Op 18 april besprak de com­mis­sie duur­zaam­heid het uit­voe­rings­pro­gram­ma cir­cu­lai­re eco­no­mie. Later dit jaar gaat de gemeen­te­raad in gesprek over de nieu­we stra­te­gie cir­cu­lair. Namens BIJ1 gaf duo-raads­lid Jelle de Graaf al een aan­tal pun­ten mee.

Dank u voor­zit­ter,

Om te begin­nen wil ik col­le­ga Nadif bedan­ken voor het op de agen­da zet­ten van dit onder­werp. Zodat we al — voor­dat we later dit jaar de nieu­we stra­te­gie gaan vast­stel­len — een aan­tal zaken kun­nen mee­ge­ven.

Over het uit­voe­rings­pro­gram­ma zelf kan ik eigen­lijk kort zijn: het is een mooi over­zicht van pro­jec­ten, maar het is op basis van dit over­zicht wel las­tig te beoor­de­len hoe de voort­gang echt gaat. Wat de voort­gang is van cir­cu­la­ri­teit in de hele stad blijft ondui­de­lijk.

  • Als eer­ste wil ik het col­le­ge dan ook ver­zoe­ken bij de vol­gen­de stra­te­gie en uitvoeringsprogramma’s meer reke­ning te hou­den met het toet­sen op de voort­gang door de raad.

Amster­dam wint prij­zen op het gebied van inno­va­tie en cir­cu­la­ri­teit. En dat inspi­reert, zoals het col­le­ge in al haar beschei­den­heid al zegt, het inspi­reert ook mij, maar het stelt mij nog niet gerust. Want de uit­da­gin­gen waar wij voor staan vra­gen om meer dan wat we nu doen.

Het tegen­gaan van kli­maat­ver­an­de­ring vraagt om een fun­da­men­te­le sys­teem­ver­an­de­ring en met inno­va­tie, publie­ke-pri­va­te samen­wer­kin­gen en ken­nis­uit­wis­se­ling alleen gaan we die niet voor elkaar krij­gen.

Het is tijd de cir­cu­lai­re eco­no­mie niet lan­ger alleen een ‘rea­lis­tisch en ren­da­bel alter­na­tief’ te laten zijn, om de woor­den van het col­le­ge aan te halen, maar het nieu­we nor­maal.

Daar­voor zul­len we van de pro­ject­ma­ti­ge bena­de­ring van het stads­be­stuur over moe­ten stap­pen op een sys­teem­be­na­de­ring. BIJ1 heeft een aan­tal vra­gen.

  • Als het col­le­ge het heeft over cir­cu­lair nor­maal maken, bedoelt zij daar dan mee cir­cu­lair de stan­daard maken, en is zij het dan met mij eens dat daar ook dwin­gen­de stan­daar­den voor nodig zijn?
  • Het col­le­ge zegt in de ketens bouw, bio­mas­sa & voed­sel en con­sump­tie­goe­de­ren moge­lijk­he­den te zien voor de gemeen­te om stan­daar­den te gaan stel­len. Op wel­ke pun­ten wil zij hier stan­daar­den gaan stel­len? Wel­ke mid­de­len wil zij gebrui­ken om die af te dwin­gen? Waar­om kan ze die mid­de­len niet inzet­ten in ande­re waar­de­ke­tens?
  • In aavul­ling op col­le­ga Hein­huis wil ik vra­gen hoe het eigen­lijk staat met de voed­sel­vi­sie. Wan­neer kun­nen we die ver­wach­ten? En wel­ke wet­hou­der is nou in-the-lead? Vol­gens mij is dat wet­hou­der Ivens, maar op wel­ke wij­ze is de wet­hou­der van duur­zaam­heid betrok­ken?
  • En als laat­ste nog een vraag over het Nati­o­na­le Grond­stof­fen­ak­koord. Het doel is in 2030 50% min­der gebruik van pri­mai­re grond­stof­fen. Mijn vraag aan de wet­hou­der is of dit eigen­lijk wel genoeg is. Als we cir­cu­lair het nieu­we nor­maal wil­len maken, zou­den we dan niet ver­der moe­ten gaan? Graag een toe­lich­ting.

Dank u wel.