Bestuur Amsterdam BIJ1

Ach­ter de scher­men werkt het Amster­dam­se bestuur
aan de lan­ge ter­mijn doe­len van Amster­dam BIJ1.
Wie vor­men dit bestuur?

 

 


Vay­hishta Mis­kin
Voor­zit­ter
is van jongs af aan actief als vrij­wil­li­ger in Amster­dam-Zuid­oost. Onrecht­vaar­dig­heid is haar aller­gie. Daar­om strijdt ze graag samen met BIJ1 voor radi­ca­le gelijk­waar­dig­heid en eco­no­mi­sche recht­vaar­dig­heid. Tevens is ze werk­zaam als con­su­lent voor de groot­ste vak­bond van Neder­land.
Con­tact: vayhishta@bij1.org


Farish Mani­chand
Secre­ta­ris
vindt dat markt­wer­king, racis­me, LHBTQI+-fobie de poli­tie­ke en maat­schap­pe­lij­ke norm zijn gewor­den. Niet alleen in Neder­land, maar ook in ons mooie Amster­dam zien we daar de desa­streu­ze gevol­gen van. “Amster­dam is steeds meer voor de hap­py few gewor­den en daar wil ik samen met jul­lie iets aan doen. Amster­dam moet weer een stad voor ieder­een wor­den. En dat doen we samen!”
Con­tact: farish@bij1.org


Jaap Kooi­j­man
Pen­ning­mees­ter
werkt als onder­zoe­ker voor Media­stu­dies aan de Uni­ver­si­teit van Amster­dam, en wil zich als wit­te man open­lijk inzet­ten tegen alle mecha­nis­mes die onge­lijk­heid in stand hou­den: racis­me, sek­sis­me, homo­fo­bie, whi­te pri­vi­le­ge, en de onge­lijk­heid in eco­no­mi­sche klas­se. “Ik ben er aan toe om ‘kleur te beken­nen’”.
Con­tact: jaap@bij1.org


Anja Meu­len­belt
Scho­ling
is van­af het begin actief in BIJ1, en droomt ervan dat alle groe­pen die wor­den gemar­gi­na­li­seerd of ach­ter­ge­steld zich orga­ni­se­ren, en samen, op links, zich inzet­ten voor een recht­vaar­di­ger samen­le­ving. Ook wit­te men­sen moe­ten zich inzet­ten, ‘wit is ook een kleur’. En ook man­nen kun­nen femi­nist zijn. En geen mens is ille­gaal.
Con­tact: ameul@xs4all.nl


Aynouk Tan
Stra­te­gie en com­mu­ni­ca­tie
is zelf­stan­dig publi­cist, cura­tor, docent en advi­seur. Poli­tiek-maat­schap­pe­lij­ke ana­ly­ses over en via repre­sen­ta­tie beho­ren tot de kern van haar werk­zaam­he­den. Zij gebruikt onder meer rmo­de als hand­vat om kolo­ni­a­le, neo­li­be­ra­le en patri­ar­cha­le struc­tu­ren te belich­ten, en de manier waar­op die ons allen in een onge­lijk­waar­dig keurs­lijf hou­den.
“Ik voel me enorm ver­bon­den met jul­lie pro­gram­ma en ik ben ont­zet­tend blij dat de kri­tiek en de waar­den die ik al gerui­me tijd zelf­stan­dig over het voet­licht pro­beer te bren­gen nu ook ver­te­gen­woor­digd zijn in het poli­tie­ke domein. Voor iemand die zich iden­ti­fi­ceert als queer, als doch­ter van een immi­grant — ofte­wel: voor iemand wier iden­ti­teit en expres­sie te vaak gemar­gi­na­li­seerd is, biedt dat troost, hoop en ener­gie voor een toe­komst die ik elke dag opnieuw pro­beer te beli­cha­men.”
Con­tact: aynouk@bij1.org


Glen­da Vij­zel­man
Con­tact wij­ken
zegt: “Rea­li­se­ren dat jij als indi­vi­du mee hebt gewerkt om de eer­ste poli­tie­ke par­tij te wor­den die mee­doet voor de eer­ste keer aan de Gemeen­te­raads­ver­kie­zin­gen en het voor elkaar te krij­gen ook een zetel bin­nen te halen in de stad van mijn hart Amster­dam was dui­ze­ling­wek­kend voor mij.
Mijn focus is om met een net­werk als in een spin­nen­web BIJ1 naar de Twee­de Kamer te hel­pen en ja het gaat luk­ken! Alles wat ik na 21 maart doe heeft met de toe­komst te maken die ik nu aan het spin­nen ben. Ana­n­sie met lef, durf, door­zet­tings­ver­mo­gen en focus op het gemeen­schap­pe­lijk doel waar wij allen naar toe wil­len.”
Con­tact: glenda@bij1.org


Simo­ne van Eik
Con­tact vrij­wil­li­gers
werkt part­ti­me in de thuis­zorg en was bij BIJ1 al actief als vrij­wil­li­ger. Ze is van Indisch-Neder­land­se afkomst, en les­bisch, actief ook in de LHBTQI+ gemeen­schap. Ze houdt zich ook bezig met het Neder­land­se kolo­ni­a­le ver­le­den, en met euro­cen­tris­me.
Con­tact: simone@bij1.org


Veer­le van Wijn­gaar­den
Com­mu­ni­ca­tie
is stu­dent filo­so­fie. Ze is femi­nist en vindt dat we alleen voor de eman­ci­pa­tie van vrou­wen kun­nen strij­den als we ook racis­me en kapi­ta­lis­me tegen­gaan. Bij BIJ1 hoopt ze zich in te kun­nen zet­ten voor min­der­he­den die ner­gens gere­pre­sen­teerd wor­den in de poli­tiek en voor recht­vaar­dig­heid en gelijk­waar­dig­heid voor ieder­een.
Con­tact: veerle@bij1.org


Jaël In ‘t Veld
Com­mu­ni­ca­tie en con­tact actie­groe­pen
is actief rond­om vluch­te­lin­gen in Amster­dam en daar­bui­ten. Ze schrijft als free­lan­ce jour­na­list bij One­World over migra­tie en onge­lijk­heid. Ook doet ze een mas­ter Cul­tu­re­le Antro­po­lo­gie. Bij BIJ1 hoopt ze haar strijd tegen gren­zen op poli­tiek, eco­no­misch en soci­aal niveau te ver­e­ni­gen.
“Pas als we zien dat het uit­slui­ten van arbeiders/werknemers, onge­do­cu­men­teer­den, gehan­di­cap­ten, en ande­re soci­a­le groe­pen samen gaat, en pas als we zien dat ons sys­teem geld boven leven waar­deert, dan kun­nen we een ech­te slag slaan: geza­men­lijk!”
Con­tact: jael@bij1.org