Nog geen maand nadat de gemeen­te­raad er op ini­ti­a­tief van BIJ1 voor zorg­de 35 mede­wer­kers bij het gemeen­te­lijk call­cen­ter een vast con­tract kre­gen gaat de gemeen­te opnieuw in de fout. 29 tot 42 flex­wer­kers (afhan­ke­lijk van of je het col­le­ge of de uitzendbureau’s gelooft) die al lan­ger dan 3,5 jaar bij het stadslo­ket van de gemeen­te wer­ken krij­gen geen con­tract­ver­len­ging.

Duo-raads­lid Jelle de Graaf: “Het lijkt als­of het col­le­ge in een paral­lel uni­ver­sum leeft. Zij bewe­ren dat het werk bij de stadslo­ket­ten ach­ter­uit gaat. Maar onder­tus­sen horen we op de werk­vloer dat er struc­tu­reel spra­ke is van onder­be­zet­ting, dat de wacht­tij­den soms zelfs een uur zijn en dat flex­wer­kers die weg moe­ten hun eigen opvol­gers moe­ten inwer­ken.”

BIJ1 gaat tot het uiter­ste om deze hard­wer­ken­de mede­wer­kers voor de gemeen­te te behou­den. Jelle de Graaf: “Het col­le­ge wil deze men­sen niet alleen nu geen baan geven, ze wil zelfs het debat met de raad over de ver­hou­ding vast- en flex­werk niet afwach­ten. Nu is de gemeen­te­raad aan zet. Daar­om die­nen we in de eerst­vol­gen­de raads­ver­ga­de­ring moties in om deze men­sen in vas­te dienst te nemen, of ten­min­ste te behou­den tot de gemeen­te­raad heeft gespro­ken over flex­werk bin­nen de hele gemeen­te.”

Kijk hier het hele debat terug van­af 3 uur en 47 minu­ten.