Dit is een overzicht van een aantal onderwerpen die wij in de gemeenteraad hebben besproken in de week van 25-31 mei 2020. De Amsterdam BIJ1 fractie houdt je iedere week op de hoogte, zie hier alle week terugblikken.

1. Armoede onder alleenstaande ouders

Problematiek rondom alimentatie treft vaak alleenstaande ouders, een doelgroep met een verhoogd risico op (langdurige) armoede en schulden. Dat risico wordt op dit moment nog verder vergroot door de coronacrisis. Een ex-partner die weigert alimentatie te betalen, verergert de vaak al benarde financiële situatie waarin veel alleenstaande ouders verkeren.

In oktober 2019 hebben wij dan ook met succes een motie ingediend om het aantal alimentatiegerechtigden dat geen alimentatie ontvangt te verminderen door middel van trainingen aan sociaal raadslieden en schuldhulpverleners.

Deze week is de afhandeling van onze motie, die wij samen met de ChristenUnie, DENK, SP en de Partij voor de Dieren in hebben gediend, aan ons bekendgemaakt. Dankzij BIJ1 krijgen sociaal raadslieden en schuldhulpverleners nu betere trainingen omtrent (het recht op) alimentatie en het contact met het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).

Ook gaat dit jaar, naar aanleiding van een eerdere motie van BIJ1, het éénouderpunt van start in Amsterdam in alle stadsdelen. Het éénouderpunt zal worden bemenst door vrijwilligers die onder meer Amsterdammers met alimentatieproblematiek gaan doorverwijzen. Ook worden op dit éénouderpunt andere vormen van financiële en sociale ondersteuning geboden aan alleenstaande ouders in armoede.

2. Plan van aanpak werkende minima

Tijdens de commissievergadering Werk, Inkomen en Onderwijs op 27 mei bespraken we het plan van aanpak werkende minima. Zeker gezien de coronacrisis is het van groot belang dat er specifieke aandacht wordt gegeven aan werkende armen. Uit het rapport bleek dat minima in loondienst vaak relatief weinig uren werken en in sectoren werkzaam zijn met veel tijdelijk werk. BIJ1 is daarom van mening dat het belangrijk is om niet alleen naar de werknemer, maar vooral ook naar de werkgever te kijken. Fractievoorzitter Sylvana Simons heeft de wethouder dan ook gevraagd hoe deze van plan is vorm te geven aan gesprekken met werkgevers. De antwoorden van de wethouder waren volgens ons niet hoopgevend genoeg, wij zullen dan ook doorvragen en een motie hieromtrent indienen bij de bespreking in de Raad. Ook hebben wij nogmaals onze teleurstelling uitgesproken over het opschorten van de uitbreiding van de minimaregeling van 120% naar 130%.

Tot slot: BIJ1 gelooft dat werk moet lonen. Hier hoort ook het verhogen van het minimumloon naar 14 euro bij. Daar zullen wij ons altijd hard voor blijven uitspreken.

3. Gelijktrekken bijstandsuitkering voor dak- en thuislozen

Er is sprake van ongelijke behandeling in Amsterdam en daar moet volgens BIJ1 een eind aan worden gemaakt. Bijstandsgerechtigden in een alleenstaande leefsituatie krijgen 70% van het wettelijk sociaal minimum, dat komt neer op ongeveer 980 euro. Dak- en thuislozen die bijstand ontvangen en in een soortgelijke situatie zitten, ontvangen echter maar 50% van het minimumloon. Deze ongelijke behandeling zorgt ervoor dat het nog moeilijker is voor dak- en thuislozen om een normaal bestaan op te bouwen. Volgens het college is de ongelijke behandeling gerechtvaardigd omdat dak- en thuislozen geen woonlasten hebben. Maar dat is niet helemaal waar, want ook dak- en thuislozen maken allerlei kosten voor hun nachtelijke verblijf. Sterker, op straat leven is vaak duurder dan wanneer je gewoon een woning met keuken tot je beschikking hebt.

