Op 13 maart debat­teer­de de gemeen­te­raad over de Moni­tor Vrou­wen­eman­ci­pa­tie. Lees hier onze vol­le­di­ge bij­dra­ge:

100 jaar gele­den kre­gen vrou­wen in dit deel van het konink­rijk alge­meen kies­recht en in de afge­lo­pen eeuw heb­ben vrou­wen op vele bar­ri­ca­des gestaan om onze rech­ten te bevech­ten. De Moni­tor Vrou­wen­ema­ci­pa­tie laat ech­ter met som­be­re cij­fers zien dat ons recht op vei­lig­heid, zelf­be­schik­king en keu­ze­vrij­heid in baan, kle­ding, part­ner en gen­der nog steeds struc­tu­reel geschon­den wordt. Vaak door man­nen. De wet­hou­der is het geluk­kig met BIJ1 eens dat man­nen en vrou­wen­eman­ci­pa­tie hand in hand moe­ten gaan.

Vrou­wen erva­ren vaker psy­chi­sche klach­ten, zijn vaker soci­aal geï­so­leerd, en eco­no­misch min­der zelf­stan­dig. Een der­de van de vrou­wen kan moei­lijk rond­ko­men. Een der­de van de vrou­wen voelt zich onvei­lig. En ter­wijl vrou­wen vaker hoger opge­leid zijn, heb­ben ze nog altijd een slech­te­re arbeids­po­si­tie, met min­der vas­te con­trac­ten, min­der uren, lage­re lonen, en lage­re posi­ties.

En bin­nen de groep vrou­wen zijn er ook nog gro­te ver­schil­len. Vrou­wen met een Suri­naam­se en Antil­li­aan­se ach­ter­grond leven ver­re­weg het vaak­ste in een soci­aal iso­le­ment. Sta­tus­hou­ders komen veel moei­lij­ker aan een vast con­tract. Les­bi­sche en bisek­su­e­le vrou­wen rap­por­te­ren vaker depres­sie­ve gevoe­lens dan hete­ro­sek­su­e­le vrou­wen. Vrou­wen die lager opge­leid zijn heb­ben meer gezond­heids­pro­ble­ma­tiek, zijn min­der geluk­kig, en min­der vaak finan­ci­eel zelf­stan­dig. Daar­naast is sek­su­eel geweld voor veel meis­jes al op jon­ge leef­tijd een rea­li­teit.

BIJ1 mist wel cij­fers over de spe­ci­fie­ke posi­tie van trans­vrou­wen in Amster­dam. Daar­naast heeft het rap­port geen infor­ma­tie over inter­sek­se per­so­nen, noch over onge­do­cu­men­teer­de vrou­wen. Als­of ze niet bestaan.

BIJ1 heeft onder­zoe­ken gevon­den die ook ingaan op de spe­ci­fie­ke erva­ring van deze vrou­wen en inter­sek­se men­sen. Zou de wet­hou­der bereid de cij­fers en onder­zoe­ken over deze spe­ci­fie­ke doel­groe­pen te ver­za­me­len en mee te nemen in het beleid dat hij gaat maken op basis van deze incom­ple­te moni­tor? BIJ1 dient hier­toe graag een motie in, ten­zij dat niet nodig blijkt.

Ik rond af. Afge­lo­pen zater­dag lie­pen we de Women’s March in Amster­dam. Het was een prach­tig voor­beeld van inter­sec­ti­o­neel femi­nis­me, waar­bij mos­lim vrou­wen, trans men­sen, zwar­te, queer men­sen en men­sen met een beper­king samen kwa­men om aan te geven dat het tijd is voor radi­ca­le gelijk­waar­dig­heid. Ook en juist voor vrou­wen. Wij toon­den soli­da­ri­teit, juist door elkaars ver­schil­len te erken­nen. Wij hopen dat het beleid van dit col­le­ge zich ook op zo’n manier zal mani­fes­te­ren.