Op 13 maart debat­teer­de de Amster­dam­se gemeen­te­raad over de situ­a­tie rond­om het Cor­ne­li­us Haga Lyce­um. “Het nieuws heeft ons geraakt. BIJ1 maakt zich zor­gen van­we­ge de leer­lin­gen van het Cor­ne­li­us Haga Lyce­um én omdat de het­ze tegen de islam hier­door nog ver­der kan toe­ne­men, wat het laat­ste is dat we als Amster­dam kun­nen gebrui­ken.”

Lees hier de vol­le­di­ge bij­dra­ge van Syl­va­na Simons terug:

Ook de frac­tie van BIJ1 is diep geraakt door het nieuws over het Cor­ne­li­us Haga Lyce­um, mede omdat dezelf­de school vorig jaar getrof­fen is door extreem­recht­se groe­pen die met span­doe­ken en bivak­mut­sen op het dak van het gebouw ston­den. En onze zor­gen zijn met dit nieuws toe­ge­no­men, omdat hier­door kin­de­ren zijn gestig­ma­ti­seerd en de het­ze tegen mos­lims en isla­mi­ti­sche instel­lin­gen weer gevoedt is. Het laat­ste dat onze stad nodig heeft.

Ook in deze raad is de recht­se stem­ming­ma­ke­rij niet van de lucht. Waar­bij isla­mi­ti­sche scho­len ver­ge­le­ken wor­den met drugs­cri­mi­na­li­teit en de islam met een ver­sla­vend gif.

Dan de motie van de VVD om de school te slui­ten. Mevrouw Poot zou, als pleit­be­zor­ger van ‘law and order’ toch moe­ten weten, dat daar­voor elke wet­te­lij­ke grond­slag mist. Eer­der­ge­noem­de motie is dus niets meer dan rechts popu­lis­me dat alle kan­sen grijpt om de het­ze rich­ting mos­lims en isla­mi­ti­sche instel­lin­gen voort te zet­ten. Dit laat zij ook zien door de beschul­di­ging aan het adres van meneer Tai­moun­ti. We zijn dan ook benieuwd of recht­se par­tij­en zo zou­den rea­ge­ren bij chris­te­lijk ortho­doxe scho­len of instel­lin­gen. We heb­ben ze name­lijk niet gehoord over de anti­de­mo­cra­ti­sche en ongrond­wet­te­lij­ke Nash­vil­le-ver­kla­ring die door zo’n 250 pro­mi­nen­te leden van geloofs­ge­meen­schap­pen en zelfs door Twee­de Kamer­le­den is onder­te­kend.

Voor­zit­ter, ik wil bur­ge­mees­ter Hal­se­ma en wet­hou­der Moor­man bedan­ken voor hun snel­le en ade­qua­te han­de­len in deze kwes­tie. De maat­re­ge­len zijn zeer snel geno­men. Dit heeft wel­is­waar tot schrik en onrust heeft geleid bij ouders en kin­de­ren, maar BIJ1 ziet ook waar­om de bur­ge­mees­ter op deze wij­ze heeft gehan­deld en we steu­nen haar daar dan ook in.

We steu­nen dit col­le­ge ook wan­neer het opkomt voor reli­gi­eu­ze instel­lin­gen, zoals Jood­se en Isla­mi­ti­sche scho­len en gebeds­hui­zen. Wij als gemeen­te­raad en het rijk heb­ben de ver­ant­woor­de­lijk­heid hen te bescher­men en arti­kel 23 GW daar­mee gestand te doen.

Zowel recht­se als link­se par­tij­en heb­ben in deze raad gepleit voor het slui­ten van de school, zon­der wet­te­lij­ke grond­slag. Tevens mogen wij als over­heids­or­gaan ons niet bemoei­en met inhoud van het onder­wijs, mits dit vol­doet aan basis­voor­waar­den en demo­cra­ti­sche begin­se­len. Een stel­ling die meer­de­re malen door de bur­ge­mees­ter is ver­de­digd en die BIJ1 ook steunt.

Wel heb­ben we aan­tal vra­gen die nog onbe­ant­woord zijn geble­ven:

  • Vol­gens de minis­ter heeft de bestuur­der aan­ge­ge­ven mee te wer­ken. Wie is de bestuur­der in deze?
  • Wan­neer het hui­di­ge bestuur opstapt, wie zal het bestuur ver­van­gen om het onder­wijs voort te zet­ten? Zal er bege­lei­ding komen van­uit de gemeen­te voor door­start?
  • Er zal ook onder­zoek gedaan wor­den naar drie tak­ken; kwa­li­teit, finan­ci­ën en bestuurs­struc­tuur. Kan de bur­ge­mees­ter ons op de hoog­te hou­den van de ont­wik­ke­lin­gen van dit onder­zoek?
  • Tevens werd er gezegd dat de ‘rich­ting­ge­ven­de per­so­nen’ al sinds 2000 in radi­ca­le omge­ving ver­ke­ren en tus­sen 2009 en 2012 ban­den zou­den heb­ben gehad met extre­mis­ti­sche orga­ni­sa­ties. Waar­om is er in de afge­lo­pen zeven jaar geen aan­lei­ding geweest om de con­clu­sies te trek­ken die de NCTV nu trekt?
  • Wel­ke rol heb­ben de rich­ting­ge­ven­de per­so­nen bin­nen het Cor­ne­li­us Haga Col­le­ge?
  • Afslui­tend spreek ik graag mijn mede­le­ven uit naar de ouders en leer­lin­gen van het Haga Col­le­ge. Deze hele kwes­tie heeft bij hen voor zor­gen en een groot gevoel van onvei­lig­heid gezorgd, mede door de stig­ma­te­ring die deze kin­de­ren al treft. Wel­ke maat­re­ge­len zijn er geno­men voor nazorg aan leer­lin­gen en ouders van het Cor­ne­li­us col­le­ge? Staat de bur­ge­mees­ter open voor een sug­ges­tie zoals die door de heer Tai­moun­ti is voor­ge­steld

Van­avond is opnieuw een bij­een­komst geor­ga­ni­seerd. BIJ1 hoopt dat dit­maal alle betrok­ke­nen de ruim­te zul­len krij­gen hun zor­gen en vra­gen te uiten. Ook horen we graag van de bur­ge­mees­ter over het ver­volg­tra­ject. BIJ1 is name­lijk van mening dat de nazorg voor de kin­de­ren en ouders pri­o­ri­teit moet zijn.