Van­daag stond er tij­dens de raads­ver­ga­de­ring een spoed­de­bat gepland over het tumult dat is ont­staan omtrent de lan­de­lij­ke anti­ra­cis­me demon­stra­tie. De aan­vraag van het spoed­de­bat is van­mid­dag toch inge­trok­ken door de indie­ners. Amster­dam BIJ1 was van meet af aan al van mening dat dit debat onno­dig was, des­al­niet­te­min delen wij graag onze bij­dra­ge met jul­lie!

Voor­zit­ter, danku­wel,

Na deze para­de van selec­tie­ve ver­ont­waar­di­ging heb ik zoveel te zeg­gen dat ik eigen­lijk niks wil zeg­gen. Want waar te begin­nen, voor­zit­ter…

Het zal u niet ont­gaan zijn dat onze publie­ke tri­bu­ne van­daag vol zit met betrok­ken bur­gers. Vele van hen waren aan­we­zig bij de vreed­za­me, helen­de en brood­no­di­ge anti-racis­me demon­stra­tie van 23 maart jongst­le­den, enke­le dagen na de ver­ont­rus­ten­de ver­kie­zings­uit­slag waar­bij Forum voor Demo­cra­tie een gro­te over­win­ning behaal­de. FvD, door het Ver­wey Jon­ker insti­tuut genoemd als belang­rij­ke ver­sprei­der van een extreem­recht­se the­o­rie over ver­meen­de omvol­king; een feit waar ik in deze raad al meer­ma­len op heb gewe­zen en dat stel­sel­ma­tig gene­geerd wordt- heeft daar­mee een plek in een van de meest invloed­rij­ke insti­tu­ties van ons land ver­o­verd; de Eer­ste Kamer.

De Eer­ste Kamer, waar wets­ont­wer­pen getoetst wor­den op haal­baar­heid, mora­li­teit en ide­a­li­ter op grond­wet­te­lijk­heid. Met de idee­ën van Fvd over het afschaf­fen van (delen) van onze grond­wet, reden genoeg tot zorg.

En dan heb ik het nog niet over bore­a­le ver­ge­zich­ten, het ver­lan­gen naar ver­vlo­gen kolo­ni­aal impe­ri­a­lis­me, en het onder­mij­nen van onze kunst-, cul­tuur-, en onder­wijs­in­sti­tu­ten, dat laat­ste met­een kracht bij­ge­zet door een meld­punt tegen “link­se lera­ren” te ope­nen.

Zo’n tien­dui­zend men­sen uit­ten die zorg door deel te nemen aan de mars, vier keer zoveel als het jaar ervoor.

Mos­lim­vrou­wen, ver­e­nigd in S.P.E.A.K, onge­do­cu­men­teer­den van Wij Zijn Hier, jon­ge eman­ci­pa­tie bewe­gin­gen zoals Black Queer and Trans Resis­tan­ce en anti black­fa­ce orga­ni­sa­tie KOZP, ze waren er alle­maal.

BIJ1 was erbij, DENK, Groen­Links, en ik weet dat er SP-ers waren, aan­ge­zien enke­len van hen zich met rood jas­je en al bij ons blok aan­slo­ten, niet in staat weer­stand te bie­den aan de krach­ti­ge, opzwe­pen­de So en zijn mega­foon.

Maar ook heel veel “gewo­ne men­sen”. Bezorg­de vaders en moe­ders, lera­ren, buurt­wer­kers, kun­ste­naars, onder­ne­mers, juris­ten; alle­maal maken zij zich zor­gen over toe­ne­men­de xeno­fo­bie, anti­se­mi­tis­me, islam­haat en afro­fo­bie.

Wet­hou­der Groot-Was­sink sprak hoop­vol­le, krach­ti­ge woor­den op het podi­um.

