In de gemeen­te­raads­ver­ga­de­ring van 3 april stel­de BIJ1 mon­de­lin­ge vra­gen over een gro­te groep Amster­dam­se onge­do­cu­men­teer­den die na het slui­ten van de win­ter­op­vang op straat terecht zijn geko­men. Lees hier onze vol­le­di­ge bij­dra­ge terug.

In Amster­dam heb­ben wij de afspraak dat er nie­mand op straat slaapt. Helaas is het zo dat er ondanks alle voor­zie­nin­gen wel dege­lijk men­sen nood­ge­dwon­gen op straat sla­pen in onze stad. Dit geldt ook voor ruim 50 men­sen die sinds de slui­ting van de win­ter­op­vang afge­lo­pen maan­dag geen alter­na­tief heb­ben. Het betreft voor­al vluch­te­lin­gen met een Dublin-claim en onge­do­cu­men­teer­den die op de wacht­lijst staan voor de gemeen­te­lij­ke opvang BBB of de Tij­de­lij­ke Opvang*. Veel­al jon­ge men­sen die geen soci­aal net­werk heb­ben in onze stad en die dus niet kun­nen sla­pen bij vrien­den. Er zijn geluk­kig Amster­dam­mers die zich op vrij­wil­li­ge basis inzet­ten om deze men­sen te onder­steu­nen. Dat kan niet onbe­noemd blij­ven. Het is te dan­ken aan de men­sen ach­ter het Code Rood Net­werk, de Domi­ni­cus­kerk en de gemeen­schap van Sant’Egidio Neder­land in de Mozes & Aäron­kerk dat deze groep de afge­lo­pen nach­ten een dak boven hun hoofd had. Maar dit is natuur­lijk geen per­ma­nen­te oplos­sing. Het lijkt mij dat dit ook voor het col­le­ge een onwen­se­lij­ke situ­a­tie is. Daar­om stel ik de vol­gen­de vra­gen aan het col­le­ge.

  • Is het col­le­ge op de hoog­te van het gege­ven dat er ruim 50 men­sen op straat staan sinds de slui­ting van de win­ter­op­vang?
  • Hoe denkt het col­le­ge over deze situ­a­tie?
  • Heeft het col­le­ge zicht op de groep men­sen om wie het gaat?
  • Wel­ke moge­lijk­he­den ziet het col­le­ge om als­nog een geschikt alter­na­tief te vin­den voor deze men­se?
  • Het Code Rood Net­werk vraagt om het open­hou­den van de win­ter­op­vang tot­dat de groep die nu op straat staat terecht kan in een van de ande­re opvanglo­ca­ties. Hoe denkt de wet­hou­der hier­over?
  • Wat gebeurt er eigen­lijk met de loca­tie van de win­ter­op­vang in de Zeke­rings­straat? Klopt het dat deze voor­zie­ning afge­bro­ken gaat wor­den? Zo ja, wat is pre­cies de reden dat het afge­bro­ken gaat wor­den? Zo nee, wat gebeurt er dan met de loca­tie?