PERSBERICHT// BIJ1 BENOEMT BLINDE VLEK IN DUURZAAMHEIDSDEBAT

Amster­dam 16 febru­a­ri – De Amster­dam­se Haven zou een essen­ti­eel punt moe­ten zijn van deze gemeen­te­raads­ver­kie­zin­gen. De hypo­cri­sie van het niet benoe­men van één van de onder­wer­pen die daad­wer­ke­lijk ver­schil maakt is door Syl­va­na Simons aan het licht gebracht. Amster­dam moet stop­pen met de door­voer van bloed­kool en de haven slui­ten. Duur­zaam­heid wordt gekaapt voor pro­jec­ten die draai­en om beton en gen­tri­fi­ca­tie. Het duur­zaam­heids­de­bat zou het ook moe­ten gaan om het behou­den van wat goed is. Daar­om noemt BIJ1 ADM, een groe­ne vrij­plaats die Amster­dam moet koes­te­ren.

Tij­dens de Gro­te Stu­den­ten­de­bat­ten zes par­tij­en die debat­teer­den over een drie­tal stel­lin­gen. Van de aan­we­zi­ge par­tij­en waren drie par­tij­en die sys­teem­kri­tiek uiten, Par­tij voor de Die­ren, de Pira­ten­Par­tij en BIJ1. De lijst­trek­kers van deze par­tij­en brach­ten ieder nuan­ces, prak­ti­sche doel­stel­lin­gen en kri­ti­sche vra­gen om éch­te duur­zaam­heid te rea­li­se­ren. SGP sprak wel een stre­ven uit naar duur­zaam­heid maar was niet zo voor de ver­plich­te stan­daard opleg­gen. De lijst­trek­ker van Denk onder­scheid­de zich door als auto­ge­brui­ken­de onder­ne­mer de auto als een recht te benoe­men. De lijst­du­wer van VVD merk­te op ter­wijl hij bier op het podi­um dronk: “Duur­zaam­heid op zich­zelf bete­kent hele­maal niks”. Het stand­punt van de VVD werd door Johnas van Lam­me­ren samen­ge­vat als “Duur­zaam­heid is heel belang­rijk – maar nu even niet”. Als Amster­dam zich­zelf echt als groe­ne stad wil pro­fi­le­ren moet vol­gens BIJ1 er radi­caal het roer om bij de Amster­dam­se Haven. Simons, lijst­trek­ker van BIJ1, zei na afloop: “We moe­ten stop­pen met het door­voe­ren van bloed­ko­len en éch­te ver­ant­woor­de­lijk­heid nemen”. BIJ1 wil een Amster­dam dat niet lan­ger de door­voer van bloed­kool faci­li­teert en waar ADM een plek heeft.

BIJ1 staat voor een Amster­dam dat haar ver­ant­woor­de­lijk­heid neemt en stuurt rich­ting afbouw en slui­ting van de één na groot­ste kolen­ha­ven van Euro­pa. Om iets te doen aan de groot­ste pro­ble­men van deze tijd, moet de CO2 uit­stoot snel dras­tisch omlaag. Om dat te berei­ken moet gestopt wor­den met de door­voer van fos­sie­le indu­strie. De kolen­door­voer kan niet naar ande­re haven­be­drij­ven – die heb­ben niet de capa­ci­teit om de hoe­veel­he­den die Amster­dam door­voert aan te kun­nen. Daar­om kan gemeen­te­lijk beleid omtrent de haven écht ver­schil maken.

De stel­ling over het door­trek­ken van de noord-zuid­lijn naar Schip­hol stuit­te ook op kri­tiek. Jelle de Graaff van de Pira­ten­par­tij wees terecht op dat open­baar ver­voer naar Schip­hol geen plaats heeft in een duur­zaam­heids­de­bat. Het faci­li­te­ren van ver­de­re groei van de lucht­ha­ven draagt niet bij aan het tegen­gaan van CO2 uit­stoot. Dit is een stand­punt dat BIJ1 onder­schrijft. Veel din­gen die duur­zaam genoemd wor­den, ver­hul­len ach­ter­lig­gen­de ande­re belan­gen. Zo maakt de Noord/Zuidlijn na ruim 15 jaar bou­wen, gro­ve finan­ci­ë­le blun­ders en ver­zak­kin­gen en maakt het Amster­dam Noord rijp voor nog meer gen­tri­fi­ca­tie.

Als inspi­ra­tie voor echt groen wonen benoem­de Simons gedu­ren­de het debat kun­ste­naars­dorp ADM. BIJ1 staat voor een stad die haar rafel­rand­jes omarmt en kun­ste­naars­dorp ADM haar plek laat behou­den. Tot zomer 2018 mogen de bewo­ners die het gebied van de Amster­dam­se Droog­dok Maat­schap­pij  bewoon­baar heb­ben gemaakt en heb­ben omge­to­verd tot natuur­ter­rein en expe­ri­men­teel leef­ge­bied hun plek behou­den. BIJ1 vindt dat ADM een essen­ti­eel onder­deel is van de stad en boven­dien school­voor­beeld voor ver­groe­nen van de haven — er leven meer dan hon­derd dier­soor­ten en meer­de­re bedreig­de vogel­soor­ten. Daar­naast is het ook een van de eni­ge plek­ken waar men­sen kun­nen expe­ri­men­te­ren met ande­re manie­ren van zelf­voor­zie­nend samen­le­ven. “Na de ver­kie­zin­gen is er een kans dat de gemeen­te­raad een ande­re keu­ze maakt, voor een écht duur­za­me stad en met een plek voor ADM. De groen­ste onder­ne­mers van de haven moe­ten niet ver­jaagd maar erkend wor­den”, aldus num­mer twee van BIJ1 Jazie Veld­huy­zen.

Noot voor de redac­tie:

Voor meer infor­ma­tie kunt u con­tact opne­men met  Chihi­ro Geu­ze­broek: mail partijbureau@bij1.org

Terug­kij­ken debat livestream video