Sinds de slui­ting van de win­ter­op­vang van de gemeen­te Amster­dam op 1 april is een groep van rond de 60 onge­do­cu­men­teer­den op straat komen te staan. Op ver­zoek van BIJ1 hield de Com­mis­sie Zorg van de gemeen­te­raad een spoed­de­bat. Duo-raads­lid Jazie Veld­huy­zen: “Sinds de slui­ting van de win­ter­op­vang staan er, ondanks dat het nog gaat vrie­zen de aan­ko­men­de nach­ten, min­stens 60 men­sen op straat. Ik heb dit spoed­de­bat aan­ge­vraagd omdat deze groep vluch­te­lin­gen geen eigen net­werk heeft om op terug te val­len.” Ondanks de raads­bre­de wens een tij­de­lij­ke oplos­sing te vin­den gaf het col­le­ge niet thuis. Wet­hou­der Kuken­heim wees op de pro­jec­ten waar de gemeen­te al mee bezig is en de wacht­lijs­ten die daar­voor nu bestaan. Lees hier onze vol­le­di­ge bij­dra­ge terug:

Dank u voor­zit­ter,

Sinds de slui­ting van de win­ter­op­vang staan er, ondanks dat het nog gaat vrie­zen de aan­ko­men­de nach­ten, min­stens 60 men­sen op straat. Ik heb dit spoed­de­bat aan­ge­vraagd omdat deze groep bestaan­de uit vluch­te­lin­gen geen eigen net­werk heeft om op terug te val­len. Omdat alle ande­re opvanglo­ca­ties vol zit­ten kwa­men deze men­sen op straat terecht. De eni­ge reden dat de groep vluch­te­lin­gen niet op straat hoef­de te sla­pen was dank­zij de inzet van het Code Rood Net­werk, de Amster­dam­se ker­ken en een flink aan­tal vrij­wil­li­gers.

Na gis­ter­nacht was de soli­da­ri­teits­ac­tie van Code Rood Net­werk en de Amster­dam­se ker­ken afge­lo­pen en stond de groep vluch­te­lin­gen weer zon­der voor­uit­zicht op straat. Toen gis­ter­avond bleek dat deze groep zelfs uit de gang van de Sto­pe­ra zou wor­den ver­wij­derd als zij daar zou­den pro­be­ren te blij­ven sla­pen, is er dank­zij de inzet van mijn col­le­ga Roustayar en dank­zij de hulp van ande­re Amster­dam­mers op het laat­ste moment toch nog een plek voor hen gevon­den. Ove­ri­gens mag het hier wel benoemd wor­den dat de men­sen van­nacht een plek had­den dank­zij een Isla­mi­ti­sche week­end­school.

Mijn col­le­ga Simons vroeg tij­dens de laat­ste raads­ver­ga­de­ring om de win­ter­op­vang voor­lo­pig open te hou­den. Dat was geen optie vol­gens wet­hou­der Kuken­heim omdat er ande­re plan­nen voor de loca­tie zijn. Wel wordt er vol­gens de wet­hou­der geke­ken naar men­sen die te kwets­baar zijn om de straat op te gaan.

Voor­zit­ter, ik vraag mij dan toch af hoe het zit met de afspraak dat er nie­mand op straat slaapt? Is het nu zo dat alleen kwets­ba­re per­so­nen niet op straat hoe­ven te sla­pen? Maar is een vluch­te­ling of een dak­loos per­soon al niet per defi­ni­tie kwets­baar genoeg? En zegt de wet­hou­der nu eigen­lijk dat de rest van de men­sen sowie­so maar op straat moet sla­pen?

Ik kan en wil het niet gelo­ven. Ik kan me niet voor­stel­len dat er niets kan wor­den gedaan voor deze groep en voor de ande­re dak­lo­zen die op straat staan maar die niet zo goed in beeld zijn, enkel omdat we met elkaar had­den afge­spro­ken dat de win­ter­op­vang op 1 april ein­digt. Kun­nen we dan niet bij deze opnieuw een afspraak maken? Kan de win­ter­op­vang bij­voor­beeld niet gewoon op een ande­re plek wor­den opge­bouwd?

Voor­zit­ter, ik hoop dat we het in deze com­mis­sie met elkaar eens zijn dat er opvang nodig is. Ik vraag mijn mede-com­mis­sie­le­den en het col­le­ge dan ook om met mij mee te den­ken, om geza­men­lijk met een oplos­sing te komen. Ster­ker, ik smeek u. Laat deze men­sen als­je­blieft niet in de kou staan.

Dank u wel.