Afge­lo­pen dins­dag publi­ceer­den we een opi­nie­stuk in het Parool over seks­werk waar­in uit­spra­ken staan waar wij niet ach­ter staan. Dit is het gevolg van mis­com­mu­ni­ca­tie van onze kant. Wij heb­ben een ver­keer­de ver­sie opge­stuurd waar­in geen onder­scheid is gemaakt tus­sen de posi­tie van raam­seks­wer­kers en thuis­seks­wer­kers en waar­mee we de indruk heb­ben gewekt dat thuis­seks­werk onvei­lig is. Wij wil­len graag bena­druk­ken dat wij nooit onder­scheid heb­ben gemaakt tus­sen ver­gund en onver­gund seks­werk. Wij zijn altijd voor­stan­der geweest van het decri­mi­na­li­se­ren van seks­werk, het afschaf­fen van het ver­gun­ning­stel­sel en de regels die in de APV zijn opge­no­men. Onze oprech­te excu­ses voor deze fout.

Lees hier het arti­kel.