Lie­ve Amster­dam­mers+,
 
Zojuist heeft het Parool een arti­kel geplaatst waar onjuist­he­den in wor­den ver­kon­digd dat Amster­dam BIJ1 een van de meest belang­rij­ke debat­ten in deze cam­pag­ne zou heb­ben afge­zegd. Dit is niet alleen heel onlo­gisch. Het is ook onwaar.
 
Wat is hier aan de hand?

 
08 maart is één van de belang­rijk­ste debat­ten in de aan­loop naar de gemeen­te­raads­ver­kie­zin­gen: het Parool orga­ni­seert samen met de UvA het lijst­trek­kers­de­bat.
 Omdat BIJ1 bij haar prin­ci­pes blijft staan — en de UvA en het Parool bij hun media-belust­heid — ziet het ernaar uit dat wij helaas niet kun­nen deel­ne­men aan dit debat.
 
BIJ1 doet graag mee aan debat­ten als zij een zin­vol­le en inhou­de­lij­ke bij­dra­ge daar­aan kan leve­ren. Dat geldt ook voor het gro­te lijst­trek­kers­de­bat. Wij wil­len en kun­nen niet accep­te­ren dat we slechts uit­ge­no­digd wor­den om kijk­cij­fers of aan­dacht te gene­ren – wij wil­len een debat over inhoud, met par­tij­en waar mee te pra­ten valt. In onze ogen is het één op één in debat gaan met een par­tij die wit­te supre­ma­tie aan­hangt geen optie.
Het gaat hier niet op recht op mening maar het recht op onder­druk­king dat FvD wil toe-eige­nen.
BIJ1 is een par­tij die vecht tegen onder­druk­king en ver­druk­king en die staat voor radi­ca­le gelijk­waar­dig­heid. Een dia­loog of een debat moet van­uit de basis­aan­na­me dat we gelijk zijn – de vraag of min­der­he­den er mogen zijn is wat ons betreft niet iets waar we over in debat gaan.
 
Wij snap­pen niet dat het Parool/de UvA een par­tij met fas­cis­to­ï­de ide­o­lo­gie en etno-nati­o­na­lis­tisch pro­gram­ma über­haupt een plat­form geeft. Maar nog meer zijn wij ver­baasd dat we tegen ons ver­zoek in gepro­gram­meerd zijn tegen­over deze par­tij. Wij zijn een par­tij die opkomt men­sen­rech­ten in de samen­le­ving en daar­door te kam­pen heeft met inti­mi­da­tie, smaad en doods­be­drei­gin­gen.
 
Wij heb­ben diver­se keren aan­ge­ge­ven niet met FvD in debat te wil­len. Alter­na­tie­ve oplos­sin­gen en voor­stel­len zijn gene­geerd. Ook over de stel­ling die zo gefor­mu­leerd is dat bei­de par­tij­en het er niet mee eens kun­nen zijn viel niet te pra­ten. Het Parool en de UvA heb­ben nog niet het ver­moe­den weg kun­nen nemen dat BIJ1 slechts is uit­ge­no­digd voor dit groot stu­den­ten­de­bat uit sen­sa­tie­zucht.
 