Duo-raadslid Jazie Veldhuyzen trekt in deze kwestie op met duo-raadslid Sheher Khan van DENK, ook Femke Roosma van GroenLinks staat in deze kwestie aan onze zijde. Al voor de coronacrisis hebben wij wethouder Groot Wassink gevraagd om informatie aan te leveren over deze kwestie, op basis waarvan we een debat kunnen voeren in de commissie. Door de coronacrisis is het betreffende debat uitgesteld, maar tijdens de commissievergadering Werk, Inkomen en Onderwijs op 27 mei hebben wij er bij de wethouder op aangedrongen om vaart te maken met het aanleveren van de informatie. De wethouder heeft toegezegd om de informatie op tijd aan te leveren zodat we het onderwerp nog voor het zomerreces (juli en augustus) kunnen bespreken.

4. De culturele sector in de coronacrisis

De culturele sector wordt keihard geraakt door de coronacrisis. Gelukkig zijn er verschillende noodsteun-maatregelen genomen door zowel het college als het kabinet, maar deze zijn niet voldoende. De motie die wij tijdens de laatste raad hebben ingediend om kunstenaars in nood te helpen, haalde het helaas ook niet. Daarom heeft duo-raadslid Jazie Veldhuyzen tijdens de commissie Kunst, Diversiteit en Democratisering op 27 mei wederom vragen hierover gesteld aan wethouder Meliani:

 • Wat is de laatste stand van zaken als het gaat om het redden van de sector?
 • Wat doet de stad als het kabinet niet meer steun gaat geven?
 • Hoe gaat het college reageren op individuele kunstenaars en instellingen zoals het Badhuistheater die in acute nood zitten?
 • Wat doet het college om diversiteit en inclusiviteit in de sector zoveel mogelijk te waarborgen?

De wethouder gaf aan dat het nog onduidelijk is hoe de landelijke middelen worden verdeeld. De wethouder blijft aandringen bij landelijk dat er extra steun nodig is, dit gebeurt ook in G4-verband. Er wordt op dit moment samen met de G4 en de Kunstraad gekeken naar een noodplan. Het is in ieder geval duidelijk dat er meer geld nodig is en daar blijft de wethouder zich voor inzetten. Ook verzekert zij de commissie dat inclusiviteit en diversiteit ook tijdens laagconjunctuur genoeg aandacht krijgt. De wethouder komt later nog terug op onze vraag over het Badhuistheater. Op dit moment is het college nog druk om beter zicht te krijgen op de situatie van enorme hoeveelheid aan mensen en organisaties die actief zijn in de sector.

5. Loods 6

Loods 6 is een non-profit creatieve broedplaats op het KNSM-eiland waar ±300 kunstenaars, ontwerpers, creatieven en winkels zijn gevestigd. Huurders van Loods 6 zijn boos op De Key, de corporatie doet volgens hen een greep in de kas. De Key wil miljoenen uit Loods 6 toe-eigenen, zegt ook deze petitie die oproept om de ‘miljoenenfraude’ van De Key te stoppen. Simpel gezegd doet De Key een poging om zich geld toe te eigenen dat niet van hen is, maar dat is niet alles. Ze proberen ook de culturele kernfunctie van Loods 6 veranderen en het pand enkel ten doel te laten hebben om de woningcorporatie financieel te ondersteunen.

Tijdens de commissie Kunst, Diversiteit en Democratisering op 27 mei heeft duo-raadslid Jazie Veldhuyzen hier vragen over gesteld aan wethouder Meliani:

 • Hoe denkt de wethouder hierover?
 • Wat zijn de gevolgen hiervan?
 • Hoe staat dit in verhouding tot het streven van het college om juist extra culturele ruimte te realiseren?

