Veel Neder­lan­ders uit Suri­naam­se en het over­zee­se deel van het konink­rijk die niet hun hele wer­ken­de leven in Neder­land heb­ben geleefd, wor­den gecon­fron­teerd met een kor­ting op hun AOW. Dit leidt bij een aan­tal van hen tot struc­tu­re­le armoe­de. Dit is voor BIJ1 niet accep­ta­bel. Daar­om onder­steu­nen we de inzet van Amster­dam, Den Haag, Rot­ter­dam en Utrecht om dit AOW-gat te vul­len.

Op het moment dat Suri­na­me in 1975 haar onaf­han­ke­lij­heid kreeg, kon­den Suri­na­mers kie­zen voor het Neder­lan­der­schap. Men­sen die dat deden en in Suri­na­me ble­ven wonen, ble­ven val­len onder het soci­a­le zeker­heids­stel­sel van Suri­na­me en bouw­den van­af dat moment geen AOW-recht op. De men­sen die enke­le jaren toch naar Neder­land kwa­men ver­lo­ren hun in Suri­na­me opge­bouw­de AOW en val­len daar­mee tus­sen wal en schip. Op basis van de meest recen­te gege­vens uit 2017 gaan we ervan uit dat er inmid­dels in heel Neder­land ruim 30.000 inge­ze­te­nen van Suri­naam­se afkomst zijn met een kor­ting op de AOW. Reeds in 2000 deed de Soci­aal-Eco­no­mi­sche Raad diver­se voor­stel­len om deze situ­a­tie te ver­be­te­ren. BIJ1 is blij dat de gro­te ste­den de urgen­tie voe­len nu iets met deze aan­be­ve­lin­gen te doen. Ook onder­steu­nen we de plan­nen van de gemeen­te om komend jaar onder­zoek te doen naar de actu­e­le situ­a­tie van groe­pen die in Amster­dam met een onvol­le­dig AOW moe­ten rond­ko­men.