Amster­dam BIJ1 loopt mee met de Kli­maat­mars in het blok Radi­ca­le Kli­maat­recht­vaar­dig­heid. Lees hier waar­om.

geschre­ven door Farish Mani­chand, Amster­dam BIJ1 bestuurs­lid

Op 10 maart 2019 lopen we de kli­maat­mars in Amster­dam. We weten alle­maal waar­om het belang­rijk is om stil te staan bij kli­maat­ver­an­de­ring en dat we er iets aan moe­ten doen. Maar de vraag is: wie of wat is deze ‘we’? Op het eer­ste gezicht lijkt dit een over­bo­di­ge vraag, want het kli­maat gaat ieder­een aan. Ieder­een heeft een ver­ant­woor­de­lijk­heid om een bij­dra­ge te leve­ren om kli­maat­ver­an­de­ring tegen te gaan, dan wel om te gaan met de gevol­gen daar­van. Het lijkt niet rele­vant om te bedis­cus­si­ë­ren hoe kli­maat­ver­an­de­ring ver­oor­zaakt wordt; er ís spra­ke kli­maat­ver­an­de­ring, en dat moe­ten ‘we’ tegen­gaan. Punt.

Wie is of zijn ‘we’? ‘We’ impli­ceert een geza­men­lijk belang, een gemeen­schap­pe­lijk doel, een col­lec­tie­ve man­tra. Helaas zien we dat ‘we’ geen betrek­king heeft op de men­sen die daad­wer­ke­lijk de macht heb­ben om de juis­te koers te bepa­len. Zij lij­ken niet te den­ken in ter­men van een geza­men­lijk belang, maar in hun eigen belang. Zij focus­sen zich maar op een klein deel van de oor­za­ken, name­lijk de eco­lo­gi­sche oor­za­ken, en des­ge­lijks een klein deel van de oplos­sin­gen. Ech­ter, voor een daad­wer­ke­lij­ke poli­tiek tegen kli­maat­ver­an­de­ring die­nen we ver­der te kij­ken dan puur en alleen de eco­lo­gi­sche kant van de kwes­tie. Want leuk, al die Tesla’s, zon­ne­pa­ne­len en warm­te­pom­pen. Prach­tig, al dat bio­lo­gisch voed­sel in de super­markt. Maar hoe kun­nen men­sen zich dit ver­oor­lo­ven als neo­li­be­ra­le kabi­net­ten de afge­lo­pen 30 jaar struc­tu­reel roof­bouw heb­ben gepleegd op col­lec­tie­ve voor­zie­nin­gen, zoals onder­wijs, soci­a­le zeker­heid, gezond­heids­zorg en open­baar ver­voer? Om met ander­half modaal inko­men het boven­staan­de aan te schaf­fen is niet moge­lijk, laat staan als je min­der ver­dient én je hebt meer­de­re mon­den te voe­den. Het is daar­om abso­luut nood­za­ke­lijk om voor­al te kij­ken naar het maat­schap­pe­lij­ke en finan­ci­ë­le draag­vlak, dus naar de poli­tiek-eco­no­mi­sche kant van de kli­maat-kwes­tie.

Het neo­li­be­ra­lis­me en zijn destruc­tie­ve en pola­ri­se­ren­de poli­tiek zijn onder Rut­te ont­mas­kerd. Ga maar na: aller­han­de belas­tin­gen voor mul­ti­na­ti­o­nals, zoals Shell, AKZO Nobel en Uni­lever zijn onder Rut­te onge­ge­neerd als war­me brood­jes over de toon­bank gegaan. Maar onze ener­gie­re­ke­ning gaat met hon­der­den euro’s per jaar omhoog. ING haalt ren­de­men­ten uit acti­vi­tei­ten en bedrij­ven die vol­le­dig maling heb­ben aan men­sen­rech­ten, die­ren­rech­ten en mili­eu. Dit cri­mi­neel gedrag wordt door onze over­heid beloond door fis­ca­le deal­tjes met de Belas­ting­dienst. Ja, de Belas­ting­dienst, u weet wel, leu­ker kun­nen we het niet maken, wel mak­ke­lij­ker voor ons als u één dag te laat bent met uw Belas­ting­aan­gif­te. Dan pluk­ken we u kaal. En de divi­dend­be­las­ting, ach, moe­ten we het daar nog over heb­ben? Lage­re las­ten voor ver­vui­len­de mul­ti­na­ti­o­nals, maar u kunt meer BTW gaan beta­len over uw bio­lo­gi­sche appels, die (oh iro­nie) bij Ahold in de schap­pen lig­gen.