De wethouder antwoordde dat de kwestie al in de stadsdeelcommissie was besproken en dat daar een aanbod was gedaan tot bemiddeling. De wethouder wil dit eerst afwachten voordat zij op de kwestie reageert. Inmiddels heeft een vertegenwoordiger van Loods 6 ook al ‘ingesproken’ bij de commissie Ruimtelijke Ordening op 3 juni. Wij zijn op dit moment nog in contact met de Belangenvereniging Loods 6 Community om verdere stappen te bespreken, maar het moge duidelijk zijn dat dit niet onbesproken kan blijven in de gemeenteraad.

Wil je meer weten over deze specifieke kwestie? Lees dan dit stuk op FTM.

6. Verzoek Stichting Eer & Herstel

Roy Kaikusi Groenberg schreef als voorzitter van stichting Eer & Herstel een brief aan het college met de vraag of de excuses die Amsterdam mogelijk gaat maken voor het slavernijverleden, ook in officiële setting kunnen plaatsvinden in de voormalige koloniën omdat dit de “plaats delict” is.

Duo-raadslid Jazie Veldhuyzen heeft deze vraag in de commissie Kunst, Diversiteit en Democratisering op 27 mei doorgeleid aan wethouder Groot Wassink. Hij gaf aan dat hij de vraag begreep, maar dat hij op dit moment geen toezeggingen hierover kan doen. Wel kon hij toezeggen dat hij, als het moment daar is, de hele raad en stichting Eer & Herstel informeert over het vervolg van deze kwestie, waarin dus ook specifiek het verzoek van de stichting wordt meegenomen.

7. Dak- en thuislozen in de coronacrisis

Wat gebeurt er eigenlijk met alle dak- en thuislozen die nu nog worden opgevangen in noodopvanglocaties zodra de richtlijnen van het kabinet veranderen? Hoe lang kunnen zij nog rekenen op onderdak? Dat vroeg duo-raadslid Jazie Veldhuyzen in de commissievergadering Zorg, Jeugdzorg en Sport op 28 mei.

Wethouder Kukenheim gaf aan dat de richtlijnen inderdaad gaan veranderen en dat daar nu gesprekken over zijn met het ministerie. Het college probeert het kabinet zover te krijgen dat ze rekening houden met de specifieke Amsterdamse situatie. Er moet op een intelligente manier worden afgeschaald volgens de wethouder. Er komt nog een brief waarin staat opgenomen hoe dat exact wordt aangepakt. Maar, het komt er dus op neer dat alle dak- en thuislozen in de noodopvanglocaties weer op straat worden gestuurd door dit college.

8. Versoepeling maatregelen voor de horeca

Vanaf 1 juni zijn de maatregelen voor de horeca versoepeld en is er extra ruimte voor terrassen in de stad. BIJ1 steunt in principe het idee dat de openbare ruimte weer geopend wordt voor Amsterdammers, zolang het niet in strijd is met de volksgezondheid. Duo-raadslid Jazie Veldhuyzen stelde tijdens de commissievergadering Algemene Zaken op 28 mei wel kritische vragen over de huidige aanpak:

 • Welke rol spelen omwonenden in dit proces?
 • Wat zijn de gevolgen van deze commercialisering van de openbare ruimte voor mensen met een beperking?
 • Mogen ook mensen die blut zijn dan gebruik maken van de terrassen?
 • Hoe zorgen we er voor dat niet alleen grote horeca-ondernemingen, maar ook kleine cafés die geen of weinig terrasruimte hebben profijt hebben van deze regeling?
 • Hoeveel van de openbare ruimte blijft er over voor Amsterdammers en culturele en maatschappelijke organisaties?
 • Het college stelt dat het besmettingsrisico niet onacceptabel veel groter mag worden, maar hoeveel groter mag het dan wel worden?
 • Hoe gaat het college dit monitoren? En hoe grijpt het college in als het fout gaat?

