Doe mee!

Van visie naar impact

De par­tij BIJ1 ken­merkt zich door een gro­te visie voor sys­te­ma­ti­sche ver­an­de­ring. Om dat te ver­ta­len naar beleid met een hef­boom func­tie voor gelijk­waar­dig­heid en recht­vaar­dig­heid, bun­de­len we kracht en zoe­ken we de samen­wer­king op. Maar voor radi­ca­le ver­an­de­ring is zowel beleid als de orga­ni­sa­tie van onder­af nodig. Ieder1 is gebo­ren om geschie­de­nis te maken en we hopen dat jij met ons geschie­de­nis wil maken. Samen kun­nen we impact heb­ben!

Wil je lid wor­den?

Als lid  kan je gevraagd en onge­vraagd je mening geven over ont­wik­ke­lin­gen in de par­tij en word je uit­ge­no­digd voor leden­ver­ga­de­rin­gen of scho­lin­gen. Ook kan je als lid opge­ven voor een func­tie in bestuur. Schrijf je dan nu in door te mai­len naar het par­tij­bu­reau.

WORD LID!

Doneer

Min­der vrije tijd maar draag je BIJ1 wel een warm hart toe? Dona­ties zijn bij­zon­der waar­de­vol om meer slag­kracht te krij­gen. We zijn bij­zon­der dank­baar voor ieder1 die een dona­tie maakt. Samen kun­nen we ver­an­de­ring maken.

DONEER!