VACATURES

Vaca­tu­re Com­mu­ni­ca­tie­me­de­wer­ker Frac­tie

Ben je poli­tiek betrok­ken, enthou­si­ast en cre­a­tief, en sta jij hele­maal ach­ter BIJ1’s poli­tiek van radi­ca­le gelijk­waar­dig­heid en eco­no­mi­sche recht­vaar­dig­heid? Ben je goed in het over­bren­gen van con­tent naar een breed publiek en ben je een goe­de schrij­ver? Wil je graag men­sen enthou­si­as­me­ren over de doel­stel­lin­gen van BIJ1 via ver­schil­len­de kana­len?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Amster­dam BIJ1 zoekt name­lijk per direct een nieu­we com­mu­ni­ca­tie­me­de­wer­ker voor maxi­maal 24 uur per week. Het werk vindt plaats op onze frac­tie op het stad­huis in Amster­dam, en bestaat voor­na­me­lijk uit het com­mu­ni­ce­ren van de par­tij­be­zig­he­den naar de bui­ten­we­reld via ver­schil­len­de kana­len.

Taken:

- Het com­mu­ni­ce­ren van de par­tij­be­zig­he­den via de web­si­te en soci­al media

- Het opstel­len van pers­be­rich­ten

- Het bij­hou­den van de lan­ge-ter­mijn agen­da

- Het zor­gen voor publi­ci­teit van onze poli­tie­ke doel­stel­lin­gen en suc­ces­sen

- Nauw samen­wer­ken met de frac­tie en het bestuur

Func­tie­pro­fiel:

- Ken­nis en erva­ring op het gebied van (onli­ne) com­mu­ni­ca­tie, Soci­al Media en de inzet van Soci­al Media bij (poli­tie­ke) cam­pag­nes

- Pro­ac­tief, cre­a­tief, en enthou­si­ast

- Poli­tiek en maat­schap­pe­lijk betrok­ken

- Goe­de mon­de­lin­ge en schrif­te­lij­ke uit­druk­kings­vaar­dig­he­den

- Ver­bin­dend en res­pect­vol (samen)werken

- Ken­nis van en res­pect voor inter­sec­ti­o­na­li­teit als uit­gangs­punt voor onze poli­tiek en orga­ni­sa­tie

Het betreft voor­als­nog een func­tie voor de peri­o­de van een jaar.

Inte­res­se?

Je kunt je moti­va­tie­brief en CV opstu­ren o.v.v. Vaca­tu­re com­mu­ni­ca­tie­me­de­wer­ker naar: m.hermsen@amsterdam.nl. Voor meer infor­ma­tie kun je terecht bij Marie­ke Herm­sen op het vol­gen­de tele­foon­num­mer: 0649201975

De gesprek­ken vin­den zo snel moge­lijk plaats.

Wij moe­di­gen per­so­nen van kleur spe­ci­fiek en uit­druk­ke­lijk aan om te sol­li­ci­te­ren.