In de gemeen­te­raads­ver­ga­de­ring van 27 juni is vreer beë­digd als duo­raads­lid van Amster­dam BIJ1. vreer (klei­ne let­ter, die/hen/hun) is een queer en trans­ac­ti­vist met jaren­lan­ge erva­ring in de vre­des­be­we­ging en de bre­de­re link­se bewe­ging met spe­ci­a­le aan­dacht voor trans- en gezond­heids­rech­ten. Als duo­raads­lid gaat vreer zich naast hen werk voor de LGBGTQI+ gemeen­schap onder ande­re bezig hou­den met een gelij­ke­re inko­mens­ver­de­ling en de gemeen­te­fi­nan­ci­ën.

vreer: “Eco­no­mi­sche recht­vaar­dig­heid bete­kent voor mij dat we de twee­de­ling in arm en rijk terug­drin­gen, dat de super­rij­ken het niet voor het zeg­gen heb­ben, en dat we wat doen aan het toe­ge­no­men aan­tal men­sen met schul­den. Ook wie zon­der ver­mo­gen of inko­men zit moet kun­nen leven, en daar moe­ten we samen met ande­re link­se par­tij­en aan wer­ken. We moe­ten een ein­de maken aan een stad waar­in groe­pen tegen elkaar wor­den opge­zet en alles wordt uit­ver­kocht aan de hoog­ste bie­der.”