Col­lec­tief Mobie­le-Een­heid heeft het pand dat zij in Amster­dam Noord kraak­te op 1 febru­a­ri op last van de rech­ter moe­ten ver­la­ten. Nu staat het leeg zon­der uit­zicht op gebruik. Hoe­wel de hotel­ei­ge­naar sinds 2013 een hotel­ver­gun­ning heeft, heeft die tot op dit moment geen enke­le stap onder­no­men om ook echt een hotel van de grond te krij­gen. Er lijkt spra­ke te zijn van spe­cu­la­tie. Duo-raads­lid vreer ver­ker­ke stel­de vra­gen. Hen wil­de weten of er wel vol­doen­de op leeg­stand wordt gehand­haafd, en hoe deze situ­a­tie anders heeft kun­nen ont­staan. Ook stel­de vreer de vraag hoe de wet­hou­der in de toe­komst stren­ger op leeg­stand wil hand­ha­ven om te voor­ko­men dat dit nog­maals gebeurt.