Niets van dit alles zagen wij terug in de lan­de­lij­ke media. Pas toen er aan­lei­ding leek de demo en haar tien­dui­zend deel­ne­mers te cri­mi­na­li­se­ren naar aan­lei­ding van het gedrag van 1 per­soon kwam er inte­res­se van­uit de NOS. En natuur­lijk was dit voor de Amster­dam­se VVD het koren waar­op hun molen draait. Een spoed­de­bat. Niet over de toe­ne­men­de onver­draag­zaam­heid in onze samen­le­ving, niet over het sig­naal dat zove­le Neder­lan­ders met hun vreed­za­me mars heb­ben afge­ge­ven. Niet over de de gif­ti­ge idee­ën van de neonazi’s langs de rou­te, waar­bij ook iemand stond die de aan­slag op Christ­church open­lijk ver­heer­lijk­te.

Dus we vra­gen ons af: waar bent u als link­se acti­vis­ten of men­sen van kleur wor­den bedreigd? Er was geen spoed­de­bat toen Pegi­da in black­fa­ce voor mijn deur stond en niet toen ze die inti­mi­da­tie met een bezoek aan deze raads­zaal, weder­om in black­fa­ce, kracht bij­zet­te. Niet nav de dage­lijk­se doods­ver­wen­sin­gen die ik maar ook collega’s van bijv DENK, -recent nog in Schie­dam- regel­ma­tig krij­gen, niet naar aan­lei­ding van het­zelf­de lot dat Jer­ry Afriyie, Clari­ce Gar­gard, en vele ande­ren treft.

Of over onze lera­ren die nu zelfs actief bedreigd wor­den dank­zij dat aan­gif­te­punt voor link­se docen­ten. DIT zijn de din­gen waar we wer­ke­lijk voor moe­ten vre­zen: de poging tot struc­tu­re­le schen­ding van onze demo­cra­ti­sche begin­se­len.

En waar is het rots­vas­te ver­trou­wen in onze poli­tie en jus­ti­tie geble­ven?

Hoe­zo is het nu opeens wel oké om een raads­de­bat aan te vra­gen over iets waar we als raad über­haupt niks aan kun­nen doen, waar de bur­ge­mees­ter niet over gaat en poli­tie en het OM op moment van aan­vraag gewoon mee bezig waren? Nog een paar nacht­jes sla­pen… op 9 april wordt de demon­strant voor­ge­leid.

Dit debat is een kwes­tie van de wol­ven op afstand hou­den. Een been toe­wer­pen in de hoop dat dat genoeg speel­ruim­te geeft, en niets meer dan toe­ge­ven aan een dis­cours waar BIJ1 door­lo­pend voor waar­schuwt. Een dis­cours dat zich door de waan van de dag laat lei­den, en daar­door steeds meer de kant van rechts nati­o­na­lis­me opschuift.

Wie de lan­de­lij­ke poli­tiek volgt ziet hoe som­mi­ge par­tij­lei­ders open­lijk flir­ten met een par­tij wier lei­der nazitaal han­teert, trots poseert met “Mein Kampf”, ver­krach­tings­cul­tuur ver­heer­lijkt, van gedach­ten wis­selt met over­tuig­de racis­ten en anti­se­mie­ten, en extreem­recht­se samen­zwe­rings­the­o­rie­ën ver­spreidt.

Het belang­rijk­ste pro­bleem lijkt vol­gens hen zijn stand­punt over het kli­maat. Laat ik u in her­in­ne­ring bren­gen dat het voor­al men­sen uit soci­aal eco­no­misch lage­re klas­se en men­sen van kleur zijn die het hardst getrof­fen wor­den door kli­maat­ver­an­de­ring. Daar­om is actief kli­maat­be­leid voor BIJ1 onlos­ma­ke­lijk aan anti­ra­cis­me ver­bon­den.

Onsma­ke­lij­ke poli­tiek die ons allen bedreigt. Dát is het gevaar.

Het vergt moed je daar­te­gen uit te spre­ken.

En dus zal BIJ1 zich, namens de men­sen op de tri­bu­ne, onze kie­zers, leden, kin­de­ren en klein­kin­de­ren blij­ven uit­spre­ken.

In de raad, op straat en over­al waar we het tegen­ko­men.

Onver­bloemd, onver­schrok­ken en onstuit­baar.

Danku­wel voor­zit­ter.