Fractie Amsterdam BIJ1

Elke dag wordt er door de frac­tie van Amster­dam BIJ1 hard gewerkt. Wie vor­men de frac­tie van Amster­dam BIJ1?


Syl­va­na Simons
Frac­tie­voor­zit­ter
“Als eer­ste vrou­we­lij­ke par­tij­lei­der van kleur in Neder­land zet ik me in om in Amster­dam een gelijk speel­veld te cre­ë­ren voor men­sen die op diver­se manie­ren sys­te­ma­tisch wor­den bui­ten­ge­slo­ten.
In 2016 werd ik poli­tiek actief omdat ik mijn podi­um en erva­ring wil inzet­ten om een wereld te cre­ë­ren die werkt voor ieder­een op basis van radi­ca­le gelijk­waar­dig­heid en eco­no­mi­sche recht­vaar­dig­heid. De waar­den die ik daar­voor wil inzet­ten zijn res­pect, zorg voor elkaar en samen­wer­king.
Amster­dam is de stad die ik al sinds 1972 de mij­ne noem. Opge­groeid in West, naar school in Zuid, moe­der gewor­den in de Pijp, en vele mooie her­in­ne­rin­gen door de hele stad maken dat ik mij ver­bon­den voel met alle facet­ten die onze hoofd­stad uniek maken.
Elke dag zet ik mij in voor het behoud van het unie­ke kleur­rij­ke karak­ter van Amster­dam, met oog voor de uit­da­gin­gen waar­voor we van­daag de dag staan; zoals het bestrij­den van armoe­de en het bescher­men van de kwa­li­teit van wonen, onder­wijs en mobi­li­teit en duur­zaam­heid.”
Con­tact: sylvana@bij1.org

 


Jazie Veld­huy­zen
Duo­raads­lid
“Als acti­vist in hart en nie­ren ligt het mis­schien niet voor de hand om intre­de te doen in de par­le­men­tai­re poli­tiek. Ech­te ver­an­de­ring komt in mijn optiek altijd uit de strijd van onder­af.
Dat ik toch heb beslo­ten om in de raad te gaan, heeft twee direc­te rede­nen. Ten eer­ste dat ik de strijd van de onge­do­cu­men­teer­de vluch­te­lin­gen in de stad wil onder­steu­nen. Ik wil meer aan­dacht voor deze mens­ont­e­ren­de situ­a­tie, ik werk mee in de raad mee­wer­ken aan een oplos­sing. Ieder­een dient gelijk­waar­dig behan­deld te wor­den, ook als ze niet papie­ren heb­ben.
Ten twee­de spe­len mijn eigen roots een rol. Ik ben een kind van het Neder­land­se kolo­ni­a­lis­me. De kolo­ni­a­le geschie­de­nis wordt nog steeds ver­heer­lijkt, ook in straat­na­men en monu­men­ten. Ik zet me ervoor in dat we ein­de­lijk wer­ke­lijk ons racis­ti­sche kolo­ni­a­le ver­le­den erken­nen, en er afstand van nemen.
Ik zet me elke dag in om links meer naar links te trek­ken, en ver­zet te orga­ni­se­ren tegen de 1% van de rij­ke bevol­king die het hier voor het zeg­gen heeft. Met mijn plaats als duo­raads­lid zet ik me in om link­se acti­vis­ten — die hun hoop zijn ver­lo­ren in de geves­tig­de poli­tiek-, kwets­ba­re groe­pen en groe­pen wiens stem nau­we­lijks ver­te­gen­woor­digt is, weer een stem te geven in de gemeen­te­raad.”
Con­tact: jazie@bij1.org

 


