepaal­de moraal als norm voor de samen­le­ving. Het erkent de gevoe­lens en situ­a­tie aan wie excu­ses wor­den aan­ge­bo­den. De excu­ses en het eer­her­stel zijn nood­za­ke­lijk om een geza­men­lij­ke toe­komst te kun­nen opbou­wen, waar­in een ieder gelijk­waar­dig is.

Het is tijd om de steen die te lang is blij­ven lig­gen, en waar­over de Neder­land­se gemeen­schap al gene­ra­ties lang strui­kelt, weg te nemen.

De frac­ties van

DENK, Groen­Links, BIJ1, Chris­ten­Unie, PvdA, SP en D66