Begrotingsbijdrage 2020

Begrotingsbijdrage 2020

Op woens­dag 6 novem­ber besprak de gemeen­te­raad de begro­ting van 2020. Frac­tie­voor­zit­ter Syl­va­na Simons sprak namens BIJ1 over de zorg­plicht die het stads­be­stuur heeft voor de pla­neet en de bewo­ners van de stad. Voor­zit­ter, dank voor het woord. En...
Jelle de Graaf neemt afscheid als duo-raadslid

Jelle de Graaf neemt afscheid als duo-raadslid

Na ander­half jaar neemt Jelle de Graaf afscheid als duo-raads­lid van Amster­dam BIJ1. Hij gaat met zijn part­ner wer­ken aan hun droom om een duur­zaam­heids­cen­trum op te rich­ten. Jelle de Graaf: “Ik zal mijn collega’s ont­zet­tend mis­sen maar ver­heug me erop...
Waarom geen kraakverbod?

Waarom geen kraakverbod?

15 sep­tem­ber is uit­ge­roe­pen tot een lan­de­lij­ke actie­dag tegen het kraak­ver­bod. VVD en het CDA heb­ben onlangs een amen­de­ment ‘Wet hand­ha­ving kraak­ver­bod’ inge­diend, met het doel kra­ken te bestrij­den. In het kader van deze actie­dag is in Amster­dam...
De klimaatcrisis is uitgeroepen; wat nu?

De klimaatcrisis is uitgeroepen; wat nu?

Op 20 juni riep Amster­dam op ini­ti­a­tief van BIJ1 als eer­ste Neder­land­se stad de eco­lo­gi­sche cri­sis en kli­maat­cri­sis uit. Een belang­rij­ke eer­ste stap, want pas als je een cri­sis erkent kun je haar bestrij­den. Maar het is ook slechts een eer­ste stap....
Voorbij Witte Onschuld — BIJ1komst

Voorbij Witte Onschuld — BIJ1komst

BIJ1komst: ‘Voor­bij de Wit­te Onschuld’ Een avond met Glo­ria Wek­ker, Glenn Hel­berg en Syl­va­na Simons Radi­ca­le gelijk­heid is een van de kern­pun­ten van BIJ1. Maar hoe bren­gen we dat in prak­tijk? Nu bij­na twee jaar na de Neder­land­se publi­ca­tie van...