Op 21 maart had de com­mis­sie Alge­me­ne Zaken het over druk­te in de bin­nen­stad en het rap­port “Fees­ten of Bees­ten?” van de Ombuds­man. Lees hier onze vol­le­di­ge bij­dra­ge terug:

Wij zijn blij met zowel de brief van de ombuds­man, als met de maat­re­ge­len die wor­den geno­men om de over­last in de bin­nen­stad te beper­ken. Wij gaan in bei­de brie­ven in op de spe­ci­fie­ke situ­a­tie van seks­wer­kers.

Voor­zit­ter, de reden waar­om BIJ1 zich zo vast bijt in dit dos­sier, is omdat de rech­ten van seks­wer­kers onlos­ma­ke­lijk ver­bon­den zijn met rech­ten van mos­lims, trans men­sen, men­sen van kleur en migran­ten. De vrij­heid van de een staat niet los van de vrij­heid van de ander; inter­sec­ti­o­na­li­teit.

De moed en soli­da­ri­teit waar­mee de bur­ge­mees­ter zich meer­de­re malen heeft uit­ge­spro­ken over mos­lims, zie ik graag ook terug in ande­re onder­wer­pen. Zeker als femi­nist moet ze weten dat wij, trans men­sen, vrou­wen, mos­lims, men­sen van kleur en seks­wer­kers niet kwets­baar zijn, maar in kwets­ba­re posi­tie wor­den gezet. Juist wij zijn veer-en daad­krach­tig en strij­den voor gelijk­waar­dig­heid en dus men­sen­rech­ten.

BIJ1 sluit zich aan bij veel van de con­clu­sies en aan­be­ve­lin­gen die in het rap­port van de ombuds­man staan. Met name als het gaat om vol­le­di­ge decri­mi­na­li­sa­tie van seks­werk, de aan­pak van cri­mi­no­lo­ge infra­struc­tuur, het terug­drin­gen van con­tan­te beta­lin­gen en ille­ga­le geld­stro­men. Dit is alleen moge­lijk door pin­pas- en cre­dit­card beta­lin­gen moge­lijk te maken. Hier­voor moet de gemeen­te met ban­ken in gesprek blij­ven.

Mijn vraag aan de bur­ge­mees­ter is: Neemt ze het onder­zoek van de ombuds­man mee in het opstel­len van toekomstscenario’s voor de Wal­len? Zeker omdat ze dus over­een­ko­men met de eer­de­re rap­por­ten van de reken­ka­mer.

Dan de raads­brief. Wij wil­len ons hier­in spe­ci­fiek focus­sen op de Wal­len omdat wij veel heb­ben gepraat met seks­wer­kers en exploi­tan­ten, die het belang ook in zien van stren­ge­re maat­re­ge­len om de over­last te beper­ken. Ech­ter is dit een pleis­ter op een gro­te wond.

De ware oor­zaak van over­last zit hem voor­al in mas­sa toe­ris­me, mar­ke­ting­stra­te­gie, nutel­la-shops en hore­ca. En uiter­aard door het slui­ten van ramen, waar­door er een enor­me druk­te in de grach­ten is geko­men. Dat zijn name­lijk de plek­ken waar zich veel hore­ca bevindt, waar de toe­ris­ten zich stee­vast dron­ken voe­ren, dat zorgt voor veel over­last, zowel voor de seks­wer­kers als voor de bewo­ners. Op plek­ken als bij­voor­beeld het Sint-Annen­kwar­tier, kun­nen seks­wer­kers rus­tig hun werk doen zon­der dat het hun werk­om­stan­dig­he­den of de sfeer van de stad beïn­vloedt. Omdat er min­der hore­ca aan­we­zig is.

Wij wil­len dan ook aan de bur­ge­mees­ter vra­gen of er extra hand­ha­ving kan komen op de drie pun­ten met betrek­king tot de hore­ca in de bin­nen­stad. Daar­naast wil­len we graag vra­gen om hand­ha­ving op de ter­ras­sen. Daar­mee hel­pen we name­lijk wel de seks­wer­kers.