In de zomer van 2018 zet­te BIJ1 het hoge per­cen­ta­ge flex­wer­kers bij het call­cen­ter van de gemeen­te Amster­dam op de poli­tie­ke agen­da. Inmid­dels is er gemeen­te­breed nieuw beleid om flex­werk naar bene­den te bren­gen. Lees hier de bij­dra­ge van duo-raads­lid Jelle de Graaf in de com­mis­sie­ver­ga­de­ring van 27 febru­a­ri:

Dank u voor­zit­ter,

Het was vol­gens mij in mijn eer­ste debat in deze com­mis­sie dat ik de pro­ble­ma­tiek van flex­werk bij het call­cen­ter van de gemeen­te op de poli­tie­ke agen­da heb gezet. En ook in de ver­ga­de­rin­gen daar­na heb ik regel­ma­tig het groot­ste gedeel­te van mijn spreek­tijd aan dit onder­werp besteed. Vaak zei de wet­hou­der dan: wacht nou op het onder­zoek in het voor­jaar en de maat­re­ge­len die we dan nemen en reken me daar op af.

Nou wet­hou­der Meli­a­ni, het moment is daar.

Om te begin­nen wil ik u com­pli­men­te­ren.

Veel van de zaken waar BIJ1 al maan­den om vraagt wor­den beleid. Het per­cen­ta­ge uit­zend­krach­ten wordt bij­na gehal­veerd, er wordt niet lan­ger gestreefd naar een gemid­deld per­cen­ta­ge flex­werk maar er komt een maxi­mum op en uit­zend­krach­ten wor­den als het goed is eer­der in vas­te dienst geno­men.

Een aan­tal vra­gen blij­ven ech­ter staan:

  • Ten eer­ste over het con­cern­breed maxi­mum van 10 pro­cent uit­zend­krach­ten. Hoe moet ik ‘con­cern­breed’ lezen, krijgt elke afde­ling bin­nen het con­cern een maxi­mum van 10 pro­cent uit­zend­krach­ten, of heb­ben we toch weer een situ­a­tie waar bij bepaal­de afde­lin­gen dat per­cen­ta­ge veel hoger kan lig­gen? En wat gaat u dan doen om dat te begren­zen? Die situ­a­tie zorg­de er juist voor dat het gigan­ti­sche per­cen­ta­ge flex bij het call­cen­ter kon ont­staan.
  • Dan het stre­ven uit­zend­krach­ten na 2 jaar in vas­te dienst te nemen, in plaats van na 3,5 of 5 jaar. Bij zowel het CCA als het Stadslo­ket is geble­ken dat dit bij 3,5 jaar of 5 jaar vaak al niet luk­te. Wat is er nu ver­an­derd waar­om het wel gaat luk­ken? Ik hoop dat u mijn gerust kunt stel­len.

Ik sluit af met het Stadslo­ket. Ik was een tevre­den mens toen ik hoor­de dat daar twee din­gen gebeur­den:  dat de mede­wer­kers die lan­ger dan 5 jaar in dienst waren per direct een vast con­tract kre­gen en dat er daar­naast vaca­tu­res vrij­kwa­men voor 7 FTE aan vas­te con­trac­ten. Maar helaas is van die tevre­den­heid wei­nig over. Want wat blijkt: een aan­tal van de uit­zend­krach­ten die lan­ger dan 5 jaar in dienst waren had­den al gesol­li­ci­teerd op de 7 FTE en zijn daar nu aan­ge­no­men. Dit lijkt me niet de bedoe­ling. Kan de wet­hou­der mij gerust­stel­len dat de uit­zend­krach­ten die lan­ger dan 5 jaar in dienst waren gewoon in vas­te dienst komen, zoals beloofd, en dat de 7 FTE daar los van staat?

Dank u wel.