Burgemeester Halsema verwees in haar antwoorden naar de ‘Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte’. De uitbreiding van terrassen moet altijd in samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden gebeuren. Het stadsdeel moet ervoor zorgen dat er genoeg doorstroommogelijkheden blijven. In principe kan iedereen een aanvraag doen, maar collectieve initiatieven hebben voorkeur boven particuliere initiatieven. Op die manier probeert het college ook samenwerking tussen verschillende partijen zoals bewoners, ondernemers en culturele en maatschappelijke organisaties te stimuleren.

Dezelfde richtlijnen voor normale terrassen zullen gelden voor de uitgebreide terrassen, oftewel: ondernemers mogen mensen weigeren die niet het geld hebben om drankjes te kunnen kopen. De burgemeester stelde dat het besmettingsrisico helemaal niet groter mag worden. Door testen en bron- en contactonderzoek wordt er getracht om de situatie zo goed mogelijk in de gaten te houden. Maar eigenlijk gaf de burgemeester ook toe dat het lastig is om dit te monitoren, omdat er altijd een vertraging van twee weken op zit. Het komt er dus feitelijk op neer dat het een experiment is waarvan de uitkomst nog onzeker is.

9. Preventief fouilleren

De nieuwe politiechef Frank Paauw van Amsterdam kondigde afgelopen februari aan dat hij preventief wil gaan fouilleren om de steekwapens uit de roulatie te halen. In mei schaarde de burgemeester van Amsterdam zich achter dit voorstel. De kwestie werd besproken in de commissievergadering Algemene Zaken op 28 mei. Duo-raadslid Jazie Veldhuyzen benadrukte de noodzaak tot verandering, maar stelde dat preventief fouilleren absoluut geen effectieve en duurzame oplossing is, eerder het tegenovergestelde. Het grootste kritiekpunt op preventief fouilleren is dat het etnisch profileren in de hand werkt. Wij vragen ons af hoe je dat kan voorkomen, het is immers geen geheim dat een groot deel van de agenten etnisch profileren niet als probleem erkent.

In een opiniestuk in het Parool zei fractievoorzitter Sylvana Simons het volgende over de plannen om preventief te gaan fouilleren:

“Daar is verdedigbare aanleiding voor. Zuidoost kampt met een golf van (dodelijk) geweld onder voornamelijk jonge zwarte mannen. Maar Zuidoost kampt ook met een bevolking die moe is van alledaags, structureel en institutioneel racisme. Ook in Amsterdam zoekt de onmacht haar weg naar buiten. En ook hier is opstand onontkoombaar als er steeds weer wordt gekozen voor repressie, in plaats van daadwerkelijk de achterliggende factoren van het probleem te bestrijden en daarin niet de politie, maar de zwarte gemeenschappen zelf leidend te laten zijn. Luister naar hen. Want opstand is de taal van de ongehoorden.”

Inmiddels is gelukkig bekend geworden dat burgemeester Halsema voorlopig toch afziet van preventief fouilleren. Maar zoals Controle Alt Delete al waarschuwt is het plan nog niet definitief van de baan. Wij blijven het proces scherp in de gaten houden en komen hier nog bij jullie op terug.

10. Recht op betoging

Al gedurende jaren wordt regelmatig op de Dam gedemonstreerd voor de rechten van het Palestijnse volk op hun eigen grondgebied en voor een einde aan de Israëlische bezetting ervan. Vaak zijn daar ook regelmatig mensen aanwezig die zich hinderlijk en agressief gedragen naar de pro-Palestina demonstranten (onder meer door met Israëlische vlaggen te zwaaien en de demonstranten te blokkeren).

Uiteindelijk heeft wijlen burgemeester Van der Laan daarom een om- en-om regime ingesteld dat door burgemeester Halsema is voortgezet. Recentelijk is dit niet gehandhaafd en heeft de burgemeester pro-Israël activisten de ruimte gegeven te demonstreren op een zondag in een weekend dat bedoeld was voor pro- Palestina. Hierover heeft duo-raadslid vreer verkerke namens BIJ1 schriftelijke vragen ingediend.

