Opvang voor onge­do­cu­men­teer­den Amster­dam­mers. Daar ging het over in de com­mis­sie Alge­me­ne Zaken van de gemeen­te­raad op dins­dag 16 april. Het was een hef­tig debat met vele inspre­kers die zich, opge­hitst door de recht­se par­tij­en en media uit­spra­ken tegen de komst van de opvang. Lees hier de vol­le­di­ge bij­dra­ge terug van Jazie Veld­huy­zen:

Dank u voor­zit­ter,

Ik vind het niet vreemd dat men­sen zich zor­gen maken. Maar men­sen zon­der papie­ren zijn niet het pro­bleem. Het pro­bleem is de ophit­sing door VVD, FVD en recht­se media. Keer op keer blijkt uit de prak­tijk name­lijk dat de over­last hart­stik­ke mee­valt als er ergens een opvang wordt gere­a­li­seerd voor vluch­te­lin­gen. Dit bleek ook weer uit het arti­kel in het Parool van afge­lo­pen week over de opvang in Nieuw West.

Ik ben geschokt over de racis­ti­sche voor­oor­de­len omtrent onge­do­cu­men­teer­de vluch­te­lin­gen. Het gaat zelfs zover dat PvdA het col­le­ge oproept om aan­gif­te te doen tegen een bestuur­der van de Jood­se basis­school Chei­der, omdat hij zich met zijn cri­mi­na­li­se­ren­de uit­spra­ken over vluch­te­lin­gen schul­dig zou heb­ben gemaakt aan dis­cri­mi­na­tie. Ook de brief van Bui­ten­vel­dert Vei­lig waar­in wordt gesug­ge­reerd dat vluch­te­lin­gen een bedrei­ging vor­men voor ‘jon­ge mei­den op de fiets’ en ‘alleen­staan­de vrou­wen die hun hond uit­la­ten’ is uiterst pro­ble­ma­tisch. Ik roep het col­le­ge dan ook om zich hier fel tegen uit te spre­ken.

Het gaat hier om men­sen die op de vlucht zijn voor hon­ger, kli­maat­cha­os, oor­log en geweld. De Neder­land­se staat schendt de men­sen­rech­ten van deze onge­do­cu­men­teer­de vluch­te­lin­gen op struc­tu­re­le basis. Het siert dit col­le­ge dat zij een poging doen om het onrecht dat deze men­sen wordt aan­ge­daan te mini­ma­li­se­ren.

Dank u.