Op Twee­de Kerst­dag kwam ‘s avonds laat het ver­los­sen­de bericht uit Genè­ve: de slib­vel­den in Amster­dam Noord zijn geen gelijk­waar­dig alter­na­tief voor ADM en dus mag deze cul­tu­re­le broed­plaats niet wor­den ont­ruimd.

Dat besloot het Bupo Comi­té van de Ver­e­nig­de Naties, dat toe­ziet op een goe­de uit­voe­ring van het Ver­drag voor Bur­ger­lij­ke en Poli­tiek Rech­ten. BIJ1 is blij met deze uit­spraak die recht doet aan de bewo­ners van ADM. Duo­raads­lid vreer Ver­ker­ke: “Wonen is een basis­be­hoef­te en men­sen­recht. Het gevoel van onrecht waar de bewo­ners van cul­tu­re­le gemeen­schap ADM mee rond­lie­pen, en dat door dit col­le­ge ter­zij­de werd gescho­ven, is met deze uit­spraak van de VN geva­li­deerd.”

Vol­gens het Ver­drag voor Bur­ger­lij­ke en Poli­tie­ke Rech­ten heeft iemand wiens woon­ruim­te wordt ont­no­men recht op gelijk­waar­di­ge en per­ma­nen­te ver­van­ging. Op 20 decem­ber heb­ben 60 ADM-ers en hun advo­caat Elec­tra Leda Kou­t­ra daar­om een klacht neer­ge­legd bij het Bupo Comi­té in Genè­ve. Omdat de in Noord, waar de gemeen­te ADM heen wil­de ver­plaat­sen, zowel tij­de­lijk als niet-gelijk­waar­dig is aan de hui­di­ge plek is zij afge­we­zen door het Comi­té. De gemeen­te heeft nu een half jaar om als­nog tot een geschik­te per­ma­nen­te loca­tie te komen. vreer Ver­ker­ke: “Het is een gigan­ti­sche opste­ker voor de bewo­ners van ADM dat de steun die zij niet kre­gen van het zoge­he­ten pro­gres­sie­ve stads­be­stuur er als­nog komt uit Genè­ve. Nu is het aan het col­le­ge om haar fou­ten toe te geven en het door Neder­land gera­ti­fi­ceer­de IVB­PR-ver­drag als­nog cor­rect toe te pas­sen.”