Open­baar ver­voer? De Neder­land­se Spoor­we­gen zijn door onze volks­ver­te­gen­woor­di­gers ver­an­derd van een col­lec­tie­ve voor­zie­ning tot een orga­ni­sa­tie die staat drin­gen om zo vaak moge­lijk haar winst -en omzet­cij­fers te publi­ce­ren. De gemid­del­de beurs­ge­no­teer­de onder­ne­ming zou daar jaloers op zijn. Als klap op de vuur­pijl wil­len de Neder­land­se Spoor­we­gen rei­zen in de spits duur­der maken. Hoe bizar is dat? Het Neder­land­se wegen­net slibt dicht en de lucht­ver­vui­ling is bij­na ner­gens in Euro­pa zo zorg­wek­kend als in de Rand­stad. Hoe is het dan moge­lijk dat de over­heid dit toe­laat? Let maar op: recht­se par­tij­en, maar ook mid­den­par­tij­en (voor zover deze über­haupt nog bestaan) zul­len zich ver­schui­len ach­ter het veto van ‘Brus­sel’. Die­zelf­de par­tij­en heb­ben ech­ter ook zit­ting in het Euro­pees Par­le­ment, vaar­di­gen per­so­nen van­uit hun eigen gele­de­ren af voor de Euro­pe­se Com­mis­sie en lan­den heb­ben altijd nog hun veto. Boven­dien, hoe kan het dat de lob­by van het groot kapi­taal en het neo­li­be­ra­lis­me wél gehoor krijgt, maar het belang van col­lec­tie­ve voor­zie­nin­gen en soci­aal-eco­no­mi­sche en eco­lo­gi­sche duur­zaam­heid blijk­baar niet? Het is een kwes­tie van niet wil­len, want alles is moge­lijk. Als we son­des naar Mars kun­nen stu­ren en toma­ten kun­nen kwe­ken in Neder­land kun­nen we ook een ant­woord ver­zin­nen tegen de destruc­tie­ve aard van de neo­li­be­ra­le lob­by in Brus­sel.

Ook op lokaal niveau zien we dat de poli­tiek blind is voor een soci­aal-eco­no­misch duur­za­me aan­pak. Zo heeft de Amster­dam­se wet­hou­der Udo Kock (D’66) het krank­zin­ni­ge idee geop­perd om een deel van het open­baar ver­voer net­werk in Amster­dam te pri­va­ti­se­ren en duur­der te maken. Dit zou voor­al het net­werk tus­sen de Zui­d­as en Schip­hol moe­ten bevat­ten, want blijk­baar dic­teert het Old Boys Net­work aan de Zui­d­as ook de poli­tie­ke agen­da in Amster­dam.

Van de poli­tiek mag, nee móet je ver­wach­ten dat het besef van de urgen­tie van kli­maat­ver­an­de­ring aan­we­zig is. Ieder­een moet ver­an­de­rin­gen in diens dage­lijk­se leven onder­gaan, maar de kos­ten wor­den helaas op de zwak­ste schou­ders gelegd. De poli­tie­ke agen­da wordt gedic­teerd door ver­vui­len­de mul­ti­na­ti­o­nals. Wij staan tegen­over het hui­di­ge poli­tie­ke beleid en de krach­ten van het groot kapi­taal.

De kli­maat­mars van 10 maart is daar­om méér dan aan­dacht vra­gen voor kli­maat­ver­an­de­ring. Het is een sig­naal dat wij het niet meer pik­ken dat onze volks­ver­te­gen­woor­di­gers onze pla­neet te grab­bel gooi­en ten gunste van finan­ci­ë­le ren­de­men­ten. Het is een sig­naal dat we het niet meer pik­ken dat het Old Boys Net­work ten kos­te van de soci­aal-eco­no­misch zwak­ste schou­ders nóg mach­ti­ger en rij­ker wordt, ter­wijl laatst genoem­de groep nóg meer gemar­gi­na­li­seerd wordt. Het is een sig­naal dat het neo­li­be­ra­lis­me ons kli­maat en onze samen­le­ving kapot maakt, want kli­maat is meer dan min­der brand­stof gebrui­ken; het heeft alles te maken met een recht­vaar­di­ge samen­le­ving.

Daar­om sluit Amster­dam BIJ1 zich aan bij het blok Radi­ca­le Kli­maat­recht­vaar­dig­heid. Loop je mee?

Zon­dag 10 maart | 13:00 | Dam, Amster­dam

We spre­ken af voor Madam Tus­sauds. Neem je bor­den, slo­gans en vrien­den mee!