Duo­raads­lid vreer Ver­ker­ke sprak op de ‘Pak de stad terug!’ demon­stra­tie van 15 decem­ber. Lees hier hun tekst terug:

Bes­te men­sen, vrien­din­ge­sen, kame­ra­den,
Ik ben vreer en ik sta hier als soli­dair acti­vist, enthou­si­ast vriend van de ADM, de men­sen, din­gen en bebos­sing. En als groot voor­stan­der van vrij­plaat­sen. En ik sta hier als duo­raads­lid voor Amster­dam BIJ1. In de gemeen­te­raad van Amster­dam vech­ten wij als eni­ge par­tij con­se­quent voor het voort­be­staan van de ADM.
Vrij­plaat­sen en under­ground cul­tuur zijn een manier om de stad open te hou­den in plaats van af te slui­ten. Vrij­plaat­sen zijn ont­trok­ken aan de spe­cu­la­tie­markt ten gunste van een leven­di­ge alter­na­tie­ve manier van leven en wer­ken. Dat begon lang gele­den al. Voor mij was Wij­ers de eer­ste ken­nis­ma­king, begin jaren 80, op de kop van de Nieu­we­zijds Voor­burg­wal, waar nu een Holi­day Inn hotel staat. In de loop der jaren heb ik mee­ge­hol­pen met het toe­gan­ke­lijk maken van diver­se pan­den voor wonen, wer­ken en cul­tuur. Nu ik in de gemeen­te­raad werk, moet ik dat met een ver­ba­le koe­voet doen.
Amster­dam BIJ1 staat voor eco­no­mi­sche recht­vaar­dig­heid en radi­ca­le gelijk­waar­dig­heid. Dat bete­kent dus ook een stad die open is voor ieder­een. En met ieder­een bedoel ik niet – zoals tegen­woor­dig gebrui­ke­lijk is – open voor de rij­ken.
Ik bedoel een stad die open staat voor diver­si­teit, cre­a­ti­vi­teit en voor­al een stad waar je fat­soen­lijk kunt wonen zon­der dat je krom moet lig­gen om je huur op te bren­gen en zon­der dat je bedreigd wordt door je huis­baas.
Een stad waar je niet te maken hebt met een veel­heid aan tij­de­lij­ke wurg­con­trac­ten zon­der woon­rech­ten.
Waar sig­ni­fi­can­te leeg­stand niet voor­komt en de markt steeds min­der rele­vant wordt.
Men doet altijd als­of hoge grond­prij­zen een natuur­ver­schijn­sel zijn (net als de markt) maar dat is natuur­lijk flau­we­kul. Grond­prij­zen zijn hoog door spe­cu­la­tie en door­dat het een ver­dien­mo­del is. Tege­lijk geeft de gemeen­te haar grond weg tegen een schijn­tje, mid­dels een erf­pacht­con­struc­tie die haar vrij­wel geen geld ople­vert en haar macht over de stad aan­zien­lijk ver­zwakt. Dus ook als er tien­dui­zen­den soci­a­le huur­wo­nin­gen bij­ko­men heeft de gemeen­te steeds min­der macht over de stad. Alle leu­ke link­se plan­nen van dit col­le­ge ten spijt. Hun beleid brengt ons bij lan­ge na niet bij die brood­no­di­ge radi­ca­le gelijk­waar­dig­heid en eco­no­mi­sche recht­vaar­dig­heid!
Wat we nodig heb­ben is een brui­sen­de stad met een leven­di­ge under­ground. Met vol­doen­de goed betaal­ba­re wonin­gen zodat nie­mand krom hoeft te lig­gen voor hun huur. We zou­den anti­kraak moe­ten open­bre­ken. In gro­te gebou­wen wonen vaak twee stu­den­ten, een hond en een kat. Bij­voor­beeld in het oude paleis van jus­ti­tie op de Prin­sen­gracht. Daar kun­nen min­stens vijf­tig extra men­sen wonen. Aller­han­de gebou­wen vra­gen om meer bewo­ning.
Laten we de stad terug­pak­ken.
Want de stad mag niet van de spe­cu­lan­ten en gro­te inves­teer­ders zijn.
Amster­dam moet zijn voor wie er in wonen.
De stad moet niet goed zijn voor Won Yip van het Pont­stei­ger­ge­bouw, Amster­dam heeft geen behoef­te aan Jus­tin Bie­ber met z’n pen­thou­se aan de Dam. Dak­lo­zen, vluch­te­lin­gen,
stu­den­ten, wer­kers, gezin­nen heb­ben die ruim­te veel meer nodig. Die rij­ken kun­nen over­al wonen. Beter vijf ADM’s dan één Pont­stei­ger­ge­bouw!
Amster­dam heeft behoef­te aan leef­baar­heid, aan auto­no­mie, aan een Boter­bloem die de stad via groen lokaal ver­voer van eco­lo­gi­sche groen­te voor­ziet. Aan nog meer grij­ze dozen aan de rand van de stad heeft nie­mand wat en ook niet aan bont gekleur­de lood­sen. En Schip­hol is al te groot. Dus behoudt de Lut­ke­meer­pol­der, behoudt de laat­ste vrucht­ba­re land­bouw­grond in de stad.
En behoudt de Mobie­le Een­heid in Noord! Die leeg­staand vast­goed wil­len trans­for­me­ren in cul­tu­re­le pan­den waar de buurt zelf aan de gang kan gaan. Wie z’n hotel­ver­gun­ning vijf jaar laat ver­slof­fen heeft hem niet nodig. Intrek­ken dus en laat hon­derd Mobie­le Een­he­den bloei­en.
Het kan anders, beter.
Bar­cel­o­na toont dat een over­heid met lef in kor­te tijd veel kan ver­an­de­ren.
Daar koopt de gemeen­te hele hui­zen­blok­ken op ter pre­ven­tie van spe­cu­la­tie. Hoe­zo is er geen keu­ze?
Het eni­ge dat het is, is een keu­ze!
Een keu­ze die Groen­Links, D66, de PvdA en de SP nu niet maken.
En het is een gebrek aan ver­beel­ding.
Dus Kraak de leeg­stand!
En voor­al: kraak de rij­ken!
Dank julie wel.