Etnisch profileren is niet onwenselijk, het is onacceptabel

Etnisch profileren is niet onwenselijk, het is onacceptabel

Op 16 mei besprak de com­mis­sie Alge­me­ne Zaken van de gemeen­te­raad het onder­zoek naar etnisch pro­fi­le­ren. Syl­va­na Simons hield een krach­tig betoog om nu een ein­de te maken aan deze men­sen­rech­ten­schen­den­de prak­tijk. De mid­de­len...
Maak Amsterdam circulair!

Maak Amsterdam circulair!

Op 18 april besprak de com­mis­sie duur­zaam­heid het uit­voe­rings­pro­gram­ma cir­cu­lai­re eco­no­mie. Later dit jaar gaat de gemeen­te­raad in gesprek over de nieu­we stra­te­gie cir­cu­lair. Namens BIJ1 gaf duo-raads­lid Jelle de Graaf al een aan­tal pun­ten mee....
Gegoochel met getallen in de rapportage woonplannen

Gegoochel met getallen in de rapportage woonplannen

Op 17 april besprak de com­mis­sie Wonen en Bou­wen de voort­gang van de plan­nen om wonin­gen te bou­wen tus­sen 2018 en 2025. Doe­len wor­den niet gehaald en cij­fers ver­war­rend opge­schre­ven. Zoals duo-raads­lid So Roustayar zei: “Ik ben dol op getal­len, maar...
Opvang in Buitenveldert

Opvang in Buitenveldert

Opvang voor onge­do­cu­men­teer­den Amster­dam­mers. Daar ging het over in de com­mis­sie Alge­me­ne Zaken van de gemeen­te­raad op dins­dag 16 april. Het was een hef­tig debat met vele inspre­kers die zich, opge­hitst door de recht­se par­tij­en en media uit­spra­ken...
Amsterdam voor iedereen toegankelijk

Amsterdam voor iedereen toegankelijk

Op 11 april besprak de com­mis­sie Zorg, Jeugd­zorg en Sport van de gemeen­te­raad het beleid voor een toe­gan­ke­lij­ke stad. Elke Amster­dam­mer zou gelijk­waar­dig mee moe­ten kun­nen doen, maar in de prak­tijk blij­ven er pro­ble­men. Lees hier onze bij­dra­ge...
Spoeddebat over dakloos raken groep ongedocumenteerden

Spoeddebat over dakloos raken groep ongedocumenteerden

Sinds de slui­ting van de win­ter­op­vang van de gemeen­te Amster­dam op 1 april is een groep van rond de 60 onge­do­cu­men­teer­den op straat komen te staan. Op ver­zoek van BIJ1 hield de Com­mis­sie Zorg van de gemeen­te­raad een spoed­de­bat. Duo-raads­lid Jazie...