Op de vraag of BIJ1 afhaak­te heeft de cam­pag­ne mana­ger geant­woord dat we juist wach­ten op een over­leg dat was beloofd door de UvA mede­wer­ker met wie maan­den­lang het con­tact ver­liep. Zij rea­geer­de dat ze graag wil­de over­leg­gen maar is tot nu toe niet bereik­baar en we heb­ben nog geen tele­foon­tje gehad om de inhoud van de mail waar­in onze zor­gen staan gefor­mu­leerd te bespre­ken. Amster­dam BIJ1 houdt vast aan prin­ci­pes van radi­ca­le gelijk­waar­dig­heid en ver­zoe­ken de orga­ni­sa­to­ren nog één keer ons niet uit te slui­ten van dit belang­rij­ke debat. Wij hopen oprecht dat ons de kans gege­ven wordt deel te nemen aan het debat. Een gelijk­waar­dig gesprek kan alleen plaats­vin­den tus­sen twee par­tij­en die elkaar niet bedrei­gen. Wij hopen zo’n gelijk­waar­dig gesprek te kun­nen voe­ren.
—————————————————————————–
Dat Amster­dam BIJ1 niet met FvD in 1-op1 debat­ten wil aan­gaan is geen nieuws. Al maan­den is dit een onder­bouw­de posi­tie waar­bij BIJ1 haar rug recht houdt. Het is niet geloof­waar­dig dat het Parool hier­van niet op de hoog­te was toen het op 1 maart besloot BIJ1 vs FvD te plaat­sen. Toch ver­klaar­de Ruben Koops onschuld en onwe­tend­heid in de stads­schouw­burg bij het bedrijfs­le­ven­de­bat 06 maart toen hij ver­klaar­de in snel gesprek dat hij totaal niet bewust was van de ver­hou­din­gen tus­sen FvD en BIJ1 die her­haal­de­lijk aan media stel­ling heeft inge­no­men tegen nazi’s, KKK en wit­te supre­ma­tie aspi­rant­be­leids­ma­kers. Blijk­baar leest Ruben Koops niet de volks­krant 11 febru­a­ri.
Eer­de­re reac­tie bij aan­vraag voor 1-op1 debat van­uit Amster­dam BIJ1:

Het baart ons zor­gen dat jul­lie redac­tie zich niet lijkt te rea­li­se­ren dat de par­tij oprich­ter van FvD de uni­ver­se­le rech­ten van de mens juri­disch niet wil erken­nen [‘De aan­val op de natie­staat’ boek Bau­det], warm con­tact onder­houdt met poli­ti­ci die aan­zet­ten tot ‘gewa­pen­de ras­sen­strijd’ [vb. Jared Tay­lor] en wordt onder­steuntd door ande­re par­tij­en met fas­cis­toi­de ide­o­lo­gie waar­in het ver­haal dat een ‘authen­tie­ke natie gerei­nigd moet wor­den van onwel­kom ver­klaar­de groe­pen bur­gers’ genor­ma­li­seerd wordt.De loka­le lijst­trek­ker is trouw aan de anti­men­sen­rech­ten reto­riek waar­van FvD uit­la­tin­gen zijn door­spekt: ‘ten­den­ti­eus, onge­fun­deerd en node­loos kwet­sen­de’ con­tent pro­du­ce­ren is haar brood­win­ning. Mis­schien is jul­lie ont­gaan dat deze vrouw een nazi mis­da­di­ger; SS-Ober­sturm­ban­n­f­ührer Otto Skor­ze­ny, tot één van haar hel­den rekent.

Maar nie­mand is ont­gaan hoe zij keer op keer racis­ti­sche uit­la­tin­gen doet waar­mee ze dog­w­hist­led naar haar wit­te supre­ma­tie ach­ter­ban [van vluch­te­lin­gen­do­den dui­den met ‘dob­ber­ne­gers’ tot ‘Michiel de Rover’ terug­wen­sen en daar­mee kolo­ni­a­le mis­daad ver­heer­lij­ken].

Van­uit Amster­dam BIJ1 debat­te­ren we graag met een groot spec­trum aan men­sen die uit­een­lo­pen­de stand­pun­ten inne­men.

Met nazi’s, KKK en wit­te supre­ma­tie aspi­rant-beleidma­kers mis­sen we ech­ter der­ma­te een aan­kno­pings­punt, en boven­dien vor­men deze men­sen dus­da­nig een fysie­ke bedrei­ging voor vele inwo­ners die wij juist wil­len koes­te­ren en ver­te­gen­woor­di­gen, dat we hen op geen manier wil­len nor­ma­li­se­ren.

Onze loy­a­li­teit is aan de Amster­dam­mers die bui­ten­ge­slo­ten wor­den niet aan hen die beleid­ma­tig wil­len bui­ten­slui­ten.

Der­hal­ve kan ik niet ingaan op uw hui­di­ge voor­stel.

Vrien­de­lij­ke groet,