So Roustayar
Duo­raads­lid
So Roustayar heeft een ach­ter­grond bouw­kun­di­ge, afge­stu­deerd aan de TU Delft. “Ik ben mos­lim, acti­vist, femi­nist, anti­ra­cist en vluch­te­ling. Op mijn acht­ste ben ik in Neder­land beland. Sinds­dien heb ik te maken gehad met onder ande­re racis­me, sek­sis­me, vluch­te­lin­gen­haat en isla­mo­fo­bie. Hier­door weet ik hoe het is om uit­ge­slo­ten te wor­den. Dit was de direc­te aan­lei­ding om mij van­af mijn twaalf­de in te zet­ten voor vluch­te­lin­gen­rech­ten en betrok­ken te raken bij de Neder­land­se poli­tiek.
We leven al jaren­lang in een wereld die de pla­neet ver­loe­dert en kli­maat­pro­ble­men baga­tel­li­seert. Als we de kli­maat­pro­ble­men wil­len aan­pak­ken, dan moet dat via een geza­men­lijk plan en niet door de las­ten bij de bur­ger te leg­gen.
Ook leven we in een (extreem)rechts kli­maat waar migran­ten, vluch­te­lin­gen, mos­lims en men­sen van kleur de schuld krij­gen van de eco­no­mi­sche cri­sis en de har­de bezui­ni­gin­gen.
De afbraak van ver­zor­gings­staat, enor­me markt­wer­king in de zorg en toe­ne­mend racis­me zijn voor mij aan­lei­din­gen geweest om de stap in de poli­tiek te zet­ten. Tege­lij­ker­tijd weet ik dat het de men­sen, arbei­ders en acti­vis­ten zijn die de ver­an­de­rin­gen kun­nen bewerk­stel­li­gen. Het is aan de poli­tiek om er gehoor aan te geven.
Elke dag breng ik de stem van de straat naar de raad: de jon­ge­ren, mos­lims, vluch­te­lin­gen, vrou­wen, LGBTQI, men­sen van kleur en men­sen met beper­king.
Con­tact: so@bij1.org


vreer ver­ker­ke
Duo­raads­lid
vreer ver­ker­ke is queer en een trans­ac­ti­vist, met erva­ring in de anti-atoom­strijd, vre­des­be­we­ging en ande­re link­se strijd.
vreer: “Ik ben heel enthou­si­ast voor het inter­sec­ti­o­ne­le en anti­ra­cis­ti­sche aspect van de par­tij.
Het is voor mij heel belang­rijk dat we in Amster­dam een radi­caal link­se posi­tie inne­men. Dat we radi­ca­le gelijk­waar­dig­heid en eco­no­mi­sche recht­vaar­dig­heid als ver­trek­punt nemen. Dus vind ik het belang­rijk dat we een anti­ra­cis­ti­sche poli­tiek ver­tol­ken: pro vluch­te­lin­gen en pro gemar­gi­na­li­seer­den. Met een ste­vig LHBTQI+ stand­punt, en ook voor inte­gra­le toe­gan­ke­lijk­heid voor men­sen met een beper­king.
Eco­no­mi­sche recht­vaar­dig­heid bete­kent voor mij dat we de twee­de­ling in arm en rijk terug­drin­gen, dat de super­rij­ken het niet voor het zeg­gen heb­ben, en dat we wat doen aan het toe­ge­no­men aan­tal men­sen met schul­den. Ook wie zon­der ver­mo­gen of inko­men zit moet kun­nen leven, en daar moe­ten we samen met ande­re link­se par­tij­en aan wer­ken. Een stad waar­in groe­pen tegen elkaar wor­den opge­zet en waar­in alles wordt uit­ver­kocht aan de hoog­ste bie­der is niet de stad die we nodig heb­ben.
Con­tact: vreer@bij1.org

Foto­graaf: San­der van der Tor­ren. Niet voor pro­mo­tie of cam­pag­ne-doel­ein­den.

Jelle de Graaf
Duo­raads­lid
Jelle de Graaf volgt naast zijn werk­zaam­he­den als duo­raads­lid een oplei­ding tot bio­lo­gi­sche stads­boer. Als duo-raads­lid is hij woord­voer­der Demo­cra­ti­se­ring, Digi­ta­le Zaken, Duur­zaam­heid en voed­sel. Jelle: “De wereld bevindt zich in poli­tie­ke, eco­no­mi­sche en eco­lo­gi­sche cri­ses die hun weer­ga niet ken­nen. Alleen door de sys­te­ma­ti­sche oor­za­ken van deze cri­ses in samen­hang aan te pak­ken kun­nen we de uit­da­gin­gen van onze tijd te lijf. Met BIJ1 zet ik me in dat nie­mand ach­ter­blijft bij de brood­no­di­ge trans­for­ma­ties die we als maat­schap­pij moe­ten inzet­ten!”
Con­tact: jelle@bij1.org