Her­den­king van de Febru­a­ri­sta­king bij de Dok­wer­ker. De naam­lo­ze man die staat voor de arbei­ders die in sta­king gin­gen, com­mu­nis­ten vaak (dat wordt zel­den ver­meld en ook nu weer niet), man­nen die de trams in de remi­se lie­ten, scho­lie­ren die de straat opgin­gen, gewoon, omdat ze niet ver­droe­gen wat er met hun jood­se mede­bur­gers werd gedaan. Het heeft niet gehol­pen, de Amster­dam­se joden zijn toch met dui­zen­den afge­voerd. Het is ook niet zo als­of ieder­een een held was. Er zijn ook joden ver­ra­den, er was ook veel onver­schil­lig­heid.

Toch, we her­den­ken de men­sen die in opstand kwa­men, en vra­gen ons af: wat zou ik gedaan heb­ben?

Vorig jaar waren we er nog als Amster­dam­mers, met wat tul­pen in onze han­den. Dit jaar leg­de de frac­tie van BIJ1 offi­ci­eel een krans.

Foto’s en tekst door: Anja Meu­len­belt, bestuurs­lid Amster­dam BIJ1

Frac­tie­voor­zit­ter Syl­va­na Simons en duo­frac­tie­le­den Jazie Veld­huy­zen en So Roustayar leg­gen een krans ter her­den­king van de dap­pe­re men­sen die pro­tes­teer­den tegen de onmen­se­lij­ke omgang met hun mede-Amster­dam­mers, de jood­se gemeen­schap, tij­dens de Nazi-Duit­se bezet­ting.