Beste Amsterdammers,

Vorige week was de tweede week sinds de uitbraak van de corona-crisis waarin de commissies weer op enigszins reguliere wijze hebben plaatsgevonden. Hieronder vind je een overzicht van een aantal van de onderwerpen die wij in de commissies hebben besproken en waar wij schriftelijke vragen over hebben gesteld. Voortaan houden wij jullie iedere week op deze manier op de hoogte.

Etnisch profileren door de belastingdienst

De belastingdienst erkent toch schuldig te zijn geweest aan etnisch profileren. Daarom heeft BIJ1 op maandag 11 mei schriftelijke vragen ingediend omdat we willen weten hoeveel Amsterdammers hier slachtoffer van zijn geworden en wat het college kan doen om hen te ondersteunen. Ook zijn we benieuwd of er in Amsterdam bij de opsporing van bijstandsfraude ook sprake is van een ‘extra controle’ voor specifieke groepen en welke selectiecriteria hier dan voor gelden. Beschikken ambtenaren die gaan over het aanpakken van bijstandsfraude over informatie die aanwijst of iemand een dubbele nationaliteit heeft of niet? Welke maatregelen neemt de gemeente om ervoor te zorgen dat eventuele bias bij ambtenaren geen rol speelt bij de mate waarin personen worden gecontroleerd?

De staat van de Amsterdamse woningmarkt

Woensdag 13 mei besprak de commissie Wonen en Bouwen de Woonbrief 2020. BIJ1 is blij dat we een aantal moties van ons terug zagen in de brief, ondanks dat de betreffende moties eerder een negatief preadvies kregen van het college. Zo ziet dit college ook dat we sociale woningen niet na 15 jaar moeten liberaliseren. Zeker omdat de gemiddelde prijs voor middenhuur €1.396,00 per maand is. Geen docent of verpleger die dat kan betalen. Het college deed geen harde toezeggingen over de verkoop van woningen op de begane grond, maar wij blijven voor een stop op de verkoop van deze woningen. Er is in de stad juist behoefte aan extra woningen die zijn geschikt voor ouderen en mensen met rolstoel. Tevens waarschuwde duo-raadslid So Roustayar voor de enorme gentrificatie dreiging in Noord. Mensen met een laag middeninkomen hebben geen toegang tot de particuliere woningmarkt, ondertussen stijgt het percentage van koopwoningen. We hebben niet meer dure huur- en koopwoningen nodig, we moeten inzetten op de bouw van sociale huurwoningen en woningen in het lage middenhuursegment.

Huisvesting kwetsbare groepen

De commissie Wonen en Bouwen besprak op woensdag 13 mei ook de voortgangsrapportage programma Huisvesting Kwetsbare Groepen 2019. BIJ1 is blij met aantal nieuwe voorstellen voor kwetsbare groepen, zoals de verhoging van het aantal woningen dat is gereserveerd voor mensen met een urgentieverklaring. Wij zijn echter verbaasd dat het college strengere eisen gaat stellen voor kwetsbare groepen met medische urgentie. De verantwoordelijkheid wordt wederom bij de burger gelegd, in plaats van meer sociale huurwoningen te bouwen. Hiermee lossen we het problemen niet op, maar maken we het onzichtbaar. Wie nu nog wel aanspraak maakt op urgentie, kan dat zo niet meer. Duo-raadslid So Roustayar vroeg wat er straks dan gebeurt met de mensen die tussen wal en schip vallen? De wethouder had daar geen antwoord op. BIJ1 pleit daarom voor een volledige stop op de verkoop van sociale woningen. Wij vinden bovendien dat de voorwaarden moeten worden verruimd om de toegang tot huisvesting voor gemarginaliseerde groepen te waarborgen, bijvoorbeeld door ook (zelfredzame) dak- en thuislozen aanspraak te laten maken op urgentie. Dat kan allemaal zonder de wachtlijst langer te maken voor andere woningzoekenden, maar dan moet dit college wel meer sociale huurwoningen bouwen.

