Op 16 mei besprak de com­mis­sie Alge­me­ne Zaken van de gemeen­te­raad het onder­zoek naar etnisch pro­fi­le­ren. Syl­va­na Simons hield een krach­tig betoog om nu een ein­de te maken aan deze men­sen­rech­ten­schen­den­de prak­tijk. De mid­de­len (stop­for­mu­lie­ren, body­cams, stren­ge sanc­ties) zijn er, nu moet nog de keu­ze wor­den gemaakt ze in te zet­ten. Etnisch pro­fi­le­ren is niet onwen­se­lijk, het is onac­cep­ta­bel. Lees hier de bij­dra­ge terug:

Dank u voor­zit­ter,

Zoals mevrouw Roos­ma er zojuist op wees dat zij een wit­te vrouw is en dien­ten­ge­vol­ge wei­nig erva­ring heeft met etnisch pro­fi­le­ren, zo ziet u dat ik een zwar­te vrouw ben. Ik ben de doch­ter van een zwar­te man, het klei­ne zus­je van 8 zwar­te man­nen, moe­der van een zwar­te man en in een vorig leven droeg ik mijn haren kort en reed ik in een dik­ke auto: ik weet alles dat u van etnisch pro­fi­le­ren wil weten.

Ik hecht er waar­de aan mijn bij­dra­ge te begin­nen door ieder­een die dit debat volgt, thuis, hier in de zaal, werk­zaam bij poli­tie, mijn col­le­ga com­mis­sie­le­den en elke Amster­dam­mer te zeg­gen dat elk woord dat ik spreek over dit onder­werp voort­komt uit een diep ver­lan­gen naar een poli­tie­korps dat onbe­voor­oor­deeld kan func­ti­o­ne­ren zodat elke Amster­dam­mer of bezoe­ker van deze stad erop kan reke­nen dat diens men­sen­rech­ten hier vei­lig zijn.
 
En zolang er nog etnisch gepro­fi­leerd wordt, is dat niet het geval.
Na 7 jaar debat­te­ren in de raad, vele publi­ca­ties, onder­zoe­ken zoals dat van Sinan Can­kaya, een intern Zwart­boek, de docu­men­tai­re “ver­dacht” waar­in ook agen­ten hun erva­ring hier­mee bin­nen het korps delen en recent het opi­nie­stuk dat Amne­sty Inter­na­ti­o­nal en Ctrle Alt Dele­te publi­ceer­den in het Parool lijkt het mij niet nodig dat nog nader toe te lich­ten.
 
Juist daar­om is het ech­ter des te schok­ken­der om te lezen dat het beleid in de afge­lo­pen jaren om etnisch pro­fi­le­ren tegen te gaan sinds 2012 onvol­doen­de is inge­voerd om effec­tief te kun­nen zijn en dat het beleid te vrij­blij­vend is. Op pagi­na 40 lees ik dat onder­zoe­kers “tame­lijk som­ber [zijn] over de ver­an­der­baar­heid van de poli­tie­or­ga­ni­sa­tie en de men­sen die daar­bin­nen wer­ken.” Zo is er spra­ke van slech­te com­mu­ni­ca­tie en “wordt op ope­ra­ti­o­neel niveau getwij­feld of de gevraag­de ver­an­de­rin­gen legi­tiem zijn” en “ont­breekt het aan draag­vlak voor ver­an­de­rin­gen met het gevaar dat bepaal­de opdrach­ten gene­geerd wor­den. Er is een emo­ti­o­ne­le onder­stroom in de poli­tie­or­ga­ni­sa­tie en een weer­bar­stig­heid die hier­mee ver­band houdt.” “Bij de poli­tie is er van­uit de prak­tijk een ont­wik­ke­ling gaan­de om te spre­ken over pro­fes­si­o­neel con­tro­le­ren en niet over etnisch pro­fi­le­ren, ook om zoveel moge­lijk mede­wer­king van­uit de ver­schil­len­de gele­de­ren van de poli­tie te krij­gen en te behou­den” Dat klinkt zeer ver­ont­rus­tend. (En ik hoop dat mijn collega’s in deze com­mis­sie dit bea­men)
 
Geluk­kig neemt de drie­hoek alle aan­be­ve­lin­gen van de advies­com­mis­sie over, maar ik mis daar­in aan­dacht voor bij­voor­beeld repre­sen­ta­tie, diver­si­teit en inclu­sie bin­nen de eigen orga­ni­sa­tie. Voor­zit­ter, hoe gaat eer­der genoem­de onder­stroom gekeerd wor­den als agen­ten van kleur niet door­stro­men naar het mid­den­ka­der en hoger? Hoe ver­ste­vi­gen we de posi­tie van agen­ten en team­chefs die het wél goed doen? Zowel bin­nen de orga­ni­sa­tie als op straat? Hoe ver­ste­vi­gen we de band met de ver­schil­len­de com­mu­ni­ties in onze stad? Wan­neer begint men met body­cams, stop­for­mu­lie­ren, toe­zicht op het gebruik van geweld en sanc­ties bij etnisch pro­fi­le­ren? Wan­neer stop­pen we met de dis­cri­mi­ne­ren­de pro­ac­tie­ve con­tro­les?
Dit gaat over keu­zes en het uit­voe­ren daar­van.
Voor­zit­ter, afslui­tend: ik hoor graag wan­neer wij het aan­ge­scherp­te beleid van de drie­hoek en het plan van aan­pak van de poli­tie tege­moet kun­nen zien en we hopen daar­in con­cre­te, meet­ba­re plan­nen te zien waar­in het nar­ra­tief gekeerd is van “etnisch pro­fi­le­ren is onge­wenst” naar “etnisch pro­fi­le­ren is onac­cep­ta­bel.”
Syl­va­na Simons, frac­tie­voor­zit­ter Amster­dam BIJ1
Com­mis­sie Alge­me­ne Zaken, 16 mei 2019