BIJ1komst: ‘Voor­bij de Wit­te Onschuld’

Een avond met Glo­ria Wek­ker, Glenn Hel­berg en Syl­va­na Simons

Radi­ca­le gelijk­heid is een van de kern­pun­ten van BIJ1. Maar hoe bren­gen we dat in prak­tijk? Nu bij­na twee jaar na de Neder­land­se publi­ca­tie van Glo­ria Wek­kers boek Wit­te Onschuld maken we de stand van zaken op. In haar boek bespreekt Wek­ker de para­dox van Neder­land als een ogen­schijn­lijk open en tole­rant land dat tege­lij­ker­tijd het kolo­ni­a­le ver­le­den en het heden­daag­se struc­tu­reel racis­me onbe­spreek­baar laat.

In de Amster­dam­se gemeen­te­raad pro­beert BIJ1 deze para­dox open te bre­ken door struc­tu­re­le onge­lijk­heid con­se­quent aan de kaak te stel­len. Dit roept hef­ti­ge reac­ties op; zoge­noem­de iden­ti­teits­po­li­tiek zou slechts pola­ri­se­ren.
Tege­lij­ker­tijd wor­den issues als etni­sche pro­fi­le­ring en eco­no­mi­sche onge­lijk­heid wel dege­lijk bespreek­baar gemaakt. Hoe nu ver­der? Tij­dens deze BIJ1komst bespre­ken we hoe we abstrac­te con­cep­ten als inter­sec­ti­o­na­li­teit en iden­ti­teits­po­li­tiek pro­duc­tief kun­nen omzet­ten in poli­tie­ke actie. Wat zijn vol­gen­de stap­pen naar een meer inclu­sie­ve en gelijk­waar­di­ge samen­le­ving?

Amster­dam BIJ1 nodigt leden en ande­re geïn­te­res­seer­den uit voor een avond met Glo­ria Wek­ker, eme­ri­tus-hoog­le­raar Gen­der en Etni­ci­teit aan de Uni­ver­si­teit Utrecht, Glenn Hel­berg, psy­chi­a­ter, en Syl­va­na Simons, par­tij­lei­der BIJ1 en gemeen­te­raads­lid in Amster­dam. De avond zal gemo­de­reerd wor­den door Jaap Kooi­j­man, uni­ver­si­tair hoofd­do­cent Media Stu­dies aan de Uni­ver­si­teit van Amster­dam en bestuurs­lid bij Amster­dam BIJ1.

Toe­gang is gra­tis, maar aan­mel­den ver­plicht.
Stuur een mail met je naam en evt. het aan­tal per­so­nen dat je wilt mee­bren­gen naar amsterdam@bij1.org om je plek te ver­ze­ke­ren.

Een vrij­wil­li­ge bij­dra­ge voor dit event wordt op prijs gesteld.
Alle opbreng­sten komen ten goe­de aan de acti­vi­tei­ten van Amster­dam BIJ1.

Facebook event