Waar­om geen 1000 wonin­gen in het Von­del­park maar wel in het Nel­son Man­de­la Park?

De gemeen­te Amster­dam heeft plan­nen lig­gen om het park in de Bijl­mer vol te bou­wen met nieu­we wonin­gen. Wonin­gen die zeker nodig zijn in onze stad, maar niet in het Man­de­la Park.

Par­ken zijn de lon­gen van de stad, het zijn ont­moe­tings­plek­ken, speel­plek­ken, sport­plek­ken. Het is een plek waar je met je klein­kind een wan­de­ling gaat maken of waar je met je oma bij­komt van de druk­te in de stad. Ofte­wel, plek­ken die ieder­een hard nodig heeft om even tot rust te komen, gezel­lig te doen en je vrien­den te zien.
Een park is een ver­bin­dings­plek.

Ver­bin­dings­plek­ken zijn hard nodig in een gro­te en steeds duur­der wor­den­de stad als Amster­dam.
Daar­om zegt BIJ1: geen wonin­gen in par­ken!
Maar er is nog een reden waar­om BIJ1 extra hard actie voert tegen wonin­gen in het Man­de­la Park.

Wat zou er gebeu­ren als de gemeen­te 1000 wonin­gen in het Von­del­park zou wil­len bou­wen? De hele stad zou in opstand komen! Waar­om gebeurt dat nu niet?
Het is teke­nend voor de bestaan­de segre­ga­tie, de onge­lijk­heid in Amster­dam.
Het stads­deel Zuid­oost wordt te wei­nig betrok­ken bij de hele stad. Dat er geen aan­dacht van­uit ande­re stads­de­len voor de bouw­plan­nen zijn, laat zien dat media, en te veel Amster­dam­mers, zich te wei­nig inte­res­se­ren voor het stads­deel.
Hier wil BIJ1 iets aan doen.
We roe­pen alle Amster­dam­mers op zich soli­dair te uit­ten met de men­sen die het Man­de­la Park regel­ma­tig bezoe­ken!

Samen met actie­groep ‘Han­den Af van het Man­de­la Park’ demon­stre­ren we aan­staan­de zater­dag 15 juni.
We ver­za­me­len om 12:00 bij het Bijl­mer­s­ta­ti­on (Hoe­ken­ro­de).
Van­af daar lopen we naar het Man­de­la Park, met muziek en spee­ches.
Neem je eigen span­doe­ken mee! Klik hier voor de pro­mo­film.

Als we met veel men­sen naar het Man­de­la Park lopen, oefe­nen we druk uit op de gemeen­te,
waar de frac­tie van BIJ1 de plan­nen ook tegen pro­beert te hou­den. Vrien­den en fami­lie zijn ook van har­te wel­kom.

Heb je de Avaaz peti­tie al gete­kend? Stuur het door!
Like boven­dien de actie­groep Han­den af van Man­de­la Park op Facebook.

Tot zater­dag!

Strijd­vaar­di­ge groe­ten,

Vay­hishta Mis­kin en Jaël in ‘t Veld
Bestuur Amster­dam BIJ1