Op 13 maart sprak de gemeen­te­raad over plof­kra­ken en het schijn­baar toe­ge­no­men gebruik van vuur­wa­pens in de stad. BIJ1 maakt zich hier zor­gen over en stel­de en aan­tal kri­ti­sche vra­gen.

Lees hier onze vol­le­di­ge bij­dra­ge terug:

Plof­kra­ken, explo­sie­ven, nep­wa­pens, hand­gra­na­ten en onder­mij­ning lij­ken dage­lijk­se rea­li­teit te zijn gewor­den in Amster­dam.

Van­af okto­ber tot janu­a­ri tel­den we 8 plof­kra­ken door heel Amster­dam.

In okto­ber was een geld­au­to­maat aan het Lam­ber­tus Zijl­plein in Nieuw-West het doel­wit, en afge­lo­pen week werd de pin­au­to­maat in de Cor­ne­lis Schuyt­straat in Zuid opge­bla­zen, een enor­me rava­ge en impact op de buurt ach­ter­la­tend.

Naast de plof­kra­ken zien we ook dat vuur­wa­pens, zowel ech­te als niet van echt te onder­schei­den, in Amster­dam in omloop zijn en jon­ge­ren deze rela­tief mak­ke­lijk in hun bezit kun­nen krij­gen. Zo was er op 5 novem­ber een inci­dent op het Pie­ter Nieuw­land Col­le­ge, waar­bij een jon­ge jon­gen met vuur­wa­pen in de rond­te aan het zwaai­en was. Geluk­kig zijn er geen slacht­of­fers geval­len.

Gis­te­ren kop­te het parool dat een 18-jari­ge jon­gen is opge­pakt wegens bedrei­ging voor een ‘School-shooting, een ame­ri­kaans feno­meen. Hij had wapens en mes­sen in huis, geïn­spi­reerd op aan­sla­gen die in VS zijn gepleegd.

En twee weken gele­den wer­den bewo­ners in Zuid-Oost opge­schrikt door twee inci­den­ten met wapens op dezelf­de avond waar­bij één per­soon werd neer­ge­scho­ten en een ander zich van het leven beroof­de. Stads­deel Zuid-Oost heeft naar aan­lei­ding hier­van een bij­een­komst geor­ga­ni­seerd met bewo­ner, waar­voor van­af deze plek dank en com­pli­men­ten aan stads­deel­voor­zit­ter Tan­ja Jad­n­ana­n­sing en de Amster­dam­se poli­tie.

BIJ1 maakt zich ern­stig zor­gen over ont­wik­ke­lin­gen die onze jon­ge­ren en stad treft. Vuur­wa­pens, hand­gra­na­ten, gevaar­lij­ke explo­sie­ven, drugs­cri­mi­na­li­teit, ille­ga­li­teit en onder­mij­ning tref­fen onze stad zwaar. Omdat we niet meer van inci­den­ten kun­nen spre­ken, maar van een struc­tu­reel pro­bleem, heb­ben we de vol­gen­de vra­gen aan de bur­ge­mees­ter:

  • Vol­gens de wet zijn nep­wa­pens ver­bo­den, toch kun je er vaak via inter­net mak­ke­lijk aan komen. Zijn er nati­o­naal plan­nen voor de uit­voe­ring van een alge­heel ver­bod op dis­tri­bu­tie en ver­koop van deze nep­wa­pens, net zoals dat voor lasers geldt?

  • Heeft de drie­hoek of de bur­ge­mees­ter dit gevaar van ech­te en nep-vuur­wa­pens bespro­ken met de minis­ter? Zo niet is de bur­ge­mees­ter van plan dit als­nog te doen? Hoe zit dat mbt hand­gra­na­ten en explo­sie­ven?

  • Tot slot, is de bur­ge­mees­ter het met ons eens dat we aan­pak van vuur­wa­pens, gevaar­lij­ke explo­sie­ven, drugs­cri­mi­na­li­teit en onder­mij­nen­de vast­goed­han­del inte­graal moe­ten uit­zet­ten, in nau­we samen­wer­king met regi­o­na­le en lan­de­lij­ke part­ners en dien­sten?

BIJ1 is zich er zeer van bewust dat we deze pro­ble­men niet alleen in Amster­dam te lijf kun­nen, en zoekt dus ook echt naar bre­de­re manie­ren om de pro­ble­men bre­der aan te pak­ken.