Amster­dam­mers heb­ben Syl­va­na Simons op TV, radio, eve­ne­men­ten en per­soon­lijk mee­ge­maakt. Ieder1 heeft een beeld van haar maar wat is haar visie? Als lijst­trek­ker voor BIJ1 komt ze op voor radi­ca­le gelijk­waar­dig­heid en eco­no­mi­sche recht­vaar­dig­heid. Hoe kijkt Syl­va­na Simons naar het pro­gram­ma voor de gemeen­te­raads­ver­kie­zin­gen?

Vol trots pre­sen­teer ik u het ver­kie­zings­pro­gram­ma van Amster­dam BIJ1.

Het komt een jaar nadat we ons als par­tij aan Neder­land pre­sen­teer­den. Een veel­be­wo­gen jaar voor onze par­tij, het zal nie­mand niet ont­gaan zijn. Maar zeker ook een jaar waar we vol trots op terug­kij­ken.

We heb­ben heel veel ber­gen ver­zet en obsta­kels over­won­nen.

Slechts 3 maan­den na de oprich­ting wis­ten we dank­zij een groei­en­de groep trou­we leden genoeg steun te ver­wer­ven voor deel­na­me aan de Twee­de Kamer­ver­kie­zin­gen met de meest diver­se kan­di­da­ten­lijst in de Neder­land­se par­le­men­tai­re geschie­de­nis.

Ik nodig u uit zich bij die groeiende meerderheid van Amsterdamse Nederlanders te scharen die kleurrijk samenleven als een vanzelfsprekendheid ziet die vraagt om solidariteit op weg naar radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid.

Dat was van­zelf­spre­kend geen toe­val; wat mij betreft leidt ech­te volks­ver­te­gen­woor­di­ging auto­ma­tisch tot repre­sen­ta­tie van alle ver­schil­len­de bij­zon­de­re Neder­lan­ders die samen het DNA van dit land vor­men. Ook, en juist, in Amster­dam zal BIJ1 een kies­lijst pre­sen­te­ren die recht doet aan onze kleur­rij­ke stad.

Een stad waar­in een ieder­een vrij is om te zijn wie men maar wil. Zo’n stad ver­dient een bestuur dat haar bur­gers wil faci­li­te­ren om op basis van gelijk­waar­dig­heid het bes­te uit de stad te halen en wil sti­mu­le­ren het bes­te aan de stad te geven.

Om wel­vaart, woon­ge­not, vei­lig­heid en samen­le­ven voor elke Amster­dam­mer moge­lijk te maken, is het belang­rijk dat we niet lan­ger over, maar met de men­sen pra­ten die door het beleid geraakt wor­den in hun dage­lijk­se leven.

Het ver­kie­zings­pro­gram­ma van Amster­dam BIJ1 kwam dan ook tot stand na gesprek­ken met en input van tien­tal­len leden, experts, erva­rings­des­kun­di­gen, belang­stel­len­den en belang­heb­ben­den die de 180 ver­schil­len­de (oor­spron­ke­lij­ke) nati­o­na­li­tei­ten, oude­ren, de LHBTQIA-gemeen­schap, onder­ne­mers, stu­den­ten, kun­ste­naars, expats, men­sen met een beper­king: de men­sen die samen Amster­dam haar unie­ke karak­ter geven.

Dat is echte democratie, waarin ook zij die kunstmatig tot een minderheid worden gehouden, gehoord worden.

Dat is ech­te demo­cra­tie, waar­in ook zij die kunst­ma­tig tot een min­der­heid wor­den gehou­den, gehoord wor­den. Kunst­ma­tig, want zoveel min­der­he­den bij elkaar vor­men uit­ein­de­lijk een gro­te meer­der­heid. En het is tijd die meer­der­heid aan het woord te laten. U, dus.

Ik hoop van har­te dat u zich als Amster­dam­mer die onze stad woont, werkt en leeft zich kunt vin­den in onze bood­schap van nieu­we poli­tiek.

Ik nodig u uit zich bij die groei­en­de meer­der­heid van Amster­dam­se Neder­lan­ders te scha­ren die kleur­rijk samen­le­ven als een van­zelf­spre­kend­heid ziet die vraagt om soli­da­ri­teit op weg naar radi­ca­le gelijk­waar­dig­heid en eco­no­mi­sche recht­vaar­dig­heid.

En van­zelf­spre­kend hopen we op het ver­trou­wen dat Amster­dam BIJ1 van u zal krij­gen in de vorm van uw stem op 21 maart 2018.

Syl­va­na Simons,
Lijst­trek­ker Amster­dam BIJ1