Vacature bestuur

In maart ver­o­ver­den we onze eer­ste raads­ze­tel. Daar­na waren we druk bezig met het for­me­ren van de frac­tie: Syl­va­na Simons als raads­lid, plus duo-raads­le­den en frac­tie­me­de­wer­kers om haar bij te staan. Daar­mee ver­dwe­nen er ook een paar men­sen uit het Amster­dam BIJ1 bestuur. Het is dus tijd om een ver­verst bestuur samen te stel­len. Ben je lid van BIJ1 en woon je in Amster­dam? Dan kun je je kan­di­daat stel­len.

Wat we van je ver­wach­ten?

  • Dat je enthou­si­ast mee wilt wer­ken aan de opbouw van Amster­dam BIJ1, zowel mee wilt den­ken als prak­tisch werk wilt doen.
  • Dat je zowel zelf­stan­dig kunt wer­ken als deel wilt zijn van een team
  • Dat je je kunt vin­den in onze uit­gangs­pun­ten: radi­ca­le gelijk­waar­dig­heid en eco­no­mi­sche recht­vaar­dig­heid. Dat je ons ver­kie­zings­pro­gram­ma dus in gro­te lij­nen kunt onder­steu­nen.
  • Omdat we met ons bestuur wil­len laten zien wat ‘diver­si­teit’ in de prak­tijk bete­kent, pro­be­ren we de kan­di­da­ten zo te kie­zen dat er een bestuur geko­zen kan wor­den met min­stens de helft vrou­wen en min­stens de helft niet-wit. Ook zijn we geïn­te­res­seerd in men­sen die al actief zijn, bij­voor­beeld in de LHBTI+ bewe­ging, een groep van men­sen met een beper­king, voor­ma­li­ge vluch­te­lin­gen, men­sen die actief zijn in de wijk, jon­ge­ren — noem maar op.

In het bestuur wor­den de taken onder­ling ver­deeld: voor­zit­ter, secre­ta­ris, pen­ning­mees­ter, maar ook iemand die zich bezig houdt met de com­mu­ni­ca­tie, of met het wer­ven en bege­lei­den van vrij­wil­li­gers.

Het bestuur ver­ga­dert eens in de twee weken, op een avond. Hoe­veel tijd je daar­naast nog besteedt hangt af van de taak die je op je neemt, maar in prin­ci­pe moet het goed moge­lijk zijn naast werk of studie.m

We wil­len voor alle men­sen die geïn­te­res­seerd zijn een bij­een­komst orga­ni­se­ren waar­bij je ken­nis kunt maken en vra­gen kunt stel­len.

Alle men­sen die zich opge­ven krij­gen een gesprek met een kies­com­mis­sie van drie men­sen.
De voor­ge­stel­de kan­di­da­ten kun­nen geko­zen wor­den op de Alge­me­ne Leden­ver­ga­de­ring in sep­tem­ber.

Ben je geïn­te­res­seerd: stuur dan een mail­tje vóór 2 juli naar amsterdam@bij1.org met je naam, in het kort je moti­va­tie, en wat je, gezien het boven­staan­de, wilt bie­den aan exper­ti­se en erva­ring.