Amster­dam neemt flex­wer­kers die lan­ger dan 3,5 jaar bij het gemeen­te­lijk call­cen­ter wer­ken in vas­te dienst. Dat beloof­de wet­hou­der Meli­a­ni na vra­gen van BIJ1 tij­dens een spoed­de­bat op 20 decem­ber. Frac­tie­voor­zit­ter Syl­va­na Simons: “Drie­kwart van de mede­wer­kers van het call­cen­ter heeft op dit moment een flex­con­tract. Zij ver­die­nen struc­tu­reel min­der dan hun collega’s en leven in con­stan­te onze­ker­heid over hun baan.”

In eer­ste instan­tie krij­gen de flex­wer­kers die op dit moment lan­ger dan 3,5 jaar voor het call­cen­ter wer­ken een vast con­tract. Daar­na wor­den ook de ande­re mede­wer­kers die voor april 3,5 jaar een flex­con­tract heb­ben door de gemeen­te in vas­te dienst geno­men. Simons: “We zijn blij met deze eer­ste stap, maar spo­ren het col­le­ge aan om door te pak­ken en het aan­tal flex­wer­kers bij het hele call­cen­ter naar bene­den te bren­gen.”

Vori­ge week ver­scheen een opi­nie­stuk van duo-raads­lid Jelle de Graaf over flex­werk bij het gemeen­te­lijk call­cen­ter in het Parool.

In juli luid­de het FNV de nood­klok over het hoge per­cen­ta­ge flex­wer­kers bij het call­cen­ter. Waar het stre­ven bin­nen de gemeen­te gemid­deld 15 pro­cent is, is de prak­tijk bij het call­cen­ter 75 pro­cent. De wet­hou­der zeg­de toe in het voor­jaar met een onder­zoek te komen naar de ver­hou­ding vast- en flex­werk bin­nen de gemeen­te.

In een bij­een­komst met raads­le­den en call­cen­ter­me­de­wer­kers die de FNV afge­lo­pen week orga­ni­seer­de ble­ken er nog steeds een aan­tal mis­stan­den te zijn. Zo werkt de gemeen­te nog steeds samen met uit­zend­bu­reaus die zie­ke flex­wer­kers ont­slaan, wor­den mede­wer­kers die zich uit­spre­ken daar­op afge­re­kend door hun lei­ding­ge­ven­den en heeft een sub­stan­ti­eel deel van de mede­wer­kers, in tegen­spraak met gemeen­te­lijk beleid, na 3,5 jaar geen vast con­tract aan­ge­bo­den gekre­gen,. Daar­op vroe­gen BIJ1, de PvdA, Groen­Links, de SP, Denk en de Chris­ten­Unie een spoed­de­bat aan.