Participatie en creativiteit van onderaf

Duo-raadslid So Roustayar sprak bij de commissie Ruimtelijke Ordening op woensdag 13 mei zijn zorgen uit over het corona-crisis en de sociale en economische crisis die daarmee gepaard gaat. Sommige bevolkingsgroepen worden harder geraakt dan anderen. Veel Amsterdammers zijn angstig en maken zich zorgen. Maar we zien gelukkig ook veel creativiteit en solidariteit. Op internet worden talloze initiatieven genomen om solidariteit te organiseren, zoals de enquêtes waarmee informatie wordt ingezameld over de invloed van de crisis op specifieke gemarginaliseerde groepen. Deze groepen, die worden beschouwd als kwetsbaar, worden vaak vergeten. Volgens duo-raadslid So Roustayar kunnen we deze crisis kunnen gebruiken om nieuwe vormen van participatie te starten, door meer ruimte te maken voor participatie op creatieve manieren die eerder misschien ondenkbaar waren. Dit college stelt dat Amsterdam een Fearless City is, een stad waar mensenrechten en democratie centraal staan. Nu is het tijd om dat te laten zien.

Touroperator Corendon wil onbetrouwbare corona-zelfstest gebruiken

Touroperator Corendon kondigde een plan aan om iedereen vanaf 16 jaar of ouder de mogelijkheid te bieden om naar Amsterdamse hotels te komen na het gebruiken van corona-zelftests. De test is volgens het RIVM en het Erasmus MC, die de test hebben onderzocht, niet betrouwbaar. Bovendien is het gebruik van de test om mee te gaan met een tour van Corendon niet verplicht. Daarom heeft BIJ1 hier op woensdag 13 mei heeft schriftelijke vragen ingediend. Wij willen graag weten hoe het college hierover denkt en wat het beleid is omtrent de komst of zelfs het aantrekken van toeristen door bedrijven in deze crisistijd? Heeft het college zicht op hoeveel toeristen van plan zijn om naar de stad te komen deze zomer? Zijn er in het kader van virusbestrijding mogelijkheden om touroperators en (grote groepen) toeristen (tijdelijk) te weren uit de stad, bijvoorbeeld totdat iedereen getest kan worden? Zo ja, is het college bereid hier gebruik van te maken? Zo nee, welke plannen heeft het college klaarliggen om de eventuele komst van grote groepen toeristen in goede banen te leiden?

Antikraak-huurders in de corona-crisis

BIJ1 ontvangt veel verontrustende signalen van antikraak-huurders. Veel van deze huurders hebben moeite om de huur te betalen, maar er zijn geen mogelijkheden om de huur te verlagen of kwijt te schelden. Daarom hebben wij hier op 13 mei schriftelijke vragen over gesteld. Wij willen onder meer weten met wie de gemeente op dit moment samenwerkt, hoe de betreffende panden worden gebruikt, welke afspraken er zijn gemaakt met leegstandbeheerders i.r.t. de corona-crisis en wat de visie van het college is omtrent het inzetten van leegstand om zoveel mogelijk dak- en thuislozen te vestigen volgens het Housing First principe.

Amsterdam circulair?

In commissie Financiële en Economische Zaken, waar duurzaamheid onder valt, van donderdag 14 mei heeft duo-raadslid vreer aan wethouder van Doorninck gevraagd hoe diep en intersectioneel het nieuwe circulaire beleid op basis van het "Doughnut" model nu eigenlijk is. Want nog steeds zakken er Amsterdammers door de sociale bodem van het bestaansminimum. En als we het economisch beleid niet aanpassen blijven we iedere keer door het plafond groeien. De wethouder erkent deze problemen volmondig en de nieuwe strategie moet tot een wezenlijk andere benadering van productie en consumptie leiden. In deze gemeentebrede strategie staat de-growth sterk op de agenda. Ook vroeg vreer naar het idee van afvalvrije zones en het zwaarder belasten van afval. Dit werd bevestigd: een stuk centrum wordt binnenkort sterk gemonitord op vooral plastic zwerfafval om tot afvalvrije zones te komen.

Mondkapjes voor Amsterdammers

Vanaf 1 juni is het verplicht om in de bussen, treinen, trams, metro’s en op de pontjes een mondkapje te gebruiken. Ondanks dat het toegestaan is om zelfgemaakte mondkapjes te gebruiken, is het vrij prijzig om een mondkapje te kopen dat betere bescherming biedt dan een zelfgemaakt mondkapje. BIJ1 wil graag weten of het college het met ons eens is dat het in het belang is van de gezondheid van alle Amsterdammers dat iedereen in onze stad toegang heeft tot betaalbare en betrouwbare mondkapjes. Daarom hebben wij het college op donderdag 13 mei via schriftelijke vragen verzocht om gratis mondkapjes te verstrekken aan Amsterdammers die zelf niet de financiële middelen hebben om mondkapjes aan te schaffen.

Met strijdbare groet,

De fractie van Amsterdam BIJ1

Dinsdag 19 mei

BIJ1-kleurenbalk