11. Actie tegen homogeweld

We zijn blij dat nu veel meer partijen zich ineens druk maken om antihomogeweld, met name partijen die op landelijk niveau vóór homogenezing zijn. Het geweld wat we nu zien, gericht op twee mannen onderling, zien we helaas ook wanneer twee vrouwen hand in hand lopen en bij trans mensen - die hoeven niet eens hand in hand te lopen om getarget te worden.

Voor ons, de LHBTQI+ gemeenschap is geweld dagelijkse realiteit. Als de verantwoordelijkheid voor een structurele oplossing bij de slachtoffers blijft liggen, kunnen we wekelijks op bezoek bij de politie. Bovendien ligt de verantwoordelijkheid bij de daders. Dus willen we dat het geweld echt ophoudt, dan moeten we:

 1. De samenleving emanciperen;
 2. Seksualiteit en genderdiversiteit in elk beleidsstuk opnemen en normaliseren;
 3. We moeten voorbij de selectieve verontwaardiging van deze partijen en toe naar een grootschalige campagne, uitgerold door de hele stad, waarbij we geweld tegen alle LHBTQI+ mensen afkeuren.

Duo-raadslid So Roustayar: “Wat mij nu zo boos en emotioneel maakt is dat sommige partijen dit gebruiken om het op cultuur en etniciteit te gooien. En op deze manier groepen tegen elkaar uitspelen, terwijl de probleem veel groter is dan cultuur of etniciteit.”

De burgemeester beaamde de woorden van BIJ1 en zal met wethouder diversiteit de grootschalige campagne tegen LHBTQI+ geweld na de zomer starten. BIJ1 is blij met deze toezegging, maar zal de komende periode zich hard maken om vervolgstappen te zetten.

12. De Wallen: Sekswerk en Amsterdam

In de afgelopen twee jaar heeft BIJ1 zich hard gemaakt voor de mensenrechten van sekswerkers, zowel in beleid als in taal. Het doet BIJ1 dan ook deugd dat de rechten van de sekswerkers een centrale positie hebben gekregen, in de nieuwe scenario’s. En dat dit college realiseert dat bouwen van samenwerking tussen gemeente en sekswerkers begint bij wederzijds vertrouwen. Duo-raadslid So Roustayar besprak dit in de commissie Algemene Zaken. De uitwerking van de scenario’s bevat veel onduidelijkheden: het is niet duidelijk hoe de beveiliging wordt geregeld, op welke manier de privacy van sekswerkers en klanten wordt gewaarborgd en welke rol sekswerkers krijgen.

 • BIJ1 is verbaasd dat sekswerkers geen eigen regie mogen vormen, op basis van één model, terwijl buitenlandse voorbeelden juist lieten zien dat het werk. De burgemeester zal de voorbeelden van Thailand (Kandoebar) en San Francisco (LustyLady) in vervolg onderzoek meenemen.
 • Ook is BIJ1 niet fan van Opting-in constructies en daarom zal burgemeester kijken naar andere werkmodellen, die sekswerkers beschermen. BIJ1 pleit voor meer en diverse werkplekken, zodat sekswerkers op veilige manier kunnen werken en recht op zelfbeschikking ten alle tijden gewaarborgd zal blijven.
 • Uit oogpunt van democratie, participatie, empowerment en recht op zelfbeschikking en het winnen van vertrouwen van sekswerkers, pleit BIJ1 voor een raad van toezicht. We hopen dat meer sekswerk organisaties betrokken worden bij het proces, waar de burgemeester niet enthousiast over is.

Met strijdbare groet,

De fractie van Amsterdam BIJ1

Donderdag 4 juni

BIJ1-kleurenbalk