Op woens­dag 10 april besprak de com­mis­sie KDD van de gemeen­te­raad de demo­cra­ti­se­rings­agen­da in de com­mis­sie Kunst, Diver­si­teit en Demo­cra­ti­se­ring. Duo-raads­lid Jelle de Graaf stel­de dat we niet alleen de zeg­gen­schap over het loka­le bestuur maar ook over de eco­no­mie moe­ten ver­ster­ken. Lees hier zijn bij­dra­ge terug:

De wes­ter­se maat­schap­pij bevindt zich in een demo­cra­ti­sche, eco­no­mi­sche en eco­lo­gi­sche cri­sis die zijn weer­ga niet kent.

Een hyper­ka­pi­ta­lis­tisch sys­teem zorgt niet alleen voor eco­no­mi­sche onge­lijk­heid, maar zorgt er ook voor dat we de gren­zen van wat onze pla­neet aan­kan al ver voor­bij zijn.

Gro­te bedrij­ven zijn mach­ti­ger dan vol­le­di­ge lan­den.

Men­sen heb­ben terecht het gevoel de con­tro­le over hun toe­komst kwijt te zijn.

Poli­ti­ci zoe­ken naar zon­de­bok­ken voor hun eigen falen. Par­tij­en met auto­ri­tai­re en racis­ti­sche denk­beel­den halen met hun schijn­ze­ker­he­den steeds meer stem­men. Bur­ger­rech­ten die met name voor min­der­heids­groe­pen zo belang­rijk zijn komen steeds meer onder druk te staan.

We bevin­den ons in een spi­raal van mach­te­loos­heid.

Wil­len we die door­bre­ken zul­len we moe­ten begin­nen op lokaal niveau.

Daar­om ben ik zo blij met deze wet­hou­der die het belang van ste­vi­ge loka­le zeg­gen­schap erkent. Mijn com­pli­men­ten voor zijn ambi­ties.

Maar, ech­te zeg­gen­schap kan niet alleen over het loka­le bestuur gaan, maar zich ook, en juist, op onze eco­no­mie rich­ten.

Dus vraag ik de wet­hou­der radi­ca­le demo­cra­ti­se­ring: wat is uw visie op de demo­cra­ti­se­ring van onze eco­no­mie?

BIJ1 zal de komen­de maan­den met een aan­tal voor­stel­len komen. Hon­der­dui­zen­den vier­kan­te meters aan kan­toor­pan­den staan leeg, zou­den die niet door de gemeen­schap moe­ten wor­den beheerd? Zou er geen gemeen­te­lij­ke ener­gie­co­ö­pe­ra­tie moe­ten zijn zodat alle Amster­dam­mers zeg­gen­schap heb­ben over de ener­gie van onze geza­men­lij­ke toe­komst? En zou­den Amster­dam­mers niet zelf moe­ten beslis­sen waar hun trams rij­den en stop­pen, is het geen tijd de B uit GVB te halen en te ver­van­gen door de C van Com­mons?

Als we niet alleen voor­op wil­len lopen in de par­ti­ci­pa­tie­ve demo­cra­tie, maar ook in een demo­cra­ti­sche eco­no­mie kun­nen we echt het ver­schil maken.

Dan wor­den we echt een Fear­less City.