Vacature stagiair beleid

De gemeen­te­raads­frac­tie van Amster­dam BIJ1 zoekt een sta­gi­air beleid van­af sep­tem­ber 2018, voor een peri­o­de van 6 maan­den. Je bent vol­waar­dig onder­deel van onze frac­tie en bent mede-ver­ant­woor­de­lijk voor het ont­wik­ke­len van onze beleids­voor­stel­len en bij­dra­ges aan de gemeen­te­raad.

BIJ1 is de jong­ste poli­tie­ke par­tij van Neder­land. Zij staat voor een Neder­land­se samen­le­ving met gelij­ke rech­ten en gelij­ke kan­sen voor ieder­een. Een samen­le­ving waar­in ieder­een zich­zelf mag zijn en onze ver­schil­len niet wor­den ver­oor­deeld, maar gewaar­deerd. Sinds de ver­kie­zin­gen van 21 maart wordt Amster­dam BIJ1 door Syl­va­na Simons ver­te­gen­woor­digd in de Amster­dam­se gemeen­te­raad.

Ter onder­steu­ning van onze frac­tie zoe­ken wij:

  • Sta­gi­air beleids­me­de­wer­ker (Amster­dam): het ont­wik­ke­len van de beleids­voor­stel­len van de frac­tie van Amster­dam BIJ1, het voor­be­rei­den van raads­bij­dra­gen en het voor­be­rei­den van moties en amen­de­men­ten.

Wij bie­den een uit­da­gen­de sta­ge voor gedre­ven wereld­ver­be­te­raars. Bij Amster­dam BIJ1 werk je bij een ambi­ti­eu­ze, dyna­mi­sche orga­ni­sa­tie die ope­reert in het Amster­dam­se acti­vis­me en de Amster­dam­se poli­tiek.

Wij zoe­ken iemand die:

  • de begin­se­len van Amster­dam BIJ1 – eco­no­mi­sche recht­vaar­dig­heid en radi­ca­le gelijk­waar­dig­heid – onder­schrijft en uit­draagt;
  • affi­ni­teit heeft met acti­vis­me en de (loka­le) poli­tiek;
  • een rele­van­te oplei­ding volgt;
  • zelf­stan­dig kan wer­ken;
  • erva­ring op wil doen in een acti­vis­ti­sche poli­tie­ke orga­ni­sa­tie;
  • mini­maal drie dagen per week beschik­baar is voor een peri­o­de van 6 maan­den, van­af sep­tem­ber 2018;
  • woon­ach­tig is in de omge­ving van Amster­dam.

Naast een leer­za­me sta­ge in een bevlo­gen team bie­den wij een sta­ge­ver­goe­ding aan. Graag ont­van­gen wij plan­nen voor sta­ges. Inte­res­se? Stuur een mail naar so@bij1.org met je moti­va­tie, plan­nen en cv.