Op 23 mei besprak de com­mis­sie duur­zaam­heid het voor­stel van BIJ1, de Par­tij voor de Die­ren en Denk om een eco­lo­gi­sche en kli­maat­cri­sis uit te roe­pen. De ande­re par­tij­en rea­geer­den over­we­gend posi­tief en in de gemeen­te­raad zal defi­ni­tief over het voor­stel wor­den gestemd. Lees hier de bij­dra­ge van duo-raads­lid Jelle de Graaf terug.

Dank u voor­zit­ter,

Zolang we ons blij­ven bezig­hou­den met het poli­tiek haal­ba­re, en niet met wat de pla­neet van ons vraagt, is er geen hoop. Je kan een cri­sis pas oplos­sen als je erkent dat er een cri­sis is. En als de nodi­ge ver­an­de­rin­gen bin­nen het sys­teem niet haal­baar zijn, dan zul­len we het sys­teem moe­ten ver­an­de­ren.” Dit zijn de woor­den van Gre­ta Thun­berg, de zes­tien­ja­ri­ge ini­ti­a­tief­ne­mer van de kli­maat­s­ta­kin­gen.

Zoals zove­le jon­ge men­sen over de hele wereld, een aan­tal van hen heb­ben hier van­daag ook gespro­ken, ziet zij dat het tijd is voor radi­ca­le sys­teem­ver­an­de­ring.

Wan­neer we het heb­ben over de “bedrei­gin­gen van kli­maat­ver­an­de­ring” sug­ge­re­ren we daar­mee dat die ergens in de toe­komst zou­den lig­gen. Maar voor vele men­sen zijn haar gevol­gen de dage­lijk­se rea­li­teit. Vorig jaar kre­gen meer dan 28 mil­joen men­sen nood­hulp wegens aan kli­maat­ver­an­de­ring gere­la­teer­de ram­pen. Dit gaat er alleen maar meer wor­den.

Ook de bio­di­ver­si­teit van onze pla­neet neemt schrik­wek­kend af. Na decen­nia van wereld­wij­de natuur­af­braak zijn we begon­nen aan de zes­de mas­sa-extinc­tie. Deze maand kon­den we in een VN-rap­port lezen dat één mil­joen van de acht mil­joen soor­ten de komen­de decen­nia dreigt te ver­dwij­nen en dat de afna­me van deze bio­di­ver­si­teit net zo’n gevaar vormt voor de mens­heid als de opwar­ming van de aar­de.

Toch zet­ten zelfs de meest pro­gres­sie­ve poli­ti­ci vaak niet de stap­pen die nodig zijn om het tij te keren. Met mas­sa­pro­tes­ten, scho­lie­ren­sta­kin­gen en acties zoals die van Extinc­ti­on Rebel­li­on laten bur­gers zien het niet lan­ger te pik­ken. Zij vra­gen poli­ti­ci om de zwa­re waar­heid onder ogen te komen en te doen wat nodig is om de pla­neet en al haar bewo­ners te bescher­men.

We moe­ten de eco­no­mie zo inrich­ten dat zij zich afspeelt bin­nen de gren­zen van wat de pla­neet aan­kan. En wil­len we voor­ko­men dat we de rode lijn van 1,5 graad opwar­ming van de aar­de over­gaan, dan moe­ten we de wereld­wij­de uit­stoot van broei­kas­gas­sen in 2050 terug­ge­bracht zijn naar nul. Dat gaat alleen luk­ken als wel­va­ren­de lan­den voor­op lopen. Natuur­lijk heb­ben de lan­den die het meest heb­ben bij­ge­dra­gen aan kli­maat­ver­an­de­ring en de sys­te­men die daar­aan ten grond­slag lig­gen een more­le ver­ant­woor­de­lijk­heid om voor­op te lopen. Maar ik bedoel dit ook prak­tisch. Als wij onze ver­ant­woor­de­lijk­heid niet nemen, kun­nen we niet ver­wach­ten dat het mon­di­a­le zui­den, uit­ge­kne­pen door een aan de wereld opge­legd eco­no­misch sys­teem dat wel doet.

Dus moe­ten lan­den als Neder­land voor­op lopen. En zolang dat niet gebeurt moe­ten ste­den als Amster­dam hun ver­ant­woor­de­lijk­heid nemen en bin­nen die lan­den voor­op lopen.

Pas als je een cri­sis erkent kun je haar bestrij­den. Daar­om zul­len we samen met de Par­tij voor de Die­ren, Denk en alle groe­ne par­tij­en die zich wil­len aan­slui­ten een motie indie­nen waar­mee Amster­dam hel­der uit­spreekt dat we ons in een eco­lo­gi­sche cri­sis en kli­maat­cri­sis bevin­den en alles zal doen om de toe­komst van de pla­neet en haar bewo­ners te bescher­men.

Dank u wel