Ik had het onder­zoek van TNN niet nodig om te weten dat trans men­sen zoals ik ons altijd onvei­lig voe­len.” Met die woor­den open­de duo­raads­lid Vreer Ver­ker­ke het debat over het rap­port “Over­al op je hoe­de!” over geweld tegen trans per­so­nen.

Op straat, inter­net en bin­nen loert er gevaar. Het geweld tegen trans per­so­nen heeft bij een der­de van de geval­len een sek­su­e­le bedoe­ling. En 40% van de onder­vraag­den heeft met bin­nens­huis geweld te maken: fysiek, men­taal en sek­su­eel. Uit erva­rings­ver­ha­len en onder­zoek over de hele wereld blijkt dat de con­stan­te stress die de bui­ten­we­reld ons geeft, het over­al op onze hoe­de moe­ten zijn, een zwa­re tol eist. De werk­loos­heid en arbeids­on­ge­schikt­heid komen niet door­dat we zul­ke zwak­ke typjes zijn. Er is actie nodig.”

We zijn blij dat de aan­be­ve­lin­gen uit het rap­port wor­den over­ge­no­men. Zodat er bij­voor­beeld gen­de­rin­clu­sie­ve cri­sis­op­vang van trans per­so­nen komt.

Kijk hier het hele debat terug (punt 13).