Voor het ein­de van het jaar schreef duo-raads­lid vreer Ver­ker­ke een blog. Breng de ver­beel­den aan de macht!

Toen het hui­di­ge col­le­ge zich­zelf aan de wereld pre­sen­teer­de mid­dels het akkoord met de aan Her­man Gor­ters “Mei” ont­leen­de titel “Een nieu­we len­te, een nieu­we geluid” kreeg menig­een hoop dat er inder­daad een “knei­ter­links” col­le­ge zat. Nu is de vraag of dat wel kan in een samen­wer­king met een vrij recht­se D66, maar soit. Hoop laat zich niet kis­ten door dat soort details.

Het hui­di­ge col­le­ge van Groen Links, PvdA, D66 en SP heeft ook ver­schil­len­de prach­ti­ge plan­nen. Voor mijn ach­ter­ban is bij­voor­beeld het “Actie­plan trans” dat begin komend jaar gepre­sen­teerd gaat wor­den van groot belang.

Als we ver­der kij­ken, zien we dat Amster­dam beslo­ten heeft de grond in de uit­ver­koop te doen. We hou­den aan het nieu­we erf­pacht­pro­ces de komen­de hon­derd jaar net­to slechts één mil­joen per jaar over als gemeen­te. Een schijn­tje, als je het stelt tegen­over het con­tro­le­ver­lies over ont­wik­ke­lin­gen in onze stad dat ermee samen­gaat

De roze wolk trekt lang­zaam op.

Onder het mom dat het een gelo­pen race is en “alle juri­di­sche wegen zijn uit­ge­put” wordt de eni­ge gro­te vrij­plaats die Amster­dam nog rijk is met een kluit­je in het riet gestuurd en naar de voor­ma­li­ge slib­vel­den in Amster­dam ver­plaatst. Voor twee jaar. En ze moe­ten zich gedra­gen: geen gro­te fes­ti­vals, geen kabaal na 22 uur, niet zwem­men in het nabije water … alleen opzit­ten en poot­je geven. Ter­wijl ande­ren die al lan­ger aan het water wonen zich daar wei­nig aan gele­gen laten lig­gen; straks komt hand­ha­ving nog con­tro­le­ren of ze zich aan de gebo­den hou­den.

Met als argu­ment besluit is besluit – onder min­stens de schijn van cor­rup­tie – en de con­trac­ten geslo­ten zijn, de dead­line nadert, wij­zi­gings­kos­ten zeer hoog zou­den zijn, mag SADC (Schip­hol Area Devel­op­ment Com­pa­ny) zijn plan­nen uit­voe­ren en moet de Boter­bloem boer­de­rij wij­ken voor grij­ze lood­sen. De gemeen­te wil graag dat de lood­sen niet grijs zijn, maar heeft daar uit­ein­de­lijk heel wei­nig over te zeg­gen. Een eco­lo­gi­sche stads­pol­der met akker­bouw die de stad en omge­ving van bie­ten, pom­poe­nen en meer voor­ziet en prach­ti­ge groen alter­na­tief kan zijn… dat mag niet, dat kan niet. Want kost heel veel geld zegt de ont­wik­ke­laar die zich rijk rekent. En de gemeen­te die zich arm rekent.

Geluk­kig laten ADM en Boter­bloem, of ook de recent gekraak­te “Mobie­le Een­heid aan het Gedemp­te Hamer­ka­naal in Amster­dam Noord zich niet zo snel kis­ten. Inven­ti­vi­teit wint het hope­lijk van bureau­cra­tie. Dat vrij­plaat­sen weg moe­ten is geen kwes­tie van recht, maar van macht.

Het col­le­ge­pro­gram­ma mag visi­o­nair heten, de ver­beel­ding is nog lang niet aan de macht. Tijd om daar ver­an­de­ring in aan te bren­gen. Om Syl­va­na Simons te cite­ren: “De tijd is nu!”