Op 17 april besprak de com­mis­sie Wonen en Bou­wen de voort­gang van de plan­nen om wonin­gen te bou­wen tus­sen 2018 en 2025. Doe­len wor­den niet gehaald en cij­fers ver­war­rend opge­schre­ven. Zoals duo-raads­lid So Roustayar zei: “Ik ben dol op getal­len, maar niet op goo­chel­trucs ermee.” Daar­om stel­de hij een flink aan­tal vra­gen, lees hier onze vol­le­di­ge spreek­tekst:

Dank u voor­zit­ter,

Het rap­port is een mooie goo­chel­truc van getal­len. Ik ben dol op getal­len voor­zit­ter, maar niet op goo­chel­trucs ermee. Er wor­den twee getal­len gege­ven voor aan­bouw van soci­a­le wonin­gen; 3116 of 4372. Op wel­ke aan­tal moet ik afgaan? Als ik op 4372 af ga, dan klinkt mij dat in eer­ste plaats heel mooi in de oren, maar als ik ver­der lees, dan gaat het eigen­lijk om 1.525 regu­lie­re soci­a­le huur­wo­nin­gen van de tota­le 8.639 gebouw­de wonin­gen. Dat is slechts 17,6%. Klopt dit?

Ter­wijl het per­cen­ta­ge dure huur en koop op ruim 50% staat, is het per­cen­ta­ge mid­deld­uur ook laag, name­lijk 13% van het totaal. Mijn vraag aan de wet­hou­der is hoe­veel van onze grond naar het dure seg­ment is gegaan?

Het col­le­ge heeft de ambi­tie om 2.500 soci­a­le huur­wo­nin­gen per jaar door cor­po­ra­ties te laten bou­wen. Maar ver­der­op in het stuk staat dat in 2018 het doel is behaald dat er 1200 soci­a­le wonin­gen door cor­pe­ra­ties zijn gebouwd. Ik ben daar­door een beet­je in de war. Ambie­re­ren we 2500 wonin­gen of mini­maal 1200?

Dan zegt het rap­port dat bij ruim twee der­de van de mid­deldu­re huur­wo­nin­gen die in 2018 in aan­bouw zijn geno­men, afspra­ken zijn gemaakt over de maxi­ma­le huur en huur­stij­ging. Bete­kent dat er bij het ove­ri­ge deel geen afspra­ken zijn gemaakt? Zo ja, wel­ke afspra­ken over uit­pond­ter­mij­nen zijn er dan wel gemaakt? En hoe zor­gen we ervoor dat de doel­stel­ling voor mid­deld­uur wel word gehaald?

In Noord is er een enor­me gen­tri­fi­ca­tie bezig. Het leu­ke en pit­to­res­ke gedeel­te van de stad lijkt een beet­je te ver­dwij­nen. In het rap­port wordt gespro­ken over ‘ruim een der­de’ bestaat uit soci­a­le huur­wo­nin­gen. Nu is mijn vraag, wat is het bestaan­de voor­raad van Noord, want vol­gens mij is de vraag naar soci­a­le wonin­gen in Noord gro­ter dan wat er nu gebouwd wordt. En ik ben benieuwd wat het rap­port ver­staat onder ‘veel’ als het om koop­wo­nin­gen gaat. Kan de wet­hou­der hier een cij­fer aan toe­ken­nen?

Er is een apar­te noti­tie in voor­be­rei­ding over woning­groot­te. Dat is heel fijn om te horen want de opper­vlak­te van huur­wo­nin­gen ten opzich­te van koop is scheef. Als je kan kopen, kan je mooie opper­vlak­tes krij­gen, maar daar moet je wel 3 ton voor neer­leg­gen. Niet ieder­een kan kopen, maar dat zou ook niet de wens van de gemeen­te moe­ten zijn. Als je in de soci­a­le huur­sec­tor zit, dan heb­ben we met opper­vlak­tes van 40 vier­kan­te meter te maken. Een woning van 40 vier­kan­te meter is twee stu­den­ten­con­tai­ners naast elkaar. Daar kan geen gezin in met 2 of meer kin­de­ren, des­al­niet­te­min zeg­gen we dat het gezin het rug­gen­graad is van onze samen­le­ving. Mijn vraag is dan ook; bied het hui­di­ge aan­bod ant­woord op de vraag, als het om gezin­nen gaat? Zowel in het soci­a­le seg­ment als mid­den­seg­ment?

Tot slot de plan­voor­raad. De actu­e­le plan­voor­raad voor 2019 omvat 13.419 wonin­gen. Kan de wet­hou­der ingaan op de ver­de­ling van de plan­voor­raad van 2019? En als ik ver­der lees, schrik ik een beet­je van het vol­gen­de. Vol­gens het rap­port zit­ten er 1500 soci­a­le huur­wo­nin­gen min­der dan het Woning­bouw­plan. Ter­wijl het coa­li­tie akkoord ons een nieu­we len­te beloof­de, maar dit klinkt meer als een kou­de win­ter voor­zit­ter. Deze soci­a­le wonin­gen zijn door­ge­scho­ven voor na 2025. Kan de wet­hou­der 100% garan­de­ren dat ze dan wel gebouwd wor­den in 2025? Zo ja, dan kun­nen we wel­licht als­nog spre­ken van een nieu­we len­te.

Dank u wel