De kwets­ba­re posi­tie van alleen­staan­de moe­ders is door BIJ1 op de agen­da van de Amster­dam­se gemeen­te­raad gezet. Mas­saal stroom­den alleen­staan­de moe­ders toe om hun hart­ver­scheu­ren­de ver­ha­len te delen.
 
Alleen­staan­de moe­ders leven vaak in een soci­aal iso­le­ment, kam­pen met schul­den en heb­ben moei­te eco­no­misch zelf­stan­dig te wor­den. Soms heb­ben ze meer­de­re banen maar kun­nen ze als­nog niet rond­ko­men. Alleen­staan­de moe­ders met een migra­tie­ach­ter­grond heb­ben daar­naast te maken met onder­wijs- en arbeids­cri­mi­na­tie en maat­schap­pe­lij­ke en cul­tu­re­le stigma’s.
 
BIJ1 zet zich in voor wer­ken­de armen door niet alleen daar inkom­sten maar ook naar vas­te uit­ga­ven te kij­ken bij het geven van finan­ci­ë­le onder­steu­ning door de gemeen­te. Ook wil­len we alleen­staan­de ouders een seat-at-the-table geven bij het WPI.