Na ander­half jaar neemt Jelle de Graaf afscheid als duo-raads­lid van Amster­dam BIJ1. Hij gaat met zijn part­ner wer­ken aan hun droom om een duur­zaam­heids­cen­trum op te rich­ten.

Jelle de Graaf: “Ik zal mijn collega’s ont­zet­tend mis­sen maar ver­heug me erop bui­ten­par­le­men­tair te wer­ken aan het bestrij­den van de kli­maat­cri­sis en het dich­ter­bij bren­gen van een demo­cra­tie waar­in iede­re stem gelijk telt.”

Frac­tie­voor­zit­ter Syl­va­na Simons: “Met Jelle ver­lie­zen we een waar­de­vol lid van onze frac­tie. Geluk­kig zul­len we zijn poli­tiek-stra­te­gi­sche inzicht en pas­sie voor het kli­maat niet hoe­ven mis­sen.”

Bin­nen BIJ1 zal Jelle actief wor­den in het stra­te­gisch team in aan­loop naar de Twee­de Kamer­ver­kie­zin­gen. Jelle neemt afscheid als duo-raads­lid na de behan­de­ling van de begro­ting in de gemeen­te­raad van 6 en 7